Ge­ne­ra­sjons­over­skri­den­de til­tak inn i lo­kalt folke­helse­ar­beid

Ons­dag 19. april d.å. var det et hel­si­des opp­slag i Fædre­lands­ven­nen fra Lan­ge­nes, hvor om­sorgs­bo­li­ger og barne­hage plas­sert vegg i vegg frem­stil­les som uhel­dig. Ny­hets­sa­ken traff meg med bå­de over­ras­kel­se og und­ring.

Faedrelandsvennen - - MENING - EL­LEN DAHL GUN­DER­SEN, første­lek­tor, UIA , Fa­kul­tet for helse- og idretts­vi­ten­skap

Det ek­sis­te­rer nem­lig et stort in­ter­na­sjo­nalt forsk­nings­felt på ge­ne­ra­sjons­over­skri­den­de re­la­sjo­ner (in­ter­ge­ne­ra­tio­nal re­la­tions), med sterk evi­dens for at sam­vær mel­lom unge og eld­re kan gi gjen­si­dig po­si­tivt ut­byt­te.

Fag­om­rå­det er også truk­ket inn og vekt­lagt i beg­ge de to sis­te folke­helse­mel­din­ge­ne, Meld.st. 34 (2012-2013), Meld.st. 19 (20142015), med re­fe­ran­se til EUS stra­te­gi for «Ac­ti­ve age­ing and so­li­darity betwe­en ge­ne­ra­tions». Det vi­ses til at kontakt mel­lom unge og eld­re bi­drar til so­si­al støt­te, til å opp­rett­hol­de fel­les­skap og til kunn­skaps­over­fø­ring mel­lom ge­ne­ra­sjo­ne­ne. Det opp­ford­res vi­de­re til kom­mu­nal plan­leg­ging av sam­men­sat­te bo­mil­jø­er for blant an­net å til­rette­leg­ge for so­si­alt sam­vær. M ange eld­re i da­gens sam­funn mø­ter ste­reo­ty­pis­ke hold­nin­ger som gjør at de opp­le­ver seg uten­for. So­sio­lo­gen Gun­hild Hage­stad (UIA) har i en år­rek­ke be­lyst og pub­li­sert in­ter­na­sjo­nalt om al­dersse­gre­ge­ring, som opp­står bå­de in­sti­tu­sjo­nelt, fy­sisk og kul­tu­relt slik sam­fun­net i dag er or­ga­ni­sert. Hage­stad med fle­re pre­si­se­rer vik­tig­he­ten av å job­be ak­tivt for at uli­ke ge­ne­ra­sjo­ner kan få an­led­ning til å tref­fes, sam­hand­le og over­skri­de so­sia­le skil­ler.

Selv gjor­de jeg min mas­ter­opp­ga­ve i helse­frem­men­de i ar­beid på nett­opp det­te fel­tet. Forsk­nings­pro­sjek­tet ble gjen­nom­ført i Song­da­len kom­mu­ne høs­ten 2006, med ukent­li­ge sam­lin­ger for en grup­pe eld­re til­knyt­tet kom­mu­nens dag­sen­ter og en grup­pe før­skole­barn fra lo­kal barne­hage. Det­te til­ta­ket ek­sis­te­rer fort­satt nå 10 år etter som må­ned­lig ak­ti­vi­tet, hvil­ket er en sterk in­di­ka­sjon i seg selv på at ge­ne­ra­sjons­over­skri­den­de til­tak kan ha noe for seg - vi prio­ri­te­rer og in­ves­te­rer i det som vi opp­le­ver me­nings­fylt. Det frem­går av den elek­tro­nis­ke ver­sjo­nen av ar­tik­ke­len (fvn.no 18.04.17) at det også i Lan­ge­nes ar­ran­ge­res jevn­li­ge treff mel­lom ge­ne­ra­sjo­ne­ne. I Song­da­len må bar­na ta buss til Song­dal­s­tu­net for sam­vær, i Lan­ge­nes lig­ger for­hol­de­ne mye bed­re til ret­te gitt den fy­sis­ke nær­he­ten mel­lom in­sti­tu­sjo­ne­ne. H else­frem­men­de ar­beid in­ne­be­fat­ter bå­de ak­ti­vi­te­te­ne i seg selv og må­ten de gjø­res på.

