Stem­mer du ute og hjem­me?

Faedrelandsvennen - - MENING - RU­NE ØSTERBERG

Vi nord­menn klap­per oss på brys­tet, de­ler ut No­bels freds­pris og vil fram­stå som de «bes­te i klas­sen».

●● Vi pro­te­ste­rer hel­dig­vis når si­vi­le blir vold­tatt el­ler hen­ret­tet av isla­mis­ter i Irak, Sy­ria, Egypt el­ler and­re ste­der, og vem­mes gjer­ne i gru når je­zi­di­er, jø­der el­ler krist­ne kniv­dre­pes med vil­je, el­ler når spe­barn for noen år si­den i Ki­na rett etter fød­se­len fikk en sprøy­te cya­nid for­di fa­mi­li­en al­le­re­de had­de fått det bar­net de had­de til­la­tel­se til.

Hvil­ken men­neske­rett er vik­ti­ge­re og mer fun­da­men­tal enn ret­ten til liv? Uten ret­ten til liv på plass for alle men­nes­ker er in­gen and­re men­neske­ret­ter noe verd. Våre barn er noe av det mest ver­di­ful­le vi har. En mes­ter sa «det du vil and­re skal gjø­re mot deg, det skal du gjø­re mot dem». Da du var spe­barn øns­ker du å leve, og at de rundt deg skul­le la deg leve. Der­for skal du la de små bar­na leve, og for­sva­re dem.

Alle for­eld­re er vel gode og vil at bar­na skal være tryg­ge? Der­for vil vel for­eld­re­ne det bes­te for bar­na sine, og vi kan vel trygd la dem be­stem­me. Men det­te glans­bil­det stem­mer ikke all­tid. 14.000 gan­ger hvert enes­te år i Nor­ge dre­pes le­ven­de, vok­sen­de, baby­er i mors mage med sta­tens pen­ger. De fles­te gan­ge­ne er det ikke for­di fat­tig­dom­men «tvin­ger en», men for­di si­tua­sjo­nen tru­er ens fri­het og hand­lings­rom. Sy­nes du vir­ke­lig at for­eld­re­ne skal få be­stem­me når bar­na de­res ikke skal få lov å leve?

I Nor­ge er det Stor­tin­get som ved­tar lo­ve­ne, og det­te kan vi ba­re inn­vir­ke på ved valg hvert 4. år. På da­gens Stor­ting vil 6 av 7 par­ti­er (SV, Ap, Sp, MDG, V, H, Frp) be­hol­de dis­se lo­ve­ne. Hvil­ke lo­ver er vik­ti­ge­re å for­and­re enn de som dre­per? Hvil­ke sa­ker kan være vik­ti­ge­re i po­li­tik­ken enn det­te? No­bel­pris­vin­ner Mor The­re­se sa på rei­sen til Nor­ge at den størs­te fat­tig­dom er dem som ikke tar seg råd til å la sine barn leve.

Hvis du skal els­ke de sva­kes­te – hvil­ket par­ti må du da stem­me på? Vil du vir­ke­lig stem­me på et par­ti som dre­per baby­er?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.