Ma­le­ne er sje­fen i kjøp­manns­fa­mi­li­en

Ma­le­ne Ue­land har eid og dre­vet Rema 1000 Søgne si­den hun var 24. På seks år har hun nes­ten dob­let om­set­nin­gen.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no -

– Det har tatt tid å få opp om­set­nin­gen. Nå er vi på et nivå hvor det skal være mu­lig å tje­ne pen­ger, sier Ma­le­ne Ue­land (31).

Mo­de­rat al­der til tross, har hun vært ei­er og dri­ver av Rema 1000 Søgne på Tang­vall si­den 2009. Fak­tisk var hun ikke mer enn 24 da hun tok over, men had­de al­le­re­de da seks års bu­tik­k­er­fa­ring fra Kiwi Lan­ge­nes i boks.

At Fædre­lands­ven­nen tar kontakt, skyl­des Rema 1000 Søg­nes på­fal­len­de pene, helt jev­ne om­set­nings­ut­vik­ling. I 2011 end­te inn­tek­te­ne på 34 mil­lio­ner kro­ner. I 2016 had­de de vokst til 65,1 mil­lio­ner – nes­ten det dob­belte. Pla­nen er at tal­let skal yt­ter­li­ge­re opp.

KJØP­MANNS­FA­MI­LI­EN

At Ma­le­ne hav­net i kjøp­manns­yr­ket og Rema-sys­te­met, var ikke til­fel­dig. Far, Pe­der Arild Ue­land, drev Rema-bu­tikk i Man­dal i man­ge år og la inn et godt ord da bu­tik­ken på Tang­vall ble le­dig – noe bå­de Ma­le­ne og pap­pa had­de hå­pet på. I dag job­ber Pe­der (56) of­fi­si­elt 60 pro­sent i dat­te­rens for­ret­ning, mens ryk­te­ne sier at den re­el­le stil­lings­an­de­len er noe høy­ere.

Så hø­rer det med til his­to­ri­en at Pe­ders far igjen, alt­så Ma­le­nes beste­far, også var kjøp­mann. Men det stop­per ikke der hel­ler: Ma­le­nes bror, Ditlef, job­ber fullt (og vel så det) i bu­tik­ken, det sam­me gjør Ma­le­nes sam­bo­er Svein Hau­ge. Og om ikke det var nok, så har Ma­le­nes elds­te dat­ter, Helle på seks, for­lengst er­klært at hun vil inn i sam­me yrke. Fak­tisk har hun be­gynt så smått al­le­re­de, med litt ryd­ding og vas­king. Selv om Ma­le­ne drev bu­tik­ken i hele 2016 og inn­til ny­lig, har hun nå tatt seg per­mi­sjon etter å ha fått dat­ter num­mer to, Al­ma. (Hen­nes kar­rie­re­pla­ner er ikke kjent ennå.)

Så er det jo et hek­tisk yrke, da. – Ja, det blir lan­ge da­ger og be­hov for å være til­gjen­ge­lig hele døg­net. Desto bed­re er det med fa­mi­lie bå­de i og uten­for for­ret­nin­gen, be­mer­ker kjøp­mann Ma­le­ne Ue­land.

– Også jen­ter er kjøp­menn, el­ler hva?

– Stem­mer det!

– STANDARD På BU­TIK­KEN

– Hvor stor fri­het har dere in­nen Rema-sys­te­met til å på­vir­ke egen lønn­som­het, når for­tje­nes­ten på va­re­ne i all ho­ved­sak er gitt?

– For det førs­te har vi job­bet mål­be­visst over lang tid med å få opp om­set­nin­gen. Det gjel­der å hol­de god standard på bu­tik­ken. Hos oss drei­er det seg ikke minst om frukt og grønt og fersk­va­rer. Vi kan også på­vir­ke hvor­dan va­re­ne eks­po­ne­res og yte ser­vice, sva­rer Ma­le­ne.

Far Pe­der sup­ple­rer: – Kost­na­der og svinn må sty­res knall­hardt. Na­s­king må hind­res og vi må unn­gå å be­stil­le va­rer som ikke blir solgt. Va­rer som nær­mer seg ut­løps­dato sel­ges unna til halv pris, el­ler de fry­ses ned og gis til Fi­ladel­fia. Eks­tremt lite blir kas­tet: mest ska­det frukt.

– Rema har fått en del ube­ha­ge­lig opp­merk­som­het grun­net «beste­vennstra­te­gi» og Æ-ap­pen. Hvor­dan opp­le­ver dere det?

– Vi kan ba­re gjø­re så godt vi kan. Det er i bu­tik­ken det skjer, sva­rer Ma­le­ne Ue­land, al­vor­lig.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Fa­mi­lie­be­drift un­der Rema-pa­ra­ply­en på Tang­vall. F.v. Pe­der Arild Ue­land, de­ret­ter hans dat­ter Ma­le­ne Ue­land, som er bu­tikk­sjef og -inne­ha­ver. Hun har Al­ma på seks uker i ar­me­ne og Helle på seks år ved sin side. Bak står Ditlef Ue­land (Ma­le­nes bror) og Svein Hau­ge (Ma­le­nes sam­bo­er). Unge Helle har for øv­rig al­le­re­de be­stemt seg for å bli kjøp­mann, hun også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.