Men Harei­de hol­der alle dø­rer på gløtt foran val­get

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Krf-le­der Knut Arild Harei­de vil ikke føl­ge en «ky­nisk vel­ger­stra­te­gi» mot val­get, men hol­de dø­rer på gløtt for bå­de Ap og ny sam­ar­beids­av­ta­le med Frp og Høy­re.

Par­ti­et ved­tok før jul at en re­gje­ring be­stå­en­de av KRF, Høy­re og Venst­re, og al­ler helst også Sen­ter­par­ti­et, er Krfs prio­ri­tet num­mer én etter val­get. Rea­lis­men i en slik re­gje­ring er imid­ler­tid per i dag mildt sagt usik­ker. Hva som da er Krfs plan B el­ler C, har par­ti­et så langt vært ukla­re om, og Harei­de øns­ket ikke å bi­dra til klar­het un­der en presse­kon­fe­ran­se i går.

– Det­te val­get er mer åpent enn i 2013, hvor vi had­de en vel­dig klar rødgrønn blokk som sa full­sten­dig nei til sam­ar­beid med KRF. Da ga vi en ga­ran­ti om å bi­dra til et skif­te. Den­ne gan­gen har vi for­plik­tet oss til en sen­trum-høy­re-re­gje­ring, og så har vi sagt at hvis det ikke blir noe av, så går vi sann­syn­lig­vis i op­po­si­sjon. Men det be­tyr ikke at vi lå­ser dø­ra og kas­ter nøk­ke­len. Som et ansvar­lig par­ti må vi ha et ved­tak som kan gi oss mest mu­lig på­virk­ning, vi kan ikke ha en ren ky­nisk vel­ger-stra­te­gisk vur­de­ring, ut­tal­te Harei­de.

– Hva be­tyr det at dere ikke har valgt en ren vel­ger-ky­nisk stra­te­gi?

– Det be­tyr at vi ikke har tenkt på hvor­dan vi kan få flest mu­lig til å stem­me på KRF, men hva vi me­ner er rik­tigst for KRF. Vi har tenkt på hvor­dan vi kan få gjen­nom­slag for vår po­li­tikk med uli­ke sce­na­rio­er etter val­get, og da har vi pekt på sen­trum-høy­re som det al­ter­na­ti­vet vi tror vil gi oss mest gjen­nom­slag på våre vik­tigs­te sa­ker, som er valg­fri­het for barne­fa­mi­lie­ne, å stop­pe rei­sen mot et sorteringssamfunn og en ny dis­trikts­po­li­tikk. Sam­ti­dig har vi ikke la­get et sam­ar­beids­ved­tak som be­gren­ser vår inn­fly­tel­se der­som fler­tal­let skif­ter helt, og vi får en­ten et rødgrønt fler­tall el­ler et blå­blått fler­tall, ut­dy­per Harei­de over­for NTB.

På spørs­mål om han kan ute­luk­ke at en stem­me til KRF vil føre til en re­gje­ring der Ap er in­klu- dert, el­ler om han kan ute­luk­ke at par­ti­et vil inn­gå en ny for­plik­ten­de sam­ar­beids­av­ta­le med en ren Høy­re og Frp-re­gje­ring, sva­rer Harei­de nei.

Harei­de vil imid­ler­tid ikke sva­re på om KRF kan kom­me til å stem­me mot en ny ren Høy­re/ Frp-re­gje­ring.

– Jeg kom­mer ikke til å sva­re på alle even­tua­li­te­ter om vi ikke lyk­kes med det som er vårt re­gje­rings­al­ter­na­tiv, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.