– Vi kan ikke tro at det går av seg selv

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

Med ett po­eng fra fire kam­per er én ting klart, iføl­ge kap­tein Glenn An­der­sen: – Jerv må skjer­pe seg.

– Det er bare å stik­ke fin­ge­ren i jor­da og si at vi ikke har vært gode nok. Vi må job­be knall­hardt frem­over for å pluk­ke po­eng, sier Glenn An­der­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Mens Arendal og Start våk­ner opp til sol­skinn i både luft og sinn, er det nok en blå­man­dag som ven­ter for gut­ta i Grimstad.

Med kun ett po­eng fra de førs­te fire kam­pe­ne har det vært en ka­ta­strofe­start for det som skul­le være et topp­lag i lan­dets nest øvers­te di­vi­sjon.

– HJELPER LITE

Søn­dag var det Strøm­men som tok med seg en – noe hel­dig – sei­er hjem, etter at Jerv had­de kjørt sto­re de­ler av kam­pe­ne.

Men ta­bel­len tar ikke hen­syn til he­der­li­ge pre­sta­sjo­ner. Al­le­re­de har Jerv ni po­eng å ta igjen på opp­rykks­ri­va­le­ne Bodø/glimt og Start.

– Det hjelper lite å spil­le godt når man ikke pluk­ker po­eng. På sikt kan det løs­ne, men det kre­ver knall­hard job­bing. Vi har lyst til å vin­ne hver kamp vi stil­ler opp i, og vi skjøn­ner sup­por­ter­nes vre­de, sier An­der­sen.

– Må VIR­KE­LIG SKJER­PE OSS

Han sier spil­ler­ne fø­ler på den dår­li­ge se­song­star­ten. Den er dog ikke ulik se­rie­star­ten i fjor, da Grimstad-klub­ben tok med seg fire po­eng fra de førs­te fem kam­pe­ne.

I 2015 tok det sju run­der før Jerv tok sin førs­te sei­er i liga­en.

– Vi kan ikke hvi­le på at vi har hatt lig­nen­de star­ter tid­li­ge­re. Vi må vir­ke­lig skjer­pe oss.

An­der­sen ut­tal­te etter ta­pet mot Mjøn­da­len at han «viss­te ikke om det var for­di spil­ler­ne var for høye på seg selv».

– BRANNFAKKEL

– Jeg sier bare at vi gikk knall­hardt ut før se­son­gen, og sa at her skal vi lig­ge i top­pen. Da kas­ter jeg bare ut en brannfakkel. Vi kan ikke tro at det går av seg selv. Det gjel­der både sup­por­te­re og spil­le­re - mest spil­ler­ne, sier Jerv-kap­tei­nen.

– Opp­le­ver du at dere har trodd at det går av seg selv?

– Jeg vil ikke si det. Folk job­ber knall­hardt på tre­ning. Men når det kom­mer til av­gjø­ren­de kam­per har vi ikke klart å bik­ke dem i vår fa­vør.

Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø var ikke nå­dig med sine gut­ter etter ta­pet mot Strøm­men søn­dag.

– Vi er alt­for in­ef­fek­ti­ve, og ta­per på ett se­kund der vi ikke er til ste­de. Vi ta­per kam­pen på en skik­ke­lig små­gutte­feil, sier Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø.

– Det var en svak fot­ball­kamp på en dår­lig bane. Det blir ikke fin fot­ball, men hel­ler en krig. Li­ke­vel kla­rer vi å skaf­fe oss over­ta­ket, og er det fø­ren­de la­get. Da er det vel­dig skuf­fen­de å tape kam­pen.

Jerv får sjan­sen til å snu tren­den når Levan­ger tar tu­ren til Le­ver­myr kom­men­de helg.

Der trengs en sei­er. For per nå er det bare ett lag som lig­ger bak Ar­ne Sand­støs menn på ta­bel­len: El­ve­rum.

FOTO: HEN­RIK GILL

Jerv-kap­tein Glenn An­der­sen gir be­skjed til keeper Øy­vind Kn­ut­sen un­der kam­pen mot Strøm­men søn­dag. Den end­te med Jervs tred­je tap for se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.