Vann­sco­ter­kjø­ring i Euro­pa

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN JØR­GEN­SEN

Skal Nor­ge få et av Euro­pas mest li­be­ra­le vann­scoo­ter re­gel­verk?

For ti­den vur­de­res det etter hø­ring om vann­scoo­ter­for­skrif­ten skal fjer­nes. Den­ne for­skrif­ten har ut­gangs­punkt i «små­båt­lo­ven» § 40. For­skrif­ten gir be­grens­nin­ger for kjø­ring med vann­scoo­ter in­nen­for 400 m fra land, verne­om­rå­der, hav­ner etc. Ved å fjer­ne den­ne na­sjo­na­le for­skrift er det opp til de en­kel­te kom­mu­ner om de vil be­nyt­te seg av § 40 i «små­båt­lo­ven» til å lage egne og der­med lo­ka­le be­grens­nin­ger for vann­scoo­te­re.

Om ikke det gjø­res – er det så godt som fritt frem for kjø­ring med vann­scoo­ter i opp­til 120 – 140 km/t i skjær­går­den alle ste­der hvor det ikke er farts­be­grens­nin­ger – alt­så alle ste­der du kan kjø­re med små­bå­ter i dag. Med den øk­ning vi har sett av vann­scoo­te­re, tross be­grens­nin­ge­ne som lig­ger i for­skrif­ten og som ig­no­re­res, vil det­te kun­ne med­føre øket sli­ta­sje på na­tur og me­nig­manns tra­di­sjo­nel­le små­båt­opp­le­vel­ser og hytte­liv.

De fles­te land i Euro­pa har stat­li­ge over­gri­pen­de reg­ler for vann­scoo­ter­kjø­ring. Be­gren­set fart og kjø­ring i na­tur­re­ser­va­ter, hav­ner og ka­na­ler etc. er stort sett likt over hele Euro­pa. Av­stand fra land er der­imot ulik; stren­gest er ved­tek­te­ne i Ita­lia og Bel­gia med for­buds­sone på 500 m fra land. De fles­te land har 200 til 400 m gren­ser. Spa­nia har 200 m gren­se hvor det ikke er be­grens­ning med bøy­er for ba­den­de. En­kel­te land har bå­de stat­lig overg­ri- pen­de reg­ler og lo­ka­le til­pas­se­de opp­legg. I Tysk­land er det ikke en fast­satt av­stand, bort­sett fra i havne­om­rå­der, na­tur­om­rå­der, bade­stren­der og be­byg­gel­se hvor det er 200 m.

De fles­te kyst­om­rå­der lig­ger in­nen­for dis­se de­fi­ni­sjo­ner og gir der­med sto­re be­grens­nin­ger for vann­scoo­te­re. Der­imot bru­kes det skil­ting som vi­ser hvor det er lov å kjø­re vann­scoo­ter. De skan­di­na­vis­ke land har (fore­lø­pig) re­la­tivt like ved­tek­ter, men av en el­ler an­nen grunn prak­ti­se­res ved­tek­te­ne i Sve­ri­ge kun i mind­re grad. Med stor skjær­gård dem­pes bølge­høy­der og døn­nin­ger og det ska­pes smult far­vann i for­hold til and­re lands kyst­stri­per – noe som sann­syn­lig vil kun­ne gjø­re det mer populært å kjø­re med vann­scoo­te­re i Nor­ge der­som gjel­den­de ved­tek­ter fjer­nes.

Det er in­ter­es­sant at fle­re land har for­bud mot kjø­ring i mør­ke, i Tysk­land kre­ves også minst 1000 m sikt. Om det er «er­kjen­ne­lig bade­ak­ti­vi­tet» set­tes kjøre­av­stand til 500 m el­ler ved kjø­ring in­nen­for til 8 km/t. Vann­scoo­te­re har også vike­plikt for alle and­re far­tøy. I Euro­pa er det ikke has­tig­hets­be­grens­ning på den en­kel­te vann­scoo­ter.

De fles­te euro­pe­is­ke land har inn­ført re­gist­re­ring og båt­fø­rer­be­vis. Reg­ler for vann­scoo­ter­kjø­ring er un­der sta­dig end­ring, ho­ved­sa­ke­lig til for­del for stren­ge­re reg­ler.

Det skri­ves mye om ska­der i for­bin­del­se med vann­scoo­te­re. I USA med­fø­rer tra­fikk­ulyk­ker den høy­es­te skade­pro­sent mens ulyk­ker med vann­scoo­te­re lig­ger på andre­plass. Skade­me­ka­nis­mer ved ulyk­ker ved vann­scoo­te­re er på man­ge må­ter sam­men­lign­bar med vann­ski­ulyk­ker. Mest dra­ma­tisk er tverr­snitts lam­mel­ser ved fall i stor fart og «ori­fice ska­der» dvs. når vann med stor kraft tref­fer krop­pens na­tur­li­ge åp­nin­ger. Pro­du­sen­ter av vann­scoo­te­re an­be­fa­ler der­for våt­drakt, spe­si­elt for un­der­li­vet hvor ska­de­ne kan bli om­fat­ten­de.

Vann­scoo­te­ren er selv­sagt kom­met for å bli, men vi må fin­ne kom­pro­mis­ser som fort­satt vil gi gle­de til alle bru­ke­re av kys­ten vår. Selv me­ner jeg de fort­satt gjel­den­de ved­tek­ter er så stren­ge som de bør være. Men, det er etter hvert blitt så mye båt­tra­fikk at hele re­gel­ver­ket bør gjen­nom­gås og hvor det bør set­tes en farts­gren­se for alle små­bå­ter, in­klu­siv vann­scoo­te­re, inn­a­skjærs. Re­gel­ver­ket må være så en­kelt at det kan etter­føl­ges og ikke minst hånd­he­ves av po­li­ti­et. Alle må ha godt syn­li­ge re­gist­re­rings­num­mer. Det hol­der ikke med «fri­vil­lig­het» hvor mer­ke­ne er små, en­ten fra Secur­mark el­ler Red­nings­sel­ska­pet. Na­tu­ren må få leve, ka­jak­ker skal det tas hen­syn til, barn skal ut­fors­ke van­net og det skal ba­des fra hver hyt­te og for­tøyd båt. Kys­ten gir på­fyll og re­krea­sjon. Kva­li­te­ten re­du­se­res ved uro og støy samt uri­me­lig sto­re hekk­bøl­ger som må vok­tes når de slår mot land og for­tøy­de bå­ter.

Inn­leg­get er for­kor­tet. Red.

❞ Re­gel­ver­ket må være så en­kelt at det kan etter­føl­ges og ikke minst hånd­he­ves av po­li­ti­et.

ARKIVFOTO

De fles­te land i Euro­pa har stat­li­ge over­gri­pen­de reg­ler for vann­scoo­ter­kjø­ring, skri­ver inn­sen­de­ren. Bil­det er fra skjær­går­den uten­for Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.