Over­skudd fire­dob­let

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no -

Kris­tian­sand havn har ald­ri hatt så høye inn­tek­ter som i fjor. Mye av pen­ge­ne går til å flyt­te havne­virk­som­het fra sen­trum til Kongs­gård­buk­ta.

– Det­te er his­to­ris­ke tall si­den vi for førs­te gang pas­se­rer hund­re mil­lio­ner i inn­tek­ter. Det­te er også langt over bud­sjett, sier Hal­vard Ag­len, havne­di­rek­tør i Kris­tian­sand.

Kris­tian­sand havn had­de i 2016 inn­tek­ter på 102 mil­lio­ner fra sin havne­virk­som­het. I til­legg solg­te de rute­bil­sta­sjo­nen i fjor for 20 mil­lio­ner.

Der­med får hav­na et over­skudd på hele 32 mil­lio­ner. Det er nes­ten en fire­dob­ling sam­men­lig­net med året før.

ØK­NING

Kris­tian­sand havn økte sine inn­tek­ter blant an­net på grunn av økt tra­fikk på kon­tei­ner­hav­na og mer ak­ti­vi­tet in­nen off­shore­far­tøy. Sist­nevn­te ut­gjør nå ti pro­sent av hav­nas inn­tek­ter.

Hav­na får også inn­tek­ter fra ut­vik­lin­gen av Silo­kaia. De solg­te halv­par­ten av sel­ska­pet Ka­nal­byen AS for 255 mil­lio­ner i 2014. I til­legg kom­mer inn­tek­ter fra lei­lig­hets­salg som nå er i gang.

– Vi tar ut 80 mil­lio­ner som skal bru­kes på ny kai i Kongs­gård­buk­ta. Men vi vil helst ha på plass den nye kom­mune­del­pla­nen før vi vil set­te i gang ut­byg­ging. Og den pro­ses­sen er det Kris­tian­sand kom­mu­ne som står for, sier Ag­len.

På Silo­kaia er nå ar­bei­det med førs­te bygge­trinn i gang. Hal­vard Ag­len vil ikke opp­gi noe tall for hvor mye de reg­ner med å tje­ne på det.

– Men vi har en fin ef­fekt av å være med på å ut­vik­le det­te pro­sjek­tet vi­de­re.

MER KAI

Kris­tian­sand havn har mis­tet fle­re hund­re me­ter kaifront på grunn av sal­get av Silo­kaia. De er­stat­ter det­te med en ny cruise­kai på Lag­manns­hol­men og med ut­vi­del­se i Kongs­gård­buk­ta.

– Vi må uan­sett ut­vi­de hav­na i Kongs­gård uav­hen­gig av flyt­ting av kon­tei­ner­hav­na. Det skyl­des at vi også skal ha plass til an­nen ak­ti­vi­tet som bulk og off­shore­far­tøy­er, sier Pål Harv (H), le­der i havne­sty­ret.

Før ar­bei­det med å flyt­te selve kon­tei­ner­hav­na kan set­tes i gang, må Kris­tian­sand by­sty­re ved­ta en ny kom­mune­del­plan for om­rå­det. Iføl­ge Jan Erik Lind­jord i Kris­tian­sand kom­mu­ne skjer det tro­lig in­nen ut­gan­gen av året.

MIND­RE FERJEGODS

I lø­pet av de sis­te ti åre­ne har inn­tek­te­ne til Kris­tian­sand havn ste­get med 40 pro­sent. Det mes­te av pen­ge­ne kom­mer fort­satt fra fer­je­virk­som­he­ten. Sam­ti­dig er det en ned­gang i gods som blir frak­tet med fer­je­ne. I Ag­lens inn­led­ning til års­mel­din­gen om­ta­ler han det som «be­kym­rings­fullt».

– Pro­ble­met er at etter­spør­se­len er kon­stant, sam­ti­dig som til­bu­det har økt si­den Fjord Li­ne har satt inn fle­re fer­jer og de­sti­na­sjo­ner, sier Ag­len.

I års­mel­din­gen skri­ver han at den tøffe kon­kur­ran­sen i ferje­mar­ke­det vi­ser at det er vik­tig å få på plass en god in­fra­struk­tur i re­gio­nen. Det vil blant an­net si dob­belt­spor inn i hav­na, ut­byg­ging av Gart­ner­løk­ka og ny E 39.

– Fjord Li­ne sei­ler kun om som­me­ren, med en fer­je som i ho­ved­sak frak­ter pas­sa­sje­rer. Øns­ker dere en an­nen fer­je?

– Vi hånd­te­rer alle sel­skap og re­de­ri­er som er in­ter­es­sert i å bru­ke Kris­tian­sand havn, og at Fjord Li­ne vel­ger å sei­le med Fjord Cat er en grei sak. Men vi vil all­tid job­be for fle­re sel­ska­per og stør­re fer­jer og at de som bru­ker hav­na skal få økt sin ka­pa­si­tet.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Kon­tei­ner­hav­na i Kris­tian­sand skal flyt­tes til Kongs­gård/vi­ge. Ferje­hav­na blir igjen i sen­trum. Kon­tei­ner­tra­fik­ken bi­drog til at hav­na økte sine inn­tek­ter i 2016 og står nå for 16 pro­sent av hav­nas inn­tek­ter.

ARKIVFOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

Havne­di­rek­tør Hal­vard Ag­len kan no­te­re et over­skudd på 32 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.