Fjord Li­ne kan­sel­le­rer av­gan­ger i to nye uker

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

Pro­ble­me­ne med Fjord Cat fort­set­ter for Fjord Li­ne. Nå er alle av­gan­ge­ne med fer­ja kan­sel­lert fram til og med 15. mai. Det vil fort­satt gå er­stat­nings­skip inn­om Kris­tian­sand en gang dag­lig.

Si­den 21. april har Fjord Li­nes cruise­skip MS Ber­gens­fjord og MS Stav­an­ger­fjord hatt Kris­tian­sand som dag­lig stopp etter at pro­ble­mer med Fjord Cats ho­ved­mo­to­rer satt ka­ta­ma­ra­nen ut av drift i pås­ka.

Av­gan­ge­ne med Fjord Cat var i ut­gangs­punk­tet kan­sel­lert til og med 1. mai, men kan­sel­le­rin­ge­ne fort­set­ter nå til og med man­dag 15. mai, mel­der sel­ska­pet på sine nett­si­der.

Rute­pla­nen blir som den har vært fra 21. april: Det blir kun én av­gang i døg­net fra Hirts­hals til Kris­tian­sand. Av­gang fra Hirts­hals er klok­ken 20.00, og an­komst­ti­den er satt til klok­ken 23.30 i Kris­tian­sand. De­ret­ter går tu­ren vi­de­re til Stav­an­ger og Ber­gen.

For Fjord Li­ne-kun­der som vil kom­me seg fra Kris­tian­sand til Dan­mark er al­ter­na­ti­ve­ne av­gan­ger fra Ris­a­vi­ka uten­for Stav­an­ger el­ler Lange­sund i Tele­mark. Fjord Li­ne opp­ly­ser at be­rør­te gjes­ter får val­get mel­lom å rei­se fra dis­se hav­ne­ne, el­ler mu­lig­het til å re­fun­de­re reise­ut­gif­te­ne.

Pro­ble­me­ne med Fjord Cat star­tet 7. april, da­gen etter at fer­ja had­de se­son­gens førs­te over­fart mel­lom Hirts­hals og Kris­tian­sand. De­ret­ter var danske­bå­ten kan­sel­lert gjen­nom sto­re de­ler av pås­ka, før den ble tatt mid­ler­ti­dig ut av drift tirs­dag for ei uke si­den.

Ons­dag skrev Fædre­lands­ven­nen at en av Fjord Cats fire ho­ved­mo­to­rer fikk en over­ha­ling med en pris­lapp på 12 mil­lio­ner dans­ke kro­ner før årets se­song. Den sam­me mo­to­ren ha­va­rer­te etter 92 ti­mer i drift.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Fjord Cat fo­to­gra­fert i fint driv ved Grøn­nin­gen på vei inn mot Kris­tian­sand. Fjord Li­ne. Nå lig­ger den til kai i Hirts­hals med mo­tor­pro­ble­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.