To­ri Wrå­nes’ troll vek­ker vold­som be­geist­ring

– Det­te er en ut­stil­ling på topp­nivå også i in­ter­na­sjo­nal sam­men­heng. Den vil­le skapt opp­sikt i New York, Mum­bai og Tokyo.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - OSLO TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Det skri­ver kunst­kri­ti­ker Lars El­ton i Dags­avi­sen etter å ha sett To­ri Wrå­nes’ ut­stil­ling «Hot Pock­et» i Mu­se­et for sam­tids­kunst.

– To­ri Wrå­nes sør­ger for at sam­tids­mu­se­et vil bli en pub­li­kums­mag­net de nes­te må­ne­de­ne, kon­sta­te­rer han.

Den 39 år gam­le multi­kunst­ne­ren fra Kris­tian­sand har om­skapt de opp­rin­ne­li­ge lo­ka­le­ne til Nor­ges Bank til en trolsk og even­tyr­ak­tig ver­den av lys, lyd, skulp­tu­rer og vi­deo.

– Den­ne ut­stil­lin­gen er det flot­tes­te jeg har sett i Mu­se­et for sam­tids­kunst i det hele tatt, sa NRKS kunst­kri­ti­ker Mo­na Pah­le Bjer­ke i Kul­tur­nytt på P2 man­dag mor­gen.

– ET MIRAKEL

Wrå­nes’ ut­stil­ling er den sis­te som vi­ses i de gam­le lo­ka­le­ne til Mu­se­et for sam­tids­kunst før det skal inn­lem­mes i det nye Na­sjo­nal­mu­se­et, og an­mel­der­ne har stjer­ner i øyne­ne:

«Et mirakel i Sam­tids­mu­se­et», kon­sta­te­rer Dags­avi­sen, der Lars El­ton skri­ver:

«Kan en ut­stil­ling om­slut­te deg som en lun dyre­kropp? Kan en be­ve­ge­lig per­for­mance­kunst­ner ska­pe dy­na­mikk i en sta­tisk ut­stil­ling? Kan trol­let i deg slip­pes løs? Kan det skje mi­rak­ler i Mu­se­et for sam­tids­kunst?», spør han, og sva­rer selv:

«Sva­ret på alt det­te er et run­gen­de JA. For det­te er nes­ten ikke til å tro – at en ut­stil­ling med vår in­ter­na­sjo­nalt kjen­te per­for­mance­kunst­ner To­ri Wrå­nes kan bli så fin.»

– BARE å GLEDE SEG

Også Af­ten­pos­tens Kjetil Røed er be­geist­ret for det som er den hit­til størs­te mønst­rin­gen av Wrå­nes’ kunst­ner­skap:

«Om det­te er tone­an­gi­ven­de for hva som skjer på Mu­se­et for sam­tids­kunst fram­over er det bare å glede seg», skri­ver han.

«Ut­stil­lin­gen er like mor­som og spen­nen­de for barn og unge, som for voks­ne. Det er en ge­ne- røs og le­ken­de tone her som er unik.», me­ner han.

– ORD BLIR FATTIGE

Ut­stil­lin­gen åp­net tors­dag og blir stå­en­de fram til 3. sep­tem­ber. Men fra 19.- 21. mai frem­fø­res for førs­te gang Wrå­nes’ per­for­mance «Sir­kling» som er et unikt sam­ar­beid mel­lom Na­tio­nal­thea­tret og Na­sjo­nal­mu­se­et. 40 ut­øve­re for­kledd i pels skal be­ve­ge seg i mu­se­ums­lo­ka­let mens pub­li­kum sit­ter på en bløt­kake­lik­nen­de tri­bu­ne som snur­rer.

Hva som skjer i Wrå­nes’ uni­vers er sterkt å san­se, men ikke like lett å be­skri­ve. Lars El­ton av­slut­ter sin an­mel­del­se i Dags­avi­sen slik: «Ord blir fattige».

Man­dag for­mid­dag for­mu­ler­te han li­ke­vel føl­gen­de ord på Face­bo­ok: «Per­for­mance­kunst­ne­ren To­ri Wrå­nes’ ut­stil­ling er så bra at hvis du bare skal se én ut­stil­ling i år må det bli den­ne. Du har kan­skje ikke hørt om hen­ne, men jeg tør love at du vil bli po­si­tivt over­ras­ket.»

FOTO: SIV DOLMEN

– To­ri Wrå­nes sør­ger for at sam­tids­mu­se­et vil bli en pub­li­kums­mag­net de nes­te må­ne­de­ne, skri­ver kunst­an­mel­der Lars El­ton i Dags­avi­sen.

FOTO: SIV DOLMEN

Pub­li­kum kan be­trak­te de­ler av ut­stil­lin­gen fra en tri­bu­ne som snur­rer. Der skal de også sitte un­der per­for­mancen «Sir­kling».

FOTO: SIV DOLMEN

De un­der­ligs­te skap­nin­ger duk­ker opp i To­ri Wrå­nes’ uni­vers.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.