– Ble an­gre­pet uten­for San­dens kjøpe­sen­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EI­VIND KRIS­TEN­SEN

Gut­te­ne som er uten­bys fra var på tur til Kris­tian­sand. Uten­for San­dens kjøpe­sen­ter skal de ha blitt an­gre­pet etter å spilt av «or­gasme­ly­der» fra en høyt­ta­ler.

– Du ten­ker at det er ab­surd og «hvor­dan er det mu­lig». De skul­le ba­re tul­le litt, sier mor til en av gut­te­ne.

IDRETTSLAG

Sist tirs­dag le­det hun en grup­pe på tur for å kose seg i Kris­tian­sand. De til­hø­rer et idrettslag i en kom­mu­ne i ind­re Ag­der.

Rundt klok­ken halv åtte på kvel­den skal tre-fire frem­me­de ten­årings­gut­ter ha gått til an­grep på noen av gut­te­ne i grup­pa uten­for San­dens kjøpe­sen­ter.

Det var Dag­bla­det som først skrev om sa­ken. Her kom­mer det fram at gut­te­ne, som var på be­søk i Kris­tian­sand, i for­kant had­de gått rundt in­ne på kjøpe­sen­te­ret med en høyt­ta­ler.

OR­GASME­LY­DER

– Jeg og en kom­pis had­de en høyt­ta­ler som vi tenk­te at vi kun­ne tul­le litt med. Vi satt på or­gasme­ly­der in­ne på kjøpe­sen­te­ret for å se hvor­dan folk rea­ger­te. Når vi kom for­bi dis­se fire gut­te­ne, så rea­ger­te de sterkt på ly­de­ne, sier en 16-åring til Dag­bla­det.

Han for­tel­ler at en av de frem­me­de gut­te­ne tok fra dem høyt­ta­le­ren.

– Da den gut­ten prøv­de å gå bort med høyt­ta­le­ren, tok vi den fra ham igjen. Da opp­sto det litt knuf­fing. Vi prøv­de å gå bort fra ste­det, men de fulg­te etter oss, sier gut­ten.

Kort tid etter skal gut­te­ne ha blitt an­gre­pet på ut­si­den av sen­te­ret. Et vit­ne fikk fil­met noen se­kun­der av slåss­kam­pen som opp­sto.

– Det var full­sten­dig kaos. Jeg tok opp te­le­fo­nen for å fil­me, men måt­te kort tid etter stop­pe for hel­ler å hjel­pe til med å få skilt gut­te­ne, sier vit­net til Fædre­lands­ven­nen.

SLÅTT OG SPARKET

I vi­deo­en lig­ger to av gut­te­ne nede på bak­ken, mens de blir slått og sparket, en av dem mot ho­det. Når moren som le­der tu­ren får se hva som skjer, iler hun til for å få stop­pet slås­sin­gen.

Gut­te­ne fikk blå­mer­ker, men in­gen ska­der. Han som ble sparket i ho­det, har an­meldt vol­den og ble fre­dag av­hørt av po­li­ti­et.

Po­li­ti­et etter­fors­ker nå sa­ken vi­de­re.

– Vi me­ner å vite hvem den ene av gut­te­ne som ut­øver vold er. Han er un­der 15 år og straffe­retts­lig al­der, sier Grete Pedersen, le­der av po­li­ti­ets fore­byg­gen­de ar­beid i Kris­tian­sand.

Hun opp­ly­ser at gut­ten bor i en av nabo­kom­mu­ne­ne til Kris­tian­sand, og ikke til­hø­rer den mye om­tal­te ten­årings­gjen­gen po­li­ti­et er be­kym­ret for i byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.