Elite­se­rie­spil­ler til KIF

Faedrelandsvennen - - SPORT - INGER M. WITTEVEEN, for KIF Hånd­ball

Etter tre se­son­ger i elite­se­ri­en med Dram­men Hånd­ball­klubb kom­mer Øy­vind Frigs­tad (23) til­ba­ke til hjem­byen Kris­tian­sand.

Pås­ken gikk med til snø­scoo­ter­kjø­ring i Fin­land og en snar­tur inn­om Sør­lan­det for KIFS kom­men­de høyre­back Øy­vind «Frig­gz» Frigs­tad. Nes­te gang han er på kjen­te trak­ter er i be­gyn­nel­sen av juni, men da blir det på mer per­ma­nent ba­sis.

– Jeg har hatt en plan om å kom­me til­ba­ke hele ti­den. Og ti­ming med KIF sin sat­sing og at jeg var på ut­kikk etter ny klubb, pas­set per­fekt. Jeg treng­te ny motivasjon. Så i ste­det for å dra til et bunn­lag i elite­se­ri­en med mål om å over­le­ve, så vil jeg mye hel­ler sat­se på opp­rykk i mo­der­klub­ben, for­tel­ler KIFS ny­sig­ne­ring.

VIL­LE SPIL­LE På HØY­ERE NIVÅ

Da han fikk til­bud om å spil­le i elite­se­rie­klub­ben Dram­men for tre år si­den, var det bare å tak­ke ja. Kif-her­re­ne be­fant seg i 2. di­vi­sjon, Frigs­tad had­de am­bi­sjo­ner om noe mer. Men det var en del tur­bu­lens i øst­lands­klub­ben på den ti­den, der­for vil­le han se an for­hol­de­ne. Etter eget øns­ke sig­ner­te han på ett­års­kon­trak­ter, frem­for lang­tids­kon­trakt. De to førs­te åre­ne fikk han mye spille­tid. I se­son­gen 2015/16 var han også inn­om re­krutt­lands­la­get og spil­te tre­nings­kam­per mot Po­len.

SE­SON­GEN DELVIS ØDELAGT

Men høs­ten 2016 ble bly­tung for kris­tian­san­de­ren. I tre må­ne­der gikk han og hang­let. Det skul- le etter hvert vise seg å skyl­des lavt stoff­skif­te, noe som gjor­de at han had­de lite ener­gi. Og i en fy­sisk kre­ven­de idrett som hånd­ball på topp­nivå, får det sto­re kon­se­kven­ser om man ikke er «100 pro­sent på» hele ti­den. Syk­dom­men pre­get res­ten av se­son­gen med mind­re spille­tid enn øns­ke­lig for høyre­back­en.

Nå er han for lengst frisk igjen og har al­le­re­de be­gynt opp­kjø­rin­gen foran høs­ten se­song­start. Og ikke minst, han er topp­mo­ti­vert for å ta fatt på en ny se­song for sin tid­li­ge­re klubb på Sør­lan­det.

– Det er len­ge si­den jeg har følt meg så mo­ti­vert. Jeg har star­tet opp­kjø­rin­gen al­le­re­de. Jeg tre­ner med Dram­men ut mai, så star­ter jeg med KIF etter det, sier bak­spil­le­ren, som har hatt den tid­li­ge­re lands­lags­pro­fi­len Kris­ti­an Kjel­ling som tre­ner i Dram­men.

GJENSYN MED GAM­LE KJEN­TE

– I Dram­men Hånd­ball­klubb kjem­pet vi om å ikke ryk­ke ned. Nå kan jeg være med på et lag som vil kjem­pe om å ryk­ke opp. Opp­rykk er det sam­me som å vin­ne gull, smi­ler 23-årin­gen, som er opp­vokst på Gim­le­kol­len og tråd­te sine førs­te hall­sko i AK28 og Gim­le­troll før han kom til KIF som 15-åring.

Det var på sam­me tid som fle­re av de and­re av da­gens Kif-her­rer: Si­men Ne­set, Alek­san­der Hal­kjels­vik Aa­bel, Sind­re Rosse­land Sør­li og Se­bas­ti­an Schultz Han­sen. Sam­men ut­gjor­de de stam­men i det som kan be­skri­ves som selve «dream team» i KIFS hånd­ball­his­to­rie for al­ders­be­stem­te gutte­lag. Sølv i Spar­se­ri­en (da­gens Le­røy­se­rie) er kan­skje den hit­til bes­te pre­sta­sjo­nen gjort av et sør­lands­lag i en elite­se­rie for 18-årin­ger. Sam­men med strek­spil­ler Alek­san­der Hal­kjels­vik Aa­bel spil­te han også på gutte­lands­la­get LM 92.

Han kjen­ner der­for mil­jø­et godt og gle­der seg til å ta fatt på opp­ga­ven i gam­le­klub­ben.

– Det er vik­tig å bli en god tre­nings­grup­pe. Blant an­net få med Rande­sund-gut­ta på tre­ning og at alle de fas­te spil­ler­ne kom­mer, sier hånd­ball­ta­len­tet. Årets ut­ford­rin­ger for Kif-her­re­ne har vært å av­slut­te kam­per og å tape mot lag bak på ta­bel­len, men det skal det nå bli slutt på, iføl­ge Frigs­tad, som lan­se­rer en langt mer of­fen­siv hold­ning:

– Det bør ab­so­lutt være en mu­lig­het for å ryk­ke opp. KIF bør kom­me blant topp tre.

STU­DE­RER TIL LÆ­RER

Sat­sing på topp­idrett kan være kre­ven­de å kom­bi­ne­re med stu­di­er. Øy­vind Frigs­tad har der­for valgt å bru­ke litt len­ger tid på læ­rer­ut­dan­nin­gen. Men han er halv­veis i stu­di­et. Og res­ten skal tas ved UIA.

Alt har i grun­nen ord­net seg for den hjem­vend­te sønn og med på flytte­las­set til sør­lands­ho­ved­sta­den er også kjæ­res­ten. Også hun skal stu­de­re ved UIA.

– Vi gle­der oss vel­dig, og jeg vet at Øy­vind har gle­det seg len­ge, for­tel­ler Ka­ri He­le­ne Borch (21), opp­rin­ne­lig fra Tromsø. Pa­ret kom­mer til å bo­set­te seg på Lund.

– Nær­me hal­len (Gimle­hal­len, red. anm.), for­kla­rer Frigs­tad.

Selv­føl­ge­lig.

FOTO: INGER M. WITTEVEEN

Øy­vind Frigs­tad har sig­nert to­års­kon­trakt med KIF Hånd­ball. Sam­bo­er Ka­ri He­le­ne Borch er med på flytte­las­set når han re­tur­ne­rer til Sør­lan­det. Her er pa­ret på snar­vi­sitt i Kris­tian­sand i pås­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.