– Glad de­par­te­men­tet vel­ger

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● – Beg­ge de to fore­slåt­te al­ter­na­ti­ve­ne gjen­nom Flekke­fjord vil gå gjen­nom byg­der. Stor­dran­ge i det sør­li­ge al­ter­na­ti­vet og Gaus­dal i det nord­li­ge al­ter­na­ti­vet, for­tel­ler Flekke­fjord-ord­fø­rer Jan Sig­bjørn­sen (H).

Han er der­for glad for at vei­en plan­leg­ges med stat­lig plan slik at lo­kal­po­li­ti­ker­ne slip­per å stil­les opp mot hver­and­re.

– I ut­gangs­punk­tet øns­ker vi jo vei­en så nær byen som mu­lig, men må veie for­de­ler og ulem- per opp mot hver­and­re, fort­set­ter Sig­bjørn­sen.

Ord­fø­re­ren øns­ker der­for at beg­ge al­ter­na­ti­ve­ne ut­re­des vi­de­re.

– Og legges vei­en i den sør­li­ge tra­se­en må for­ut­set­nin­gen være at den legges i tun­nel for­bi Stor­dran­ge, sier ord­fø­re­ren.

I råd­man­nens for­slag til inn­stil­ling lig­ger det for øv­rig at ny krys­sing av Feda­fjor­den må for­ut­set­tes ut­ført med byg­ging av ny fire­felts bro og nye tun­nel­løp, samt at valg av nord­lig tra­sé gjen­nom Flekke­fjord in­ne­bæ­rer ny til­før­sels­vei som en del av bygge­pro­sjek­tet.

FAK­TA

Ny E 39 Lyngdal vest - Sand­nes

● Fire­felts mo­tor­vei mel­lom gren­se Lyngdal/kvi­nes­dal i VestAg­der og Sand­nes i Ro­ga­land.

● Plan­leg­ges for skil­tet has­tig­het 110 km/t.

● Langs da­gens vei er strek­nin­gen på om­trent 120 km.

● An­slått kost­nad lig­ger på mel­lom 28 og 35 mil­li­ar­der kro­ner av­hen­gig av hvil­ke av de tre al­ter­na­ti­ve­ne som vel­ges.

● Er et av fem del­pro­sjek­ter som sam­let ut­gjør E 39 Kris­tian­sandSand­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.