Den smar­te strøm­må­le­rens vel­sig­nel­ser

Faedrelandsvennen - - MENING -

Blant le­ser­inn­leg­ga i Fædre­lands­ven­nen 18. april var en hyl­lest til «Smar­te strøm­må­le­re i en di­gi­tal ver­den», skre­vet av Oluf Ul­seth, adm. di­rek­tør i Ener­gi Nor­ge.

●● Ar­gu­men­ta­sjo­nen hans for dis­se smar­te strøm­må­ler­ne som en del av oss har fått uten å be om det, er mil­dest talt be­syn­der­lig. Dis­se strøm­må­ler­ne skal f.eks. bi­dra til å gjø­re hver­da­gen enk­le­re for oss, for tida «er med and­re ord over­mo­den for å di­gi­ta­li­se­re strøm­net­tet» slik at li­vet blir enk­le­re for oss som kun­der. Hvor­dan enk­le­re, spør du kan­skje?

Jo, di­rek­tør Ul­seth ser visst bl.a. fram til å slip­pe å gå i kjel­le­ren for å lese av strøm­må­le­ren en gang i må­ne­den. Og et an­net ar­gu­ment: «Snart kan du be­ta­le for det strøm­men kos­ter ak­ku­rat den ti­men du bru­ker den», noe som gir mu­lig­he­ter for strøm­spa­ring i hei­men. Ja, mon det? Har Ul­seth tenkt at vi skal sit­te oppe og føl­ge strøm­pri­sen, slik at vi kan re­gu­le­re pa­nel­ov­ner, varme­pum­pe, lys, vaske­ma­skin og opp­vask­ma­skin i takt med va­ria­sjo­nen i strøm­pri­sen?

Ul­seth fram­hol­der også at de nye smar­te strøm­må­ler­ne gjør strøm­for­sy­nin­ga tryg­ge­re, slik at feil og svikt i strøm­net­tet kan opp­da­ges let­te­re. Slik sett kan det bli merk­ba­re be­spa­rel­ser for nett­sel­ska­pa. Og han leg­ger til at «sli­ke be­spa­rel­ser vil over tid kom­me oss alle til gode i form av la­ve­re nett­leie». Det had­de vært fint om di­rek­tø­ren kun­ne ha sann­syn­lig­gjort den­ne lov­na­den med å gi ek­semp­ler på at sli­ke inn­spa­rin­ger tid­li­ge­re har kom­met for­bru­ker­ne til gode. Som noe po­si­tivt med de nye må­ler­ne er visst­nok at de ikke gir noen in­for­ma­sjon om hva du bru­ker strøm­men til. Tenk det! Men de gam­le må­ler­ne gjor­de vel hel­ler ikke det?

Og så er det et lite po­eng som Ul­seth til­fel­dig­vis gløm­te å nev­ne i le­ser­inn­leg­get om vel­sig­nel­se­ne med de nye smar­te strøm­må­ler­ne: De nye strøm­må­ler­ne kos­ter kun­den «ba­re» ca. 400 kro­ner eks­tra i året. Det er uklart om de kos­ter strøm­le­ve­ran­dø­re­ne – som iføl­ge Ul­seth også har fle­re for­de­ler av de nye må­ler­ne – noe som helst.

Til slutt et lite spørs­mål til til Ul­seth: Etter at jeg fikk in­stal­lert ny smart strøm­må­ler, er strøm­le­ve­ran­dø­ren min, Ag­der Ener­gi Nett, nå ikke len­ger in­ter­es­sert i å opp­gi må­ler­stand når de sen­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.