Vil det skal skin­ne i Søgne-skil­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no -

Søgne-skil­tet bør skin­ne natt som dag, me­ner kom­mu­nen, og an­ker et av­slag fra Veg­di­rek­to­ra­tet.

Skil­tet ble satt opp av en ka­me­rat­gjeng i 2011, uten at noen viss­te hvem de var.

Men skil­tet fikk lov til å stå, og i 2014 sto ka­re­ne bak ini­tia­ti­vet fram. De ble kå­ret til Årets Navn i Søgne i 2015, og sei­ne­re sam­me år ble et nytt og mer per­ma­nent skilt heist på plass med he­li­kop­ter.

Kom­mu­nen har søkt Veg­di­rek­to­ra­tet om va­rig lys­set­ting av skil­tet, men fått av­slag.

KOM­MU­NENS IDEN­TI­TET

«Vi øns­ker sterkt at søk­na­den om lys­set­ting av skilt blir inn­vil­get, det­te er et til­tak som er vik­tig for kom­mu­nen og dens iden­ti­tet», skri­ver kom­mu­nen i til­sva­ret til Veg­di­rek­to­ra­tets av­slag.

Av­sla­get er be­grun­net i at et lys­satt skilt vil ta for mye fo­kus bort fra vei­fa­ren­de på E 39.

I til­sva­ret ar­gu­men­te­rer kom­mu­nen på sin side for at skil­tet, som er plas­sert på en fjell­topp ca. 100 me­ter over E 39, nord for rund­kjø­rin­gen til Tang­vall, ikke vil være tra­fikk­far­lig.

«Skil­tet er spei­let mot sør-sør/ øst, og er mest syn­lig fra sen­trums­be­byg­gel­sen på Tang­vall. Bud­ska­pet i skil­tet er en­kelt (Søgne), og bok­sta­ve­ne fram­står ty­de­li­ge og enk­le å lese. Vi me­ner at skil­tet ikke tar ufor­holds­mes­sig mye fo­kus bort fra vei­fa­ren­de på E 39. Det­te end­res ikke ved lys­set­ting», ar­gu­men­te­rer kom­mu­nen.

SKILT SOM UTSMYKNING

Kom­mu­nen trek­ker også fram et an­net mo­ment; at skil­tet bør kun­ne vur­de­res som ut­smyk­king, og ar­gu­men­te­rer med føl­gen­de punkt:

• Det er la­get i ett eks­klu­sivt ek­semp­lar.

• Den frem­mer ikke di­rek­te kom­mer­si­el­le in­ter­es­ser.

• Det er som hel­het av de­ko­ra­tiv og in­for­ma­tiv ka­rak­ter.

• Det er ikke et ledd i en or­ga­ni­sert kam­pan­je.

ARKIVFOTO: NI­CO­LAI PREBENSEN, N247

Søgne-skil­tet er ikke lys­satt til van­lig, som det var på det­te bil­det. Nå sø­ker Søgne kom­mu­ne om va­rig lys­set­ting av skil­tet.

ARKIVFOTO: NI­CO­LAI PREBENSEN, N247

Ka­me­rat­gjen­gen bak Søgne-skil­tet, bå­de det nye og det gam­le, ble i 2015 kå­ret til Årets navn i Søgne. F.v. Ma­ri­us Hat­lem, Njaal Birke­land og Svein Ove Lan­ge­nes Ol­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.