Ro­ga­len­din­ger flyt­ter sør­over

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TOR­BJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

De fem sis­te åre­ne har nes­ten 3600 per­soner meldt flyt­ting fra Ro­ga­land til Vest-ag­der. Det er over 500 fle­re enn flytte­strøm­men and­re vei­en.

Det er alt­så ikke ba­re hyt­te på sør­lands­kys­ten el­ler i Sir­dal som fris­ter ro­ga­len­din­ge­ne. Man­ge vel­ger også å vel­ge bo­set­te seg i en sør­lands­kom­mu­ne.

Iføl­ge tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå har til sam­men 3593 per­soner meldt flyt­ting fra Ro­ga­land til Vest-ag­der de sis­te fem åre­ne. Til­sva­ren­de tall for de som i sam­me pe­rio­de har flyt­tet fra Vest-ag­der til Ro­ga­land er 3072.

De sis­te fem åre­ne har an­tal­let ro­ga­len­din­ger som har meldt flyt­ting til Vest-ag­der lig­get på mel­lom 600 og 700 i året. Al­ler flest ro­ga­len­din­ger er det li­ke­vel som fin­ner vei­en til Horda­land og Oslo, der tal­le­ne i fjor var på hen­holds­vis 1617 og 832.

– HJER­TE­LIG VELKOMNE

Fyl­kes­ord­fø­rer Ter­je Dam­man i Vest-ag­der for­sik­rer at alle ro­ga­len­din­ge­ne er hjer­te­lig velkomne.

– Vi er jo godt kjent med at man­ge fra nabo­fyl­ket i vest har fri­tids­bo­lig hos oss, og det er vel­dig hyg­ge­lig at så man­ge også vel- ger å bo­set­te seg i Vest-ag­der, sier Ter­je Dam­man.

Fyl­kes­ord­fø­re­ren sier at VestAg­der tren­ger nye inn­byg­ge­re som kan bi­dra til vekst og ut­vik­ling, og uav­hen­gig av om de kom­mer fra and­re ste­der i Nor­ge el­ler ut­lan­det.

Det er ba­re inn­flyt­tin­gen fra Aust-ag­der til Vest-ag­der som kan måle seg med flytte­strøm­men fra Ro­ga­land. I fjor var det 953 aust­eg­der som flyt­tet til VestAg­der mot 661 ro­ga­len­din­ger.

FLE­RE FLYT­TET UT

I lik­het med et fler­tall av lan­dets fyl­ker har Vest-ag­der en ne­ga­tiv in­nen­lands inn­flyt­ting. I fjor var dif­fe­ran­sen mel­lom de som flyt­tet fra Vest-ag­der til et an­net fyl­ke og de som flyt­tet til mi­nus 304 per­soner. På grunn av stør­re inn­flyt­ting fra ut­lan­det enn ut­flyt­ting til and­re land, fikk fyl­ket i fjor li- ke­vel en net­to inn­flyt­ting på 611.

Det var i fjor seks fyl­ker som opp­lev­de en po­si­tiv in­nen­landsk flytte­ge­vinst. Det var Akers­hus, Øst­fold, Sør-trøn­de­lag, Vest­fold, Bus­ke­rud og Hed­mark.

Net­to inn­flyt­ting er sum­men av in­nen­landsk netto­inn­flyt­ting og netto­inn­vand­ring. Be­folk­nings­vekst el­ler -ned­gang som skyl­des føds­ler og døde er ikke med i dis­se tal­le­ne.

I fjor var det 9064 per­soner som flyt­tet fra en kom­mu­ne i Vest-ag­der. Av dis­se flyt­tet 3116 til en an­nen kom­mu­ne i fyl­ket, mens 5948 for­lot Vest-ag­der til for­del for et an­net fyl­ke el­ler ut­lan­det.

Til­sva­ren­de for Aust-ag­der flyt­tet 2121 per­soner i fjor fra en til en an­nen kom­mu­ne i fyl­ket, og 3909 flyt­tet ut av Aust-ag­der.

FOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Iføl­ge fers­ke tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå gikk det i fjor man­ge flytte­lass sør­over på E 39 fra Ro­ga­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.