At det er forsk­nings­ba­sert hold for ge­ne­ra­sjons­over­skri­den­de til­tak som helse­frem­men­de ar­beid er po­eng­tert. Det som imid­ler­tid må in­te­gre­res i sak og pro­sess er den ak­tu­el­le set­tin­gen der det helse­frem­men­de ar­bei­det skal ut­øves, de si­tua­sjons­be­stem­te pro­blem­stil­lin­ge­ne og de per­son­li­ge pre­fe­ran­se­ne til men­nes­ke­ne det­te be­rø­rer. I Lan­ge­nes pe­kes det på ut­ford­rin­ger knyt­tet til støy og par­ke­ring. Det­te er etter min me­ning kon­kre­te og av­gren­se­de for­hold som bør prio­ri­te­res ut­bed­ret nett­opp for å be­re­de grun­nen til at nær­he­ten mel­lom barne­hage og om­sorgs­bo­li­ger skal kun­ne opp­le­ves som noe po­si­tivt.

Ge­ne­ra­sjo­ne­ne tren­ger ikke in­fil­tre­res til alle døg­nets ti­der – in­di­vi­du­el­le rom og mu­lig­het for av­stand vil kun­ne gjø­re fel­les sam­vær til de­fi­ner­te ti­der som noe øns­ket. Et an­net vik­tig for­hold knyt­tet til ak­tu­el­le avis­opp­slag er en­kel­te eld­res ut­sagn om at de fak­tisk ikke øns­ker et slikt ge­ne­ra­sjons­over­skri­den­de sam­vær med barnehagen. Et hvert til­tak er ikke helse­frem­men­de for alle, det må tas hen­syn til in­di­vi­du­el­le pre­fe­ran­ser. M ed for­ank­ring i helse­frem­men­de teori vil det som kom­mu­nen selv sier være vik­tig å trek­ke par­te­ne med i vi­de­re pro­sess, med in- volve­ring, kunn­skaps­for­mid­ling, res­surstenk­ning og an­svar­lig­gjø­ring som vik­ti­ge helse­frem­men­de ele­men­ter. Pro­ses­sen bør sty­res mot at si­tua­sjo­nen opp­le­ves for­ståe­lig, for­ut­sig­bar og hånd­ter­bar for de in­volver­te, samt at de kan opp­le­ve det verdt å en­ga­sje­re seg i det mu­lig­hets­rom­met som lig­ger der. Det å kun­ne være til nyt­te er et men­nes­ke­lig be­hov. Jeg er over­be­vist om at det ek­sis­te­rer uut­nyt­tet po­ten­sia­le for ge­ne­ra­sjons­over­skri­den­de til­tak i Lan­ge­nes hvis par­te­ne sam­men kom­mer frem til en løs­ning bå­de fy­sisk og or­ga­ni­sa­to­risk som opp­le­ves me­nings­fylt for de in­volver­te. Lik­nen­de mu­lig­hets­rom an­tas også å ek­sis­te­re and­re ste­der i Ag­der, om en­ga­sje­ment og vil­je er til­ste­de. I den gjel­den­de stra­tegi­pla­nen til Uni­ver­si­te­tet i Ag­der inn­går at an­sat­te bå­de skal en­ga­sje­re seg i sam­funns­de­bat­ten og bi­dra til å ut­vik­le nye mo­del­ler for Sam­ska­ping av kunn­skap. Tors­dag 20. april d.å. ble Folke­helse­da­gen ar­ran­gert ved UIA, med ord­fø­rer i Kris­tian­sand, re­pre­sen­tant fra Fyl­kes­mann, VestAg­der Fyl­kes­kom­mu­ne med fle­re som del­ta­ke­re i pa­nel­de­batt (http://www.uia.no/ar­ran­ge­men­ter/folke­helse­da­gen). Det ble i de­bat­ten etter­lyst kunn­skaps­ba­ser­te folke­helse­til­tak og ty­de­li­ge prio­ri­te­rin­ger frem­over i lo­kalt folke­helse­ar­beid. Ge­ne­ra­sjons­over­skri­den­de re­la­sjo­ner ble spil­let inn som et om­rå­de med stort po­ten­sia­le, og bal­len kas­tes nå vi­de­re ut i det of­fent­li­ge rom.

FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Barnehagen på Lan­ge­nes ut­vi­des, og ak­ti­vi­tets­sen­te­ret for eld­re byg­ges om. På bil­det ses fra venst­re Bir­git Orme­stad (89) og Grethe Erich­sen (81), som bor i hver sin lei­lig­het på Lan­ge­nes bo- og ak­ti­vi­tets­sen­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.