In­gen grunn til å snu

Faedrelandsvennen - - MENING - ANNIKEN HAUGLIE (H), ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter

For­bunds­le­der Jørn Eg­gum i Fel­les­for­bun­det og Jon­ny Sim­me­nes, le­der for For­bun­det for Le­del­se og Tek­nikk (FLT), kri­ti­se­rer re­gje­rin­gens bruk av an­bud på att­fø­rings­fel­tet (19.04).

●● På­stan­den om at an­buds­ut­set­ting har ført til bå­de mono­po­li­se­ring og kom­mer­sia­li­se­ring av mar­ke­det for ar­beids­mar­keds­tje­nes­ter er å snu ting på ho­det. Det er det mot­sat­te som har skjedd. Før re­gje­rin­gens end­rin­ger var det full­sten­dig fra­vær av kon­kur­ran­se i det­te mar­ke­det. Det var de sam­me be­drif­te­ne som år etter år had­de ene­rett på å le­ve­re tje­nes­ter. Jeg skjøn­ner at or­ga­ni­sa­sjo­ner som or­ga­ni­se­rer an­sat­te in­nen­for att­fø­rings­be­drif­te­ne, som FLT er et ek­sem­pel på, øns­ker å be­hol­de mono­po­let sitt på det­te tje­neste­om­rå­det - og at de der­for ikke øns­ker kon­kur­ran­se. Men i en anbudskonkurranse er det de bes­te le­ve­ran­dø­re­ne som får job­ben.

La det ikke være tvil: De gode att­fø­rings­be­drif­te­ne vin­ner an­bud. Dis­se be­drif­te­ne ut­gjør halv­par­ten av alle le­ve­ran­dø­re­ne på mar­ke­det. Det vil ikke jeg kal­le å bli pres­set ut av mar­ke­det, slik Eg­gum og Sim­me­nes ka­rak­te­ri­se­rer det.

Ved bruk av an­buds­kon­kur­ran­ser må be­drif­te­ne med jev­ne mel­lom­rom do­ku­men­te­re og vise i prak­sis at man er i stand til å le­ve­re kva­li­ta­tivt gode ar­beids­mar­keds­tje­nes­ter. An­buds­ut­set­ting sik­rer at uli­ke le­ve­ran­dør- og kom­pe­tanse­mil­jø­er kan kon­kur­re­re på like vil­kår. Le­ve­rer man ikke gode nok tje­nes­ter, vin­ner man ikke nye an­bud.

Det lig­ger en grundig pro­sess bak ut­vel­gel­sen av le­ve­ran­dø­rer i en anbudskonkurranse. Att­fø­rings­be­drif­te­nes støtte­spil­le­re hev­der med jev­ne mel­lom­rom at bru­ken av an­bud fø­rer til et svek­ket til­bud for bru­ker­ne, og til at fær­re kom­mer i ar­beid. Vi har in­gen do­ku­men­ta­sjon som un­der­byg­ger på­stan­de­ne.

Det er in­gen skam å snu, skri­ver Eg­gum og Sim­me­nes. Mitt svar til det er: Det er in­gen grunn til å snu.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.