Ver­den luk­ker øyne­ne

Je­men står over­for ver­dens ver­ste hu­ma­ni­tæ­re kri­se, men ver­den har i stor grad luk­ket øyne­ne, ad­va­rer FN. Nor­ge øker nå hjel­pen til lan­det.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tirs­dag åp­net FNS ge­ne­ral­sek­re­tær An­tó­nio Gu­ter­res en gi­ver­lands­kon­fe­ran­se for Je­men i Genè­ve, i håp om å få fle­re til å inn­se hvil­ket dra­ma som ut­spil­ler seg i det krigs­her­je­de lan­det.

Iføl­ge FN er 18,8 mil­lio­ner men­nes­ker i Je­men helt av­hen­gig av nød­hjelp uten­fra for å over­le­ve, men hjel­pen ute­blir.

FN ba tid­li­ge­re i år med­lems­lan­de­ne om 18 mil­li­ar­der kro­ner for å dek­ke hjelpe­be­ho­vet i Je­men, men har hit­til ba­re fått til­sagn om 15 pro­sent av det­te.

Nor­ge øker i år støt­ten til lan­det til 212 mil­lio­ner kro­ner, nær­me­re 100 mil­lio­ner kro­ner mer enn i fjor, opp­ly­ser Uten­riks­de­par­te­men­tet.

– Den hu­ma­ni­tæ­re si­tua­sjo­nen i Je­men er svært dra­ma­tisk, og si­vil­be­folk­nin­gen ut­set­tes hver dag for sto­re li­del­ser, sier uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de, som del­tok på gi­ver­kon­fe­ran­sen i Genè­ve.

Mas­si­ve an­grep

Je­me­nit­tis­ke Hout­hi-opp­rø­re­re med støt­te fra de­ler av re­gje­rings­hæ­ren grep mak­ten i Je­mens ho­ved­stad Sa­na i sep­tem­ber 2014 og drev lan­dets sunni­mus­lims­ke pre­si­dent Abd-rab­bu Mansour Ha­di i ek­sil.

Noen må­ne­der se­ne­re gikk Saudi-ara­bia til krig mot de sjia­mus­lims­ke opp­rø­rer­ne, i spis­sen for en Usa-støt­tet re­gio­nal koa­li­sjon. Si­den er minst 10.000 men­nes­ker drept, 40.000 så­ret og 3 mil­lio­ner dre­vet på flukt.

Saudi-ara­bia opp­ly­ser at det er gjen­nom­ført 90.000 fly­an­grep mot mål i Je­men si­den mars 2015, og krigs­hand­lin­ge­ne gjør det svært vans­ke­lig for hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner å nå fram til dem som tren­ger det.

Tren­ger freds­løs­ning

– Ver­den må øke den hu­ma­ni­tæ­re bi­stan­den til Je­men nå som mil­lio­ner av men­nes­ker står i fare for å dø av sult, sier ge­ne­ral­sek­re­tær Jan Ege­land i Flykt­ning­hjel­pen.

Han er sær­lig be­kym­ret over kam­pe­ne som nå på­går ved havne­byen Hu­day­dah, der 80 pro­sent av lan­dets im­port los­ses.

– Der­som kam­pe­ne spres og es­ka­le­rer, er det fare for at hjelp og im­port gjen­nom hav­nen i Hu­day­dah stop­per opp, det vil set­te mil­lio­ner av si­vi­le liv i fare, sier Ege­land.

Flykt­ning­hjel­pen ber re­gje­rin­ger og ak­tø­rer med inn­fly­tel­se over par­te­ne i kon­flik­ten pres­se fram en freds­pro­sess.

– Fi­nan­sie­ring ale­ne vil ikke løse de un­der­lig­gen­de år­sa­ke­ne til den­ne ka­ta­stro­fen. Kun en om­fat­ten­de og in­klu­de­ren­de freds­pro­sess vil kun­ne snu ut­vik­lin­gen og ska­pe tryg­ge liv for be­folk­nin­gen i Je­men, sier Ege­land.

alar­me­ren­de

FNS nød­hjelps­kon­tor (OCHA) be- skri­ver si­tua­sjo­nen i Je­men som alar­me­ren­de og får støt­te fra FNS barne­fond (UNICEF).

Nær­me­re 2,2 mil­lio­ner barn er nå feil­er­nært, og for en halv mil­lion av dem er si­tua­sjo­nen kri­tisk. De ri­si­ke­rer en snar­lig død der­som de ikke straks får hjelp og be­hand­ling, he­ter det i en fel­les kunn­gjø­ring fra UNICEF og FNS mat­vare­pro­gram (WFP).

– Der­som ikke par­te­ne i kon­flik­ten og ver­dens­sam­fun­net gjør noe, er det al­vor­lig fare for en hun­ger­ka­ta­stro­fe og da vil enda fle­re barns liv hen­ge i en tynn tråd, sier le­de­ren for UNICEFS virk­som­het i Midt­østen og Nord-afri­ka, Ge­ert Cappe­la­ere.

– Det­te er kapp­løp mot ti­den, sier han.

FOTO: NTB SCANPIX

18,8 mil­lio­ner men­nes­ker i Je­men er iføl­ge FN helt av­hen­gi­ge av nød­hjelp uten­fra for å over­le­ve, men hjel­pen ute­blir.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.