Ba de eld­re bli grøn­ne­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no -

Trond Hauk­li­en åp­net ung­dom­mens spørre­time i Vest-ag­der fyl­kes­ting med å ut­ford­re de «gam­le» po­li­ti­ker­ne til å set­te seg stør­re mil­jø- og klima­mål.

– Vi i ung­dom­mens fyl­kes­ting vil at fyl­kes­kom­mu­nen skal være med på det grøn­ne skif­tet. Vi har ikke ar­vet jor­den av våre for­eld­re, men lå­ner den av våre barn. Vil dere ta ung­dom­men på al­vor, og tør­re å ten­ke kli­ma i alt dere gjør? Vi me­ner fyl­ket bør ha mer kon­kre­te og for­plik­ten­de mål på om­rå­det, sa ung­doms­po­li­ti­ke­ren fra Kris­tian­sand.

IN­GEN SELVKRITIKK

– Byg­gin­gen av nytt buss­an­legg på Da­la­ne er et ek­sem­pel på at fyl­kes­kom­mu­nen fak­tisk tar mil­jø­et på al­vor. Det sen­tralt plas­ser­te an­leg­get vil gi mind­re tom­kjø­ring med bus­se­ne. Det dis­ku­te­res hva slags driv­stoff på bus­se­ne som er best for mil­jø­et, men langt vik­ti­ge­re er det at vi bru­ker stør­re res­sur­ser på kol­lek­tiv­tra­fikk og får fle­re til å par­ke­re bi­len, sa Ha­rald Faus­kan­ger An­der­sen (H).

Ru­ne André Sør­tveit Fru­støl (Krf) min­net om at fyl­kes­tin­get har be­vil­get pen­ger til å skif­te ut olje­fy­rer på vi­dere­gå­en­de sko­ler, samt vur­dert å bi­dra til nye lade­sta­sjo­ner for el-bi­ler.

Ven­st­res Ma­rie John­sen min­net på sin side om at en ny fire­felts mo­tor­vei vil på­vir­ke mil­jø­et.

– Jeg er for­nøyd med sva­re­ne, og glad for at at klima­sa­ken en­ga­sje­rer fle­re av fyl­kes­po­li­ti­ker­ne, av­slut­tet Trond Hauk­li­en.

FLE­RE SPØRS­MÅL

Fyl­kes­tin­get had­de satt av to ti­mer til å be­sva­re spørs­mål fra med­lem­mer av ung­dom­me­nes fyl­kes­ut­valg. For­uten mil­jø ut­ford­ret de unge fyl­kes­tin­get på det de men­te er en for lav helse­søs­ter­dek­ning i vi­dere­gå­en­de sko­le, man­gel på lære­plas­ser og dår­lig og dyrt buss­til­bud uten­for storKris­tian­sand.

Fyl­kes­tin­get skal også ta stil­ling til om ung­dom­mens fyl­kes­ut­valg skal få møte- og tale­rett i fyl­kes­tin­get, fyl­kes­ut­val­get og ho­ved­ut­val­ge­ne.

FOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Trond Hauk­li­en i ung­dom­mens fyl­kes­ut­valg ut­ford­ret Vest-ag­der fyl­kes­ting til å set­te seg mer kon­kre­te klima­mål, samt ar­bei­de for å få en bed­re helse­søs­ter­dek­ning i de vi­dere­gå­en­de sko­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.