Kso-di­rek­tør slut­ter

Ut­stil­lin­gen «Gar­de­ro­ben» i Kris­tian­sand kunst­hall feirer tekstil­kunst med kjo­ler, het­te­gen­se­re og tekstil­ma­le­ri på ler­ret.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - FRIDA FORS­BERG KUNSTANMELDER

Kso-di­rek­tør Ste­fan Sköld pen­sjo­ne­rer seg til høs­ten. Han har kjøpt en gård i Skå­ne og flyt­ter hjem til Sve­ri­ge.

Det er umu­lig å ikke bli be­geist­ret for ut­stil­lin­gen «Gar­de­ro­ben» der te­ma­et tekstil­kunst bin­der ver­ke­ne te­ma­tisk sam­men. Char­lie Ro­berts er førs­te kunst­ner ut med en til­syne­la­ten­de en­de­løs kles­snor av het­te­gen­se­re i alle ten­ke­li­ge for­mer, far­ger og for­ma­ter, spent ut svai­en­de fra farge­ster­ke, mo­nu­men­ta­le to­tem­pæ­ler. Ro­berts har latt uli­ke kunst­ne­re de­ko­re­re hver sin het­te­gen­ser, noe som gir dem in­di­vi­du­el­le sær­trekk og per­son­lig­he­ter. Fra den yn­di­ge hvi­te, sløy- fe­de­ko­rer­te hoo­di­en, via den som er ned­tag­get og til­gri­set, til den som ser ut som et ma­le­ri av Ma­tis­se. Totem­pæ­le­ne som bin­der in­stal­la­sjo­nen sam­men er grovt hogd og farge­ster­ke, og gir as­so­sia­sjo­ner til na­tur­fol­ke­nes kunst. De er le­kent malt som vann­me­lo­ner, mas­ker og tre­stam­mer. Kan­skje vil Ro­berts få oss til å ten­ke på at klær­ne vi har på oss plas­se­rer oss i uli­ke stam­mer?

I nes­te sal stil­ler Mi­kael Øye Heg­nar ut non­fi­gu­ra­ti­ve ma­le­ri­er på ler­ret. På en flor­lett bak­grunn har ma­le­ren ut­fol­det seg i en vi­tal og ener­gisk stil som min­ner om de ame­ri­kans­ke ac­tion­ma­ler­ne. Noen ste­der ris­ser han for­mer inn i ler­re­tet, i and­re ser vi spor av rute­nett, el­ler ma­ling som dryp­per. Tek­nik­ken han bru­ker er den gam­le male­tek­nik­ken enkaus­tikk, som gir an­led­ning til lag­vis ut­prø­ving og ut­forsk­ning, noe vi ty­de­lig ser i ma­le­ri­ene: de er som en opp­da­gel­ses­rei­se i for- mer, lin­jer og av­lei­rin­ger. Heg­nar har be­nyt­tet olje og tekstil­ma­ling, noe som knyt­ter ham te­ma­tisk til gar­de­ro­be-te­ma­et.

Ut­stil­lin­gens høyde­punkt er de­fi­ni­tivt Eli­sa­beth Haarrs tekstil­ar­bei­der i gal­leri­sal 3. Kjo­le­ne som hen­ger sve­ven­de fra ta­ket er uli­ke alle kles­plagg vi noen­sin­ne har sett og trod­de det var mu­lig å fore­stil­le oss. De er ut­ført i ukon­ven­sjo­nel­le ma­te­ria­ler som plast, beis, jord, pa­pir, bam­bus el­ler sil­ke, og for­tel­ler grense­spren­gen­de, ma­gis­ke, el­ler un­der­fun­di­ge his­to­ri­er. Den blod­stenk­te kjo­len «I mag­no­li­a­tre­et 1» vek­ker vem­mel­se med sin kao­tis­ke ma­te­rial­blan­ding og sin dype blod­røde far­ge. Kjo­len «Hopp­la» med pol­ka­dott­prik­ker og gyn­gen­de skjørt gir akutt dan­se- og smile­be­hov. «Happy New Ye­ar» - kjo­len ma­ner fram bil­det av nat­tens al­ler svar­tes­te dron­ning, og «Bam­bus» la- get av sar­te bam­bus­grei­ner er så flor­lett som vind i hvete­aks.

Kjo­le­ne til Haarr ma­ner fram et vid­un­der­lig og unikt per­son­gal­le­ri med kjær­lig­het og eks­pres­si­vi­tet. Også på et mikro­plan er ver­ke­ne svært in­ter­es­san­te. Det er en fryd å stu­de­re de­tal­je­ne med stin­ge­ne som va­rie­rer fra eks­pres­si­ve, tag­ge­te, el­ler bøl­gen­de, til pre­si­se og rei­ne.

«Gar­de­ro­ben» er ku­ra­tert av Ann Ca­thrin No­vem­ber Høi­bo og Linn Pedersen, og er den førs­te i en se­rie på fire, der uli­ke kunst­ne­re knyt­tes sam­men med as­so­sia­ti­ve be­gre­per: «Gar­de­ro­ben», «Gjen­vin­nin­gen», «Hver­da­gen» og «Slut­ten». Ide­en er in­spi­rert av sur­rea­lis­te­nes ar­beids­me­to­de «Cadav­re Exquis», der sam­me teg­ning gikk fra kunst­ner til kunst­ner, men hver en­kelt kun for­holdt seg til den sis­te i rek­ken. Sam­men­hen­gen i det­te pro­sjek­tet vil alt­så først vise seg på slut­ten av året, og jeg gle­der meg til å opp­le­ve res­ten.

FOTO: KRIS­TIAN­SAND KUNST­HALL

Tekstil­ar­bei­der av Eli­sa­beth Haarr.

FOTO: KRIS­TIAN­SAND KUNST­HALL

Tekstil­ar­bei­der av Char­lie Ro­berts.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.