Sverre Nil­sen 95 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - OLAV NIL­SEN, SØNN

●● Sverre Nil­sen på Skis­land i Ive­land kom­mu­ne fyl­ler 95 år ons­dag 25. april.

Sverre Nil­sen er født i Kirke­hamn på Hid­ra, der han voks­te opp i en søs­ken­flokk på 13.

I dag tel­ler fa­mi­li­en etter hans for­eld­re over 630, så her snak­ker vi om en stor og so­lid slekt.

Sverre tok ut­dan­nel­se ved den tek­nis­ke fag­sko­len i Pors­grunn un­der kri­gen. På midt­en av 50-tal­let traff han læ­rer Tor­bjørg Tu­en fra Lyng­dal, og i 1955 flyt­tet de til Nome­land i Røyk­nes­byg­da der han fikk jobb som ma­ski­nist på Nome­land Kraft­sta­sjon.

Her fikk de gut­te­ne Olav og Ei­nar, og en­ga­sjer­te seg el­lers mye i lo­kal­mil­jø­et, ikke minst i ar­bei­det på Røyk­nes bede­hus.

I 1969 flyt­tet fa­mi­li­en til Grova­ne, der Sverre job­bet som ma­ski­nist på Steins­foss kraft­sta­sjon, til han gikk av for pen­sjon i 1986. Da flyt­tet han og Tor­bjørg til­ba­ke til Skis­land og Røyk­nes­byga, på lin­je med søn­ne­ne Olav og Ei­nar som al­le­re­de had­de bygd hus der oppe.

I be­gyn­nel­sen av 2007 ble Sverre enke­mann, og etter det har han bodd ale­ne i hu­set som lig­ger ny­de­lig plas­sert helt nede ved Skis­lands­fjor­den.

De sis­te åre­ne har han bodd fle­re uke hver som­mer i sitt barn­doms pa­ra­dis Kirke­hamn på Hid­ra, der man­ge i hans sto­re og tall­rike fa­mi­lie frem­de­les bor.

Sverre had­de bil­ser­ti­fi­kat til han var 94 år, men måt­te da le- vere det fra seg på grunn av re­du­sert syn.

Bort­sett fra litt be­søk fra hjemme­syke­plei­en kla­rer har seg frem­de­les på egen­hånd.

Han føl­ger godt med i ny­hets­bil­det, og det er ikke det tema han ikke er opp­da­tert på el­ler har me­nin­ger om.

Det er hel­ler ikke man­ge uke­ne si­den hans for­ri­ge debattinnlegg i Fædre­lands­ven­nen.

I en al­der av 89 år skaf­fet han seg PC, og er i dag blitt en ra­cer både på mail og Face­bo­ok, der han ofte er å fin­ne i 2-3-tida på nat­ta, da for­men er på topp. Sverre er et ty­pisk B-men­nes­ke som tri­ves ut­mer­ket i and­res sel­skap, ikke minst i sene kvelds­stun­der.

Humør og helse må sies å være på topp, al­de­ren tatt i be­trakt­ning.

Også etter at Sverre kom til­ba­ke til Røyk­nes­byg­da har han vært til­knyt­tet Røyk­nes bede­hus, der han har en stor venne­ska­re med folk i alle ald­re – ikke minst en gjeng med jevn­ald­rin­ger som ofte mø­tes til fest­li­ge sam­men­koms­ter med lat­ter og hu­mor som sik­re kjenne­tegn.

Lør­dag 22. april fei­ret han nitti­fem­års­da­gen på Kongs­hamn Bryg­ge­res­tau­rant i Kirke­hamn på Hid­ra med 75 gjes­ter til langt uti de små ti­mer.

For Sverre er tro­en på Je­sus det al­ler vik­tigs­te i li­vet, som et trygt an­ker­fes­te som hol­der i liv og død.

Vi øns­ker ju­bi­lan­ten hjer­te­lig til lyk­ke!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.