– Det tak­tis­ke spil­let har nok star­tet

Stor­ha­mar-tre­ner Ar­ne Sen­stad leg­ger alt press på Vi­pers før semi­fi­na­le­ne i slutt­spil­let. – Det er lite som til­si­er at vi skal hans­kes med Vi­pers, sier han.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN paal.joer­gen­sen@fvn.no

– Det der tar jeg med en stor kly­pe salt. Jeg kjen­ner Ar­ne så pass godt. Det tak­tis­ke spil­let har nok star­tet, sier Ken­neth Gab­ri­el­sen og hum­rer.

Man­dag ble det klart at Vi­pers mø­ter Stor­ha­mar i semi­fi­na­le­ne i slutt­spil­let. Se­rie­mes­ter Lar­vik valg­te å spil­le mot By­åsen i sin semi­fi­na­le.

Ken­neth Gab­ri­el­sens jen­ter er i stor­form og had­de null pro­ble­mer med å feie Sola av ba­nen i kvart­fi­na­len. Stor­ha­mar im­po­ner­te med å feie Glass­ver­ket av par­ket­ten. Semi­fi­na­le­ne mel­lom de to la­ge­ne blir his­to­risk vik­ti­ge for beg­ge lag. Om Lar­vik slår By­åsen i den and­re slutt­spillse­mi­en, får vin­ne­ren av du­el­len kva­li­fi­se­rings­plass til Cham­pions League. Hver­ken Vi­pers el­ler Stor­ha­mar har vært i det gje­ves­te sel­ska­pet tid­li­ge­re.

– Vi­pers har vel al­le­re­de kal­ku­lert med plass der. Det har ikke vi. Sam­ti­dig er det lite som til­si­er at vi skal hans­kes med Vi­pers. De er kla­re fa­vo­rit­ter og vi har i til­legg fått våre to vik­tigs­te spil­le­re skadet. Ton­je En­ke­rud og Ka­mil- la Sund­moen spil­ler nok ikke mer den­ne se­son­gen, sier Sen­stad.

HAR HEN­TET LØKE

– Den der går jeg ikke på. Jeg tror beg­ge spil­ler mot oss. Sund­moen fikk vel en over­tråkk og kan være til­ba­ke om en uke, kon­trer Gab­ri­el­sen.

Sen­stad til­bake­vi­ser at ut­spil­le­ne er tak­tis­ke.

– Nei. Det dri­ter jeg i. Det­te er bare rei­ne fak­ta. Ting er som de er, og det jeg kan love er at vi uan­sett skal gi alt, sier den ka­ris­ma­tis­ke tre­ne­ren.

– Jeg vet jo hvor mye de også øns­ker den plas­sen. De har godt nok lag nes­te se­song til å hev­de seg der, sier Vi­pers-tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen, som al­le­re­de i for­ri­ge uke spåd­de at Lar­vik vil­le unn­gå Stor­ha­mar, som im­po­ner­te ved å slå Glass­ver­ket klart.

La­get øns­ker å byg­ge et nytt stor­lag, og har al­le­re­de hen­tet Hei­di Løke før nes­te se­song.

– Hva ven­ter i semi­fi­na­le­ne mot Stor­ha­mar?

– Det blir drømme­semi­fi­na­ler. Knall­tøf­fe kam­per, der det kan bli pro­pa­gan­da­hånd­ball. Beg­ge la­ge­ne spil­ler fin hånd­ball med mye tem­po. Det blir også tak­tis­ke kam­per. Stor­ha­mar er gode på å leg­ge tak­tikk etter mot­stan­de­ren og lese mot­spil­let. Der me­ner jeg også vi er gode, sva­rer Gab­ri­el­sen, som ikke har pro­ble­mer med å være fa­vo­ritt mot Stor­ha­mar.

VEN­TER UTSOLGT AQUARAMA

– Det kan vi ikke snak­ke oss fra. Vi har slått dem to gan­ger tid­li­ge­re i år, og øns­ker å gjø­re det igjen, sier Gab­ri­el­sen.

Førs­te kamp spil­les på Ha­mar først­kom­men­de søn­dag. Re­tur­opp­gjø­ret spil­les i Aquarama ons­dag 3. mai.

– Da blir det fest. Jeg tror den sis­te kam­pen blir utsolgt før den da­to­en. Vi mer­ker en enorm interesse nå, og det­te blir skik­ke­lig gøy, sier Ter­je Mar­cus­sen.

La­get klar­te å sam­le 1519 til­skue­re til tross for at mye av spen­nin­gen var borte som føl­ge av den so­li­de borte­kam­pen mot Sola.

De tre and­re kvart­fi­nale­kam­pe­ne sam­let 1523 til­skue­re til sam­men.

Stinn brak­ke i Aquarama be­tyr 2200 til­skue­re.

FOTO: TER­JE REFSNES

Mar­ta To­mac i hjemme­kam­pen mot Stor­ha­mar i fe­bru­ar. Vi­pers vant kam­pen med fire mål.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.