Åpent brev til Venst­re/krf/ Ag­der­ben­ken

Faedrelandsvennen - - MENING - BERTHA BERNT­SEN, ARNE G. SKAGESTAD, TORJE EGELI FINN LOHNE, JØRUND TRY TORHILD HOR­TE­MO, AR­VID AN­DER­SEN, LEIF LUN­DE, SVENN AADNE NIL­SEN, Fre­dags­fo­rum Søgne

Si NEI til tvangs­sam­men­slå­ing!

●● Kommunereform- tvan­gen skrem­mer oss. Ved folke­av­stem­nin­gen 2016 i Søgne sa 71,35 % NEI til å bli sam­men­slått med Kris­tian­sand. Vi vil på den­ne må­ten opp­ford­re alle dere om å si blankt nei til tvangs­sam­men­slå­ing.

Vi bor i Søgne kom­mu­ne – en vel­lyk­ket mid­dels stor land­kom­mu­ne med over 11000 inn­byg­ge­re. Vi har so­lid økonomi, et om­fat­ten­de næ­rings­liv, ikke minst på jord­bruks­sek­to­ren og fiske­ri.

Søgne har in­tet be­hov for å bli tvangs­sam­men­slått med Kris­tian­sand.

Tvert om vil en evt. slik sam­men­slå­ing ba­re føre bl.a. til mer by­rå­kra­ti, be­hov for høy­ere skat­ter og av­gif­ter og økt av­stand mel­lom folk og myn­dig­he­ter.

Å tvin­ge Søgne inn i sam­men­slå­ing med Kris­tian­sand er de facto helt me­nings­løst. Der er in­gen fak­tis­ke for­de­ler, hver­ken for Kris­tian­sand el­ler Søgne. Kris­tian­sands ord­fø­rer og man­ge av po­li­ti­ker­ne der in­ne sy­nes nær­mest å ha pa­nikk hvis de ikke får leg­ge Søgne «un­der seg». De sy­nes å ha et «stor­hets­mål» om å være blant de fem størs­te by­ene i Nor­ge. Det er i så fall ikke noe for­stan­dig el­ler sak­lig grunn til tvangs­sam­men­slå­ing.

De po­li­ti­ker­ne som nå vur­de­rer å ak­sep­te­re sam­men­slå­ing med tvang, går fak­tisk til an­grep på na­sjo­nens de­mo­krati­tra­di­sjon. Det er en far­lig og ude­mo­kra­tisk øvel­se. Hvis man ak­sep­te­rer tvang nå så vil man også kun­ne gjen­ta ude­mo­kra­tis­ke av­gjø­rel­ser ved and­re vik­ti­ge kors­vei­er.

Det vil kun­ne ut­van­ne vårt de­mo­kra­ti og leg­ge mu­lig­he­ten mer åpne for en sam­funns­ret­ning vi ikke vil ha i vårt land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.