Kre­ver bot og feng­sel for verk­sted­le­der

På­tale­myn­dig­he­ten ber om 30 da­gers be­tin­get feng­sel og 20.000 kro­ner i bot for verk­sted­le­de­ren som står til­talt etter truck-vel­ten i 2015. En 18-åring mis­tet li­vet i ulyk­ken.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no -

– Det må legges til grunn som be­vist at til­tal­te opp­tråd­te grovt uakt­somt da han ikke grep inn og stop­pet løfte­ope­ra­sjo­nen, sa po­liti­ad­vo­kat Ru­ne Amund­sen i sin pro­se­dy­re tirs­dag etter­mid­dag.

27. fe­bru­ar 2015 døde en 18 år gam­mel mann da han for­søk­te å løf­te et 650 kilo tungt an­leggs­hjul med en truck. Un­der løfte­ope­ra­sjo­nen be­gyn­te hju­let å svaie, slik at truck­en vel­tet. 18-årin­gen for­søk­te å hop­pe ut, men ble da klemt mel­lom truck­en og bak­ken.

Den til­tal­te verk­sted­le­de­ren var en av to per­soner som ble vit­ne til ulyk­ken.

– Som verk­sted­le­der var til­tal­te en le­den­de ar­beids­ta­ker med an­svar for and­re an­sat­tes sik­ker­het, sa Amund­sen i ret­ten.

18-årin­gen var i prak­sis hos Hel­dal Entre­pre­nø­rer. Ulyk­ken skjed­de da han skul­le le­ve­re an­leggs­hju­let hos nabo­be­drif­ten Bil & Trai­ler i Lil­le­sand.

På­tale­myn­dig­he­ten la tirs­dag ned på­stand om 30 da­gers be­tin­get feng­sel og 20.000 kro­ner i bot for verk­sted­le­de­ren i Hel­dal Entre­pre­nør.

SKJERPENDE

På­tale­myn­dig­he­ten me­ner det fore­lig­ger skjerpende om­sten­dig­he­ter i sa­ken, noe som in­ne­bæ­rer en straffe­ram­me på inn­til ett års feng­sel.

– Til­tal­te var kjent med at av- døde ikke had­de truck­fø­rer­be­vis el­ler prak­tisk er­fa­ring med å kjø­re truck. Han kom­mer til ste­det midt i si­tua­sjo­nen, men det er nett­opp i sli­ke si­tua­sjo­ner man må for­ven­te at en le­den­de ar­beids­ta­ker raskt gri­per inn når en en uer­fa­ren an­satt er i ferd med å fore­ta en ope­ra­sjon med stort skade­po­ten­si­al, sa Amund­sen.

Verk­sted­le­de­rens for­sva­rer, Lars Gun­nar Nag, frem­he­vet at løfte­ope­ra­sjo­nen ikke var plan­lagt og noe 18-årin­gen gjor­de på eget ini­tia­tiv.

– Det bør også nev­nes at til­tal­te har sagt at han ikke viss­te om av­døde had­de truck­fø­rer­be­vis, ikke at han var kjent med at han ikke had­de det, sa Nag.

Nag men­te også at ret­ten må leg­ge vekt på at ope­ra­sjo­nen var i gang da verk­sted­le­de­ren kom til ste­det.

BA OM FRIFINNELSE

– I and­re dom­mer har den dom­fel­te hatt ansva­ret for plan­leg­gin- gen i for­kant og selve ut­fø­rel­se­ne av ar­beids­opp­ga­ven. De har neg­li­sjert kla­re og ty­de­lig opp­ford­rin­ger om å gjø­re det an­ner­le­des. Det­te er de kva­li­fi­se­ren­de mo­men­te­ne for grov uakt­som­het, sa Nag.

Han ba ret­ten fri­fin­ne verk­sted­le­de­ren, sub­si­di­ert be­hand­le ham på mil­des­te måte.

Ak­tor Ru­ne Amund­sen vis­te på sin side til at verk­sted­le­de­ren had­de et selv­sten­dig an­svar for å sør­ge for at 18-årin­gen had­de et fullt ut for­svar­lig ar­beids­mil­jø, slik han har krav på etter ar­beids­miljø­lo­ven.

– Av­døde har ved sin opp­tre­den med­vir­ket til at ulyk­ken skjed­de, men det­te kom­mer i bak­grun­nen i for­hold til til­tal­tes an­svar, sa Amund­sen.

– DYP TRAGEDIE

For­eld­re­ne til den av­døde 18-årin­gen har beg­ge vært til ste­de i retts­sa­len og fulgt for­hand­lin­ge­ne man­dag og tirs­dag. Bi­stands- ad­vo­kat Mo­ni­ca Hau­ge­dal ba tirs­dag om å døm­me verk­sted­le­de­ren til å be­ta­le opp mot 150.000 kro­ner i opp­reis­ning til hver av for­eld­re­ne.

– For de etter­lat­te er sa­ken en dyp tragedie. Bå­de mor og far had­de tett og god kontakt med søn­nen. Det at han er borte er et uopp­ret­te­lig tap og et stort savn, sa Hau­ge­dal.

Ulyk­ken ble grans­ket av Ar­beids­til­sy­net, som kom frem til at de to in­volver­te be­drif­te­ne had­de for dår­li­ge ru­ti­ner. Be­drif­te­ne gjen­nom­før­te til­tak som en føl­ge av ulyk­ken, men ble ikke ilagt noen fore­taks­straff.

Dom i sa­ken er ven­tet in­nen en drøy uke.

FOTO: MOR­TEN BOSWARVA

18-årin­gen for­søk­te å løf­te an­leggs­hju­let ved å fes­te gaf­le­ne i en kjet­ting som dek­ket hang i. Da dek­ket be­gyn­te å svaie vel­tet truck­en over på si­den.

FOTO: AR­BEIDS­TIL­SY­NET

Dek­ket lå på den­ne til­hen­ge­ren da 18-årin­gen for­søk­te å løf­te det bort med truck­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.