Ap fort­set­ter kam­pen mot kris­ten­dom­men

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN PEDERSEN, Søgne

La oss re­pe­te­re: so­sia­lis­me er en alt­om­fat­ten­de ideo­lo­gi. Det be­gyn­te med Marx som vil­le at pro­le­ta­ria­tet skul­le over­ta pro­duk­sjons­mid­le­ne og ka­pi­ta­len. Alt­så en rent ma­te­ria­lis­tisk lære, fra 1850-åre­ne.

●● Så fort­sat­te det med so­sia­lis­tis­ke lære, at hele men­nes­ket skul­le be­hers­kes av sta­ten. Det gjaldt til­slutt hele men­neske­li­vet fra fød­sel til død. Vi er nå kom­met frem til ca 1920. So­sia­lis­te­ne i Frank­furt stod for den­ne læ­ren.

I Nor­ge er det pro­fes­sor Ed­vard Bull fra Ar­bei­der­par­ti­et som står fram. Som nest­for­mann i Ap skrev han i 1923 bo­ken «Kom­mu­nis­me og kris­ten­dom». Han går rett inn på sam­funns­ord­nin­ger som er or­ga­ni­sert med kris­ten ideo­lo­gi. Noe er si­tert, og bør si­te­res på nytt, for­di Ap ikke har tatt av­stand fra det, men rett og slett frem­mer det til sta­dig­het: «Vi skal gjø­re sko­len verds­lig, lik­som syke­plei­en og be­gra­vel­sen og ek­te­ska­pet og fød­sels­re­gist­re­rin­gen. Vi skal slåss ufor­son­lig mot den be­stå­en­de lu­ther­dom som and­re for­dum­men­de sek­ter». Og vi­de­re het det: «Bar­na skal gjø­res til so­sia­lis­ter, og det er læ­rer­ne som skal gjø­re dem til det».

Har noe av det­te skjedd?

1. Sko­len er gjort verds­lig. Den sko­len som be­gyn­te som en re­li­gions­sko­le i 1739, ble lang­som borte. Sko­len skul­le være der for men­nes­ker som var le­det av Gud. Men nå skul­le den sko­le være der, le­det av et par­ti - so­sia­lis­te­ne - for sta­tens skyld!

De to sis­te lo­ve­ne ble borte un­der­veis, i vår tid: i 1969 ble sko­lens dåps­un­der­vis­ning borte. Gjen­nom­sy­ret av so­sia­lis­men, sei­ret de i Stor­tin­get, da Grunn­lo­vens § 2 ble ryd­det bort. Da var også hele den bor­ger­lig, po­li­tis­ke verdi­for­ank­ring i den lu­thers­ke evan­ge­lie­lære borte for hele sta­ten! Kun tre re­pre­sen­tan­ter for Sp stem­te imot! Og vår kjæ­re Kong Ha­rald stod støtt!

3. Syke­plei­en er ikke len­ger pre­get av det kal­let som Cat­hin­ka Guld­berg el­ler Ma­rie Føreid fulg­te, som Guds for­len­ge­de barm­hjer­tig­hets arm. Nå er syke­plei­en blitt et yrke, en jobb un­der stat­lig kon­troll.

4. Be­gra­vel­sen til­pas­ses det fler­kul­tu­rel­le sam­funn! Der kir­ke­ne ennå bru­kes som be­gra­vel­ses­sted, må krist­ne kirke­sym­bo­ler dek­kes til (kors og al­ter­bil­der). For det kan vek­ke an­støt, hvis det er en hu­man-etisk av­skjeds­se­re­mo­ni.

5. Ek­te­ska­pet er borte som vig­sel mel­lom en kvin­ne og en mann. Det­te har Dnk hjul­pet til med.

6. Fød­sels­re­gist­re­rin­gen gjø­res kjønns­løs. Snart skal et tred­je «kjønn» be­teg­nes som «hen».

Og den for­dum­men­de lu­ther­dom, en sekt, skal so­sia­lis­te­ne slåss ufor­son­lig mot. Og det er det­te vi har sett ty­de­lig i de sis­te 30 åre­ne. Kris­ten­doms­fa­get er blitt ut­satt for de­batt, de­batt, de­batt! Det­te er klok so­sia­lis­tisk tak­tikk! For gjen­nom de­batt kan en tret­te ut de krist­ne. For so­sia­lis­te­ne har sva­re­ne: K-en i KRLE fa­get skal bort! Det er ikke hvem som helst i Ap som fore­slår det­te som ny parti­pro­gram­post i 2017. Det er for­man­nen i Stor­tin­gets vik­tigs­te ko­mi­té: For­svars- og uten­riks­ko­mi­te­en, Anniken Huit­feldt. Hun frem­mer for­sla­get sam­men med Auf-le­de­ren Ma­ni Hus­sai­ni. Ide­ene fra Ed­vard Bull i 1923 er nes­ten inn­fridd. Nå står det igjen å rens­ke bort den sis­te rest av kris­ten­dom i sko­len!

Dnk er ikke noe å bry seg om. Den føl­ger som nis­sen med på las­set. De sto­re krist­ne or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne har et ten­ken­de mann­skap, men de for­hol­der seg muse­stil­le! Om so­sia­lis­te­ne ikke har fått helt gjen­nom­slag om at lu­ther­dom­men er en sekt, så har Bulls bud­skap om å be­kjem­pe den med ufor­son­lig­het, lyk­kes!

Mitt spørs­mål har vært i man­ge år nå: Når skal vi krist­ne ska­pe en stra­te­gi for å få kris­ten­dom­men inn i det sto­re sam­funns­li­vet igjen?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.