El­sa Ma­ria Rin­holm Wulff

Faedrelandsvennen - - NÆRT - T.H.B.

●● Det var en full­satt Od­der­nes kir­ke som man­dag 10. april fulg­te El­sa Ma­ria Rin­holm Wulff til hen­nes sis­te hvile­sted. Hun døde på Sør­lan­det Syke­hus, av­de­ling Lind­ren­de, på etter­mid­da­gen søn­dag den 2. april. Hun døde med alle sine nær­mes­te rundt seg. Hun ble bare 73 år - og gikk bort så alt­for tid­lig.

Det var et vell av kran­ser og bloms­ter rundt bå­ren. Det var et farge­hav å skue - til en farge­rik dame.

El­sa var en en­ga­sjert og ak­tiv dame. Hun bod­de i Kris­tian­sand med mann og fire barn de sis­te 30-40 åre­ne. Hun var sær­de­les mu­si­kalsk og var len­ge di­ri­gent for ko­ret i Fi­ladel­fia me­nig­het. Hun var også med­lem i sang­ko­ret Sølv­stru­pe­ne.

Hen­nes mu­si­kals­ke ge­ner har så gått vi­de­re til bar­na. Tre av dem hyl­let sin mor med ny­de­lig solo­sang i kir­ka. Den ene søn­nen holdt også en fin minne­tale der han frem­he­vet at moren var lett å be­geist­re, og at hun ofte føl­te stolt­het - en­ten det var over noe bar­na had­de ut­mer­ket seg med - el­ler det var en mur hun had­de satt opp i ha­gen.

Hun job­bet man­ge år som læ­rer ved Kris­tian­sand Vok­sen Opp­læ­ring. Hun var en dyk­tig læ­rer, og hun skrev også lære­bø­ker for våre nye lands­menn. Ikke bare var hun læ­rer for frem­med­språk­li­ge - hun ble også de­res venn. Og ofte fyl­tes hu­set på Hå­nes med ele­ver, frem­med­ar­te­de mat­duf­ter, uli­ke mors­mål - i sann­het et farge­rikt fel­les­skap.

El­sa had­de 7 barne­barn - fra 25 år ned til 1. Hun var en god sam­tale­part­ner for de elds­te og en ha­bil barne­pike for de mins­te. Alle sat­te stor pris på hen­ne - på hen­nes gla­de lat­ter og bli­de være­måte.

Den 2. april stop­pet pus­ten .... og hjer­tet. En els­ket far­mor, mor­mor, mor, svi­ger­mor og ek­te­fel­le var ikke len­ger. Du vil bli sav­net og hus­ket.

Vi kan fel­le tå­rer for­di El­sa er borte, el­ler vi kan smi­le for­di hun har levd.

Kjæ­res­te El­sa - du var all­tid in­klu­de­ren­de - du var ald­ri døm­men­de. Vi har mye å lære av deg.

Vi ly­ser fred over El­sas min­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.