Det aka­de­mis­ke uten­for­ska­pet

Faedrelandsvennen - - MENING - NORUNN TVEITEN BE­NE­STAD, stor­tings­re­pre­sen­tant Vest-ag­der Høy­re

Uni­ver­si­te­te­ne og høy­sko­le­ne må ta mob­bing i høy­ere utdanning på al­vor og se hva de kan gjø­re for å sik­re at stu­den­te­ne får en bed­re stu­die­hver­dag.

●● Pro­fes­sor Ing­rid Lund pre­sen­ter­te i Fædre­lands­ven­nen 21. april, ny forsk­ning om mob­bing i uni­ver­si­tets- og høy­skole­sek­to­ren. Et tema det har vært lite opp­merk­som­het rundt.

Re­sul­ta­te­ne hun kan vise til, er al­vor­lig. Over 9 pro­sent sier de blir mob­bet og over 30 pro­sent sier de tri­ves dår­lig el­ler ba­re mid­dels godt. Det­te er ikke godt nok. Når stu­den­ter selv opp­le­ver at de hav­ner i uten­for­ska­pet, er det en stor be­last­ning som kan på­vir­ke bå­de mo­ti­va­sjon, triv­sel, re­sul­tat og også helse. Der­for er et in­klu­de­ren­de studiefellesskap så vik­tig.

Og når tal­le­ne for mob­bing el­ler ute­sten­gel­se er så høye som Lund kan vise til, bør noen var­sel­lam­per ly­se. Det­te hand­ler dels om hold­nin­ger og hold­nings­end­ring. Men det hand­ler også om or­ga­ni­se­ring av fag­lig fel­les­skap og so­sia­le ak­ti­vi­te­ter, og om vei­led­nings- og opp­føl­gings­tje­nes­ten på cam­pus.

Kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen la i år fram en stor­tings­mel­ding om kva­li­tet i høy­ere utdanning. I ar­bei­det med den­ne, har vi vært opp­tatt av at uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler må bli flin­ke­re til å ta stu­den­te­ne med inn i det fag­li­ge fel­les­ska­pet. Det å opp­le­ve at man er en del av et fag­lig fel­les­skap, er en vik­tig for­ut­set­ning for å tri­ves. Lyk­kes uni­ver­si­te­te­ne og høy­sko­le­ne med å ska­pe et stør­re fag­lig fel­les­skap hvor også stu­den­te­ne er med, vil det være po­si­tivt. Det vil på­vir­ke mo­ti­va­sjon til læ­ring og mu­lig­het til å få et godt ut­byt­te av stu­die­ti­den, og det vil på­vir­ke stu­den­te­nes psy­kis­ke helse og triv­sel.

In­gen er i tvil om at det er vik