Ma­ria Mag­da­lena

Faedrelandsvennen - - MENING - JO­HAN­N­ES ISDAHL AUSTGULEN

Un­der pås­kens dra­ma­tis­ke hen­del­ser som ut­spil­te seg i Je­ru­sa­lem for ca 2000 år si­den er det en kvin­ne ved navn Ma­ria Mag­da­lena som står sen­tralt hos de fire evan­ge­liste­skri­ver­ne i Det nye tes­ta­men­tet.

●● Hvem var den­ne kvin­nen? Hen­nes opp­rin­nel­ses­sted skal ha vært byen Mag­dala ved Ge­ne­sa­ret­sjø­en, der­for har hun fått til­nav­net Mag­da­lena. Hun var en av fle­re kvin­ner som fulg­te Je­sus på man­ge av hans fer­der. Noen av dis­se kvin­ne­ne er nevnt med for­navn i bi­be­len, mens alle de fire evan­ge­lie­ne om­ta­ler Ma­ria med til­nav­net Mag­da­lena.

Det sy­nes helt klart at hun var en av dem som sto Je­sus nær som en god venn og til­hen­ger. Mar­kus og Lu­kas for­tel­ler at Je­sus had­de dre­vet syv onde ån­der ut av hen­ne. Det­te har det vært spe­ku­lert mye om­kring, og en har også blan­det sam­men Ma­ria med det som for­tel­les i Lu­kas 7, 37-38 om “syn­der­in­nen” som væ­tet Jesu føt­ter med sine tå­rer for de­ret­ter å tør­ke ham med hå­ret sitt.

Der­med har Ma­ria Mag­da­lena fått ord på seg for å ha vært en pro­sti­tu­ert, noe som der ikke fin­nes dek­ning for i noen av evan­ge­lie­ne. “Syn­der­in­nen” var en helt an­nen kvin­ne som ikke var i Jesu føl­ge, men også hun fikk sine syn­der til­gitt. Hva med dis­se syv onde ån­de­ne som ble dre­vet ut av Ma­ria Mag­da­lena? Her kan det være tale om re­el­le ån­der. En an­nen mu­lig­het er at hun slet med en psy­kisk li­del­se som hun ble hel­bre­det for av Je­sus. Fra egen Afri­ka-er­fa­ring er jeg vel kjent med at psy­kis­ke li­del­ser kun­ne bli om­talt som onde ån­der.

Un­der de dra­ma­tis­ke da­ge­ne i Je­ru­sa­lem da Je­sus gjen­nom­gikk sin li­del­se og død, var Ma­ria Mag­da­lena en av de tro­fas­te per­sone­ne som ikke vek unna. Og så kom­mer vi frem til opp­stan­del­ses­da­gen og den tom­me grav. Evan­ge­lis­ten og di­sip­pe­len Jo­han­n­es for­tel­ler at det var hun som først møt­te den le­ven­de og opp­stand­ne Je­sus – og som fikk i opp­drag av ham å for­tel­le om hans opp­stan­del­se til di­sip­pel­flok­ken. Hun gikk straks av- sted, og på den­ne må­ten ble Ma­ria Mag­da­lena den al­ler førs­te per­sonen som for­kyn­te Det Gla­de Bud­skap; “Jeg har sett Her­ren,” alt­så den le­ven­de Kris­tus. Den dag i dag er or­det om den opp­stand­ne Kris­tus kjer­nen i all for­kyn­nel­se. Mot­fore­stil­lin­ger til kvin­ners rett til å ha for­kyn­ner­tje­nes­te blek­ner når en ten­ker på at Mes­te­ren selv valg­te nett­opp kvin­nen Ma­ria Mag­da­lena til å for­kyn­ne det opp­stan­del­ses­bud­ska­pet som ver­dens krist­ne kirke­sam­funn feirer hver enes­te påske­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.