«Tig­ger­sta­den» Kris­tian­sand?

Faedrelandsvennen - - MENING - ROLF WILHELMSEN, Kris­tian­sand

Vel, du re­gist­rer­te kan hen­de en G for mye? Den mer om­tal­te «Ti­ger­sta­den» er vel i til­legg til en G mind­re, len­gre øst­på, nær­me­re be­stemt vår ho­ved­stad, Oslo.

●● Men, det er jo blitt slik her i byen, at vi (les: vår ord­fø­rer og hans lanse­bæ­re­re) øns­ker å over­gå de fles­te kom­mu­ner i ett og alt.

Se nå her: bloms­ter­byen, syk­kel­byen, kul­tur­byen, miljø­byen, barne­byen, eldre­byen, kunst­byen etc. etc. «Vi har lan­dets bes­te og bil­ligs­te eldre­om­sorg» sier ord­fø­re­ren til Kris­tian­sand Avis. Ja, i det hele, en by i Elite­di­vi­sjo­nen iføl­ge Ha­rald, vår smi­len­de bud­dy med ord­fø­rer­kje­det. Vi­de­re: «Vel­ferds­tek­no­lo­gi, etab­le­ring av nye ar­beids­plas­ser, kva­li­tet og inn­hold i grunn­sko­len, heie frem grün­de­re, ut­vik­ling av uni­ver­si­te­tet og byg­ging av in­fra­struk­tur, var and­re tema Fur­re var inn­om i sitt time­lan­ge fore­drag for med­lem­me­ne på Se­nior­uni­ver­si­te­tet. In­gen­ting æ som Kræstjansand!

EN BY over ALT, det er EN BY over ALT... Det er Chris­ti­ans­sand, det er Chris­ti­ans­sand, det er EN BY over ALT :) Jag­gu sa jeg smør....

I min ung­dom vand­ret vi PÅ Ves­ter­vei­en. Nå bor det folk UN­DER Ves­ter­vei­en. Folk og folk fru Blom. Vel, det er jo som man ser det. Fur­re, her er det noe som skur­rer! Vi er ikke best i det som drei­er seg om triv­sel, trygg­het og vel­ferd for by­ens in­dia­ne­re. In­gen kan vel med en hånd på hjer­tet og en i lomme­boka si at det­te er elite­pre­get?

Ta nå et stand­punkt som det står re­spekt av. Få tig­ger­ne ut, el­ler få dem in­te­grert og i ar­beid, om mu­lig. Det er ikke noen by ver­dig å ak­sep­te­re et slikt parallellsamfunn som i fle­re år har ek­sis­tert i Kris­tian­sand. Fest­ta­ler blir etter min me­ning så fat­ti­ge så fat­ti­ge... som en tig­ger som dri­ver (med ett el­ler an­net) un­der Ves­ter­vei­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.