Skjøt svo­ge­ren med hånd­vå­pen

Etter en uover­ens­stem­mel­se skal 37-årin­gen ha skutt og drept svo­ge­ren med ett skudd fra et hånd­vå­pen. Hvor vå­pe­net har blitt av er uvisst.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no -

– Sik­te­de har for­klart at han skjøt med et hånd­vå­pen. Vi vet ennå ikke om det­te er draps­vå­pe­net, sier po­liti­ad­vo­kat Van­ja Bru­voll i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Tirs­dag 14. fe­bru­ar ble den 37 år gam­le man­nen og hans 47 år gam­le kone på­gre­pet og sik­tet for drapet av sin svo­ger og bror, Sig­mund Ol­sen (44).

Iføl­ge Ag­der­pos­ten har 37-årin­gen nek­tet å sva­re på hvor hånd­vå­pe­net har blitt av. Bru­voll øns­ker ikke å kom­men­te­re om po­li­ti­et tror det er gjemt el­ler øde­lagt, el­ler hvem som even­tu­elt skal ha kvit­tet seg med det.

37-årin­gens for­sva­rer, Svein Kje­til Stalle­mo, øns­ker ikke å kom­men­te­re Bru­volls opp­lys­nin­ger.

BESLAGLAGT FLE­RE VÅ­PEN

Po­li­ti­et har beslaglagt fle­re vå­pen un­der etter­forsk­nin­gen. Iføl­ge Bru­voll er dis­se ikke sjek­ket ut av sa­ken som mu­li­ge draps­vå­pen.

– Den fore­lø­pi­ge ob­duk­sjons­rap­por­ten sier ikke noe om hva slags vå­pen som er brukt, og vi har ikke fått den en­de­li­ge rap­por­ten ennå. Vi har ho­ved­sa­ke­lig de sik­te­des sub­jek­ti­ve for­kla­rin­ger å for­hol­de oss til når det gjel­der hen­del­ses­for­lø­pet. De har for­klart seg gans­ke likt, men vi må sam­men­hol­de dis­se for­kla­rin­ge- ne med and­re opp­lys­nin­ger. Vi job­ber frem­de­les med å ana­ly­se­re tek­nis­ke spor og hå­per at ob­duk­sjons­rap­por­ten kan gi oss fle­re svar, sier Bru­voll.

Draps­tids­punk­tet er frem­de­les uklart, men sis­te kjen­te livs­tegn fra 44-årin­gen skal ha vært i slut­ten av no­vem­ber i fjor. Det sik­te­de ek­te­pa­ret kan der­med ha holdt drapet skjult opp i fle­re må­ne­der.

ME­NER DET VAR NØDVERGE

Den sik­te­de 37-årin­gen har er­kjent at han skjøt svo­ge­ren, men hev­der at drapet skjed­de i nødverge. Kona har for­klart at hun kom til ste­det like etter, og hun har er­kjent at hun hjalp til med å skju­le spor.

– Man­nen har er­kjent å ha skutt, men nek­ter straff­skyld for drap. Bak­grun­nen for at han ikke er­kjen­ner straff­skyld er at han me­ner at det opp­stod en nød­verge­si­tua­sjon, sier Bru­voll.

Hun vil ikke si noe om hva 37-årin­gen har sagt om uover­ens­stem­mel­sen mel­lom ham og svo­ge­ren el­ler hva som ut­løs­te draps­hand­lin­gen.

UNDERSØKTE KULEHULL

I ti­den før drapet bod­de 44-årin­gen på går­den til sin søs­ter og svo­ger. Ek­te­pa­ret skal ha bodd i ho­ved­hu­set, mens 44-årin­gen bod­de i en hyt­te like ved lå­ven.

I da­ge­ne etter drapet ble bå­de låve­veg­gen og veg­gen ved inn­gangs­døra til 44-årin­gens hyt­te un­der­søkt av kri­mi­nal­tek­ni­ke­re. Ved hytte­veg­gen fes­tet tek­ni­ker­ne en la­ser og undersøkte til­syne­la­ten­de en mu­lig skudd­bane.

– Vi har un­der­søkt alle ste­der som kan se ut som kulehull, sier Bru­voll, som ikke vil kom­men­te­re hvor det fa­ta­le skud­det skal ha blitt løs­net.

Det sik­te­de ek­te­pa­ret sit­ter frem­de­les va­re­tekts­fengs­let.

RØPET SEG FOR VENN­IN­NE

Iføl­ge Ag­der­pos­ten skal den 47 år gam­le kvin­nen på et tids­punkt ha for­talt om drapet til en venn­in­ne. Ven­nin­nen skal ha holdt på hem­me­lig­he­ten i fle­re uker før hun til slutt gikk til po­li­ti­et.

– Det er rik­tig at vi fikk opp­lys­nin­ger fra et vit­ne. Jeg øns­ker ikke å gå inn på de­tal­jer, men in- for­ma­sjo­nen vi fikk fra ved­kom­men­de bi­dro til at vi etter hvert kun­ne gå til en på­gri­pel­se, sier po­liti­ad­vo­kat Van­ja Bru­voll til Fædre­lands­ven­nen.

Bru­voll opp­ly­ser at po­li­ti­et også skaf­fet seg opp­lys­nin­ger fra an­net hold, som til sam­men pek­te mot at kvin­nens 44 år gam­le bror var tatt av dage.

– Vi viss­te mye da sik­tel­sen ble tatt ut. Men var da ikke helt sik­re på om sav­ne­de var død. Det ble vi først 100 pro­sent da han ble fun­net, sier Bru­voll til Ag­der­pos­ten.

ARKIVFOTO: ERLEND OLSBU

44-årin­gen som ble drept bod­de i den­ne hyt­ta på gårds­bru­ket i Åmli. Her un­der­sø­ker po­li­ti­et spor i veg­gen på hyt­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.