Vest-ag­der Ap end­ret sak på Face­bo­ok

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MA­RIE N. KALVEHAGEN

– Vi opp­le­ver det­te som re­di­ge­ring av vårt inn­hold, sier dis­trikts­re­dak­tør i NRK Sør­lan­det, Mor­ten Rød.

NRK Sør­lan­det skrev en sak om at syke­hu­set i Flekke­fjord får be­hol­de akutt­ki­rur­gi og traume­mot­tak. Men da Vest-ag­der Ar­bei­der­par­ti del­te sa­ken på Face­bo­ok, var den ut­styrt med et fo­to­gra­fi av Ap-po­li­ti­ker Odd Om­land og ikke NRKS ho­ved­bil­de av syke­hu­set i Flekke­fjord. Om­land blir ikke nevnt i sa­ken.

– Det var en tek­nisk tab­be, sier Audun Øvre­bø, fyl­kes­sek­re­tær i Vest-ag­der Ar­bei­der­par­ti.

– Jeg skul­le leg­ge NRKS sak sam­men med et bil­de og en kommentar fra Appo­li­ti­ker Odd Om­land. Bil­de av Om­land må ha fjer­net det opp­rin­ne­li­ge bil­de til NRK, sier Audun Øvre­bø.

Vest-ag­der Ar­bei­der­par­ti fjer­net sa­ken først etter at de ble kon­tak­tet av Fædre­lands­ven­nen. Den lå ute på dere hjemme­side i over fire ti­mer.

Dis­trikts­re­dak­tør i NRK Sør­lan­det, Mor­ten Rød, ser på hen­del­sen som uryd­dig.

– Vi opp­le­ver det­te som re­di­ge­ring av vårt inn­hold, og det me­ner vi er uryd­dig, sier Rød.

Rød for­tel­ler imid­ler­tid at de al­le­re­de har lagt sa­ken bak seg.

– Vest-ag­der Ar­bei­der­par­ti har end­ret på sa­ken og be­kla­get hen­del­sen. De hev­der at det var en tek­nisk tab­be, så vi i NRK er nå fer­dig med sa­ken, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.