Stea­rin­ly­set satt fyr på rulle­gar­di­na og an­ten­te bran­nen i Toll­bod­gata

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE

Bran­nen i Toll­bod­gata 56 be­gyn­te da rulle­gar­di­na tok fyr over et stea­rin­lys i vin­du­et.

Det for­tel­ler kvin­nen som bod­de i hy­bel­lei­lig­he­ten der bran­nen star­tet i førs­te eta­sje i Toll­bod­gata 56 tors­dag 30. mars.

– Jeg kan be­kref­te at hun har for­klart det sam­me til po­li­ti­et, sier etter­forsk­nings­le­der Pet­ter San­de­ll.

– I de tek­nis­ke un­der­sø­kel­se­ne er det ikke fun­net and­re år­sa­ker til at bran­nen skul­le ha opp­stått, sier San­de­ll.

Kvin­nen er mis­tenkt for uakt­som­het i for­bin­del­se med bran­nen. Hun var sam­men med en ka­me­rat på rom­met da bran­nen be­gyn­te.

20 per­soner ble sjek­ket av helse­per­so­nell etter bran­nen. Åtte ble sendt til syke­hus, ho­ved­sa­ke­lig med brudd- og røyk­ska­der.

Fle­re måt­te hop­pe fra andre­og tred­je eta­sje for å unn­slip­pe bran­nen. Tre per­soner red­de seg ut gjen­nom tak­vin­du­er på lof­tet i tred­je eta­sje. 15 per­soner ble hus­løse etter bran­nen.

– Her var det små mar­gi­ner, på­pe­ker av­de­lings­le­der for fore­byg­gen­de ar­beid, Hans Arne Mad­sen i Kris­tian­sands­re­gio­nen brann og red­ning. Had­de brann­ve­se­net kom­met fem mi­nut­ter sei­ne­re, kun­ne ut­fal­let blitt et helt an­net, me­ner han.

– Det var rulle­gar­di­nen som tok fyr. Jeg had­de talg­lys i vin­du­et. Jeg fikk pa­nikk. Og prøv­de å tøm­me på vann. Så prøv­de jeg å fin­ne noe å slok­ke med. Det kom mas­se røyk. Det gikk sinns­sykt fort. Jeg rakk ikke noe før det ble helt kaos, for­tel­ler kvin­nen som bod­de på rom­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.