Nei til tigge­for­bud

Tigge­de­bat­ten har blus­set opp igjen. Men nå som sist er det ikke noen løs­ning å leg­ge ned for­bud mot å la folk be om hjelp.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Man­dag kveld sam­let et split­tet Høy­re i Kris­tian­sand seg om et slags kom­pro­miss. Lo­kal­par­ti­et kla­rer ikke å bli eni­ge om å si ja el­ler nei til et lo­kalt tigge­for­bud. I ste­det sky­ver de spørs­må­let opp­over og ber om et na­sjo­nalt for­bud. Blant de som øns­ket et kras­se­re ved­tak, er tid­li­ge­re ord­fø­rer Ar­vid Grunde­kjøn og tid­li­ge­re Høy­re-nest­le­der John G. Ber­nan­der. Nå­væ­ren­de ord­fø­rer Ha­rald Fur­re står på mot­satt bane­halv­del.

Tig­ging er et sym­ptom på dypt uro­vek­ken­de og urett­fer­di­ge so­sia­le for­hold i land ikke langt unna vårt eget.

Stri­den i Kris­tian­sand Høy­re og uten­for skyl­des først og fremst do­ku­men­ta­ren fra NRK Brenn­punkt om Ber­gen. Den av­slør­te at i ly av tig­gin­gen har det i Vest­lan­dets ho­ved­stad fore­gått salg av nar­ko­ti­ka og pro­sti­tu­sjon. I etter­tid har det kom­met fram at fle­re av bil­de­ne i do­ku­men­ta­ren av sto­re penge­sum­mer ikke har noe med sa­ke­ne fra Ber­gen å gjø­re. Det svek­ker to­tal­inn­tryk­ket av do­ku­men­ta­ren, men Verdi­sen­tra­len kun­ne do­ku­men­te­re at det var over­ført sto­re penge­sum­mer ut av byen. Der­med lig­ger de grunn­leg­gen­de fak­ta fast. Og ky­nisk men­neske­han­del og salg av nar­ko­ti­ka må være et prio­ri­tert om­rå­de for po­li­ti­et og stor­sam­fun­net.

Men det be­tyr ikke at et for­bud mot tig­ging er Tig­ge­re Kris­tian­sand bor sto­re de­ler av året un­der Ves­ter­vei­broa. et rik­tig til­tak. De kri­mi­nel­le for­hol­de­ne som er av­dek­ket i Ber­gen, er det al­le­re­de et lov­verk mot.

Det be­tyr hel­ler ikke det kan set­tes et lik­hets­tegn mel­lom for­hol­de­ne som ble av­dek­ket i Ber­gen og tig­ging and­re ste­der i Nor­ge. Or­dens­mak­ten i Sør­lan­dets ho­ved­stad har tid­li­ge­re an­ty­det at rundt ti pro­sent av tig­ger­ne har blitt tatt for kri­mi­nel­le for­hold de sis­te åre­ne. Og i det sis­te har vi skre­vet om tig­ge­re som har blitt bøte­lagt og ut­vist for he­le­ri. Også det­te er vik­ti­ge opp­ga­ver for po­li­ti­et. Men det må sam­ti­dig lig­ge fast, som po­liti­sta­sjons­sjef i Kris­tian­sand, Ole Hor­te­mo, ny­lig sa til vår avis: «Vi bru­ker ikke res­sur­ser på et­nis­ke grup­per, vi bru­ker res­sur­ser på kri­mi­nel­le in­di­vi­der».

Tig­ging er et sym­ptom på dypt uro­vek­ken­de og urett­fer­di­ge so­sia­le for­hold i land ikke langt unna vårt eget. Det er rik­tig og vik­tig at Nor­ge og Kris­tian­sand kom­mu­ne bru­ker res­sur­ser på å av­hjel­pe fat­tig­dom­men der den opp­står. Men så len­ge nø­den er så stor, kan vi ikke ned­leg­ge for­bud mot at fat­ti­ge men­nes­ker også kom­mer til vårt land og vår lands­del for å be om hjelp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.