Olje­lan­det i kli­ma­kam­pen

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KATHLEEN RANI HA­GEN

SAKPROSA

De bes­te in­ten­sjo­ner

An­ne Ka­rin Sæt­her Cap­pe­len Damm

Det fin­nes to ty­per klima­for­nek­te­re:

De som sier det rett fram, og de som ta­ler med to tun­ger. I Ar­bei­der­par­ti­et fin­nes det nes­ten en tra­di­sjon for sist­nevn­te. For kan man vir­ke­lig tro at po­li­ti­ker­ne tar klima­pro­ble­me­ne på al­vor når de på den and­re si­den de­ler ut nye kon­se­sjo­ner og del­tar i hem­me­li­ge mø­ter med folk fra olje­bran­sjen?

I «De bes­te in­ten­sjo­ner» leg­ges sli­ke og and­re ude­mo­kra­tis­ke for- bin­del­ser fram. Sam­ti­dig bret­tes norsk olje­his­to­rie ut, og Nor­ges dob­belt­rol­le som olje­land i kli­ma­kam­pen set­tes i søke­lys.

Fra fun­net av olje på Eko­fisk­fel­tet lil­le jul­af­ten 1969 og opp­ret­tel­sen av stats­sel­ska­pet Stat­oil, til pri­va­ti­se­rin­ger, måne­lan­din­gen på Mong­stad og de sis­te åre­nes klima­kon­fe­ran­ser.

Ut­bro­de­rin­ge­ne om de tet­te for­bin­del­se­ne mel­lom Ar­bei­der­par­ti­et og Stat­oil, dan­nel­sen av hem­me­li­ge olje­grup­per inn­ad i par­ti­et og po­li­ti­ker­nes uvil­je mot å på­vir­ke sta­tens eget sel­skap er alle for­hold som det nors­ke folk bur­de vite mer om.

Som Wil­loch sa, Stat­oil er en stat i sta­ten, men noen gan­ger un­der le­sin­gen av «De bes­te in­ten­sjo­ner» kan man spør­re seg om det ikke er Stat­oil som står øverst – noe som i hvert fall får den­ne le­se­rens hår til å rei­se seg. Er det ikke litt mer­ke­lig at et sel­skap som sta­ten ei­er to tredje­de­ler av kan tale de folke­valg­te i mot?

In­ter­es­sant er det også å lese om hvor­dan my­ter som at Nor­ge var fat­tig før ol­jen ble fun­net har fått slik fot­fes­te. Nei, Nor­ge var ikke fat­tig, bare mind­re rik.

Det er dess­uten tra­gi­ko­misk hvor­dan ar­gu­men­tet om at Nor­ge bør fort­set­te å pum­pe olje for å for­sy­ne ver­dens fattige med ener­gi blir brukt – som om det å ta opp olje er usel­visk bi­stand.

«De bes­te in­ten­sjo­ner» de­kon­stru­erer olje­næ­rin­gens re­to­rikk og det er helt fan­tas­tisk. Sæt­her har skre­vet en yt­terst in­ter­es­sant (og i blant til og med spen­nen­de) sak­prosa­bok ba­sert på grun­dig kilde­kri­tikk som alle Stat­oil-ei­ere bur­de lese, kan­skje særlig før årets stor­tings­valg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.