God­vær lar ven­te på seg

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

Yr.no vars­ler fint, tørt vær på Sør­lan­det de nes­te da­ge­ne. Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt sit­ter på and­re pro­gno­ser.

Sol med sky, sky med sol, 0 milli­me­ter ned­bør og mil­de vår­tem­pe­ra­tu­rer. Det er var­se­let for Kris­tian­sand på Yr.no for de kom­men­de åtte da­ge­ne, i sterk kon­trast til snø­væ­ret som for­ri­ge uke holdt som­mer­skod­de bi­lis­ter hjem­me og som send­te brøyte­mann­ska­per ut på E 18.

Den­ne sa­ken skul­le der­for være en glad­sak av ty­pen «Nå kom­mer god­væ­ret», «Knall­helg i ven­te» el­ler til­sva­ren­de. En kjapp te­le­fon til Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt vi­ser der­imot at det nep­pe blir sm­eige­vær på Sør­lan­det med det førs­te.

– I dag får vi pe­riode­vis ned­bør, men væ­ret blir let­te­re ut­over da­gen. Det kan li­ke­vel kom­me spredt ned­bør i etter­mid­dag, sier Ing­rid Bernt­sen, stats­me­teoro­log ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt til Fædre­lands­ven­nen tirs­dag.

– FORHOLDSVIS KJØLIG

Også ons­dag er av sam­me slag – forholdsvis kjølig, lo­ka­le by­ger sær­lig på etter­mid­da­gen, og mest regn i ind­re strøk. Tors­dag kan man ven­te noe len­gre gløtt av sol. Vær­ty­pen blir den sam­me over hele Sør­lan­det, dog noe kal­de­re etter hvert som man kom­mer inn i lan­det. På Hov­den kan tem­pe­ra­tu­re­ne fal­le et styk­ke un­der null­punk­tet.

– Tors­dag blir det pe­rio­der med sol og ei og an­na byge. Fre­dag vil det reg­ne det mes­te av da­gen, og også førs­te del av lør­da­gen, sier me­teoro­lo­gen.

Bernt­sen sier at ned­bø­ren kan fal­le som sludd el­ler snø i inn­lan­det over 4–500 me­ter. Hun kan der­med ikke ga­ran­te­rer at vin­te­ren i lav­lan­det på Sør­lan­det er helt over for den­ne se­son­gen.

MAI-START BLIR BRA

Hun sier at usik­ker­he­ten rundt by­ge­ne gjør at ned­bø­ren ikke får ut­slag på Yr.no, som er NRK og Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt sin vær­vars­lings­tje­nes­te. Noe sim­ple­re tek­no­lo­gi gjør at noen av va­ri­ab­le­ne Bernt­sen og kol­le­ge­ne ope­re­rer med in­ne på in­sti­tut­tet fal­ler bort i den for­enk­le­de ver­sjo­nen som pre­sen­te­res for Ola nord­mann på Yr.no.

Lys­punk­tet er at vind­for­hol­de­ne vil være ro­li­ge den kom­men­de uka. Og når april må­ned om­si­der er over nes­te uke, ute­luk­ker ikke Bernt­sen at mai vil brin­ge med seg bed­re vær med sti­gen­de tem­pe­ra­tu­rer og lite ned­bør.

– Jo len­ger man ven­ter, desto bed­re blir væ­ret nå. Førs­te uka i mai vil bli langt bed­re enn den­ne sis­te uka i april, sier hun.

FOTO: JØR­GEN STEFFENSEN/SKJERMDUMP YR.NO

Bak Yr.no sine «gans­ke sik­re» pro­gno­ser skju­ler det seg sann­syn­lig­vis en del regn­by­ger, mel­der me­teoro­lo­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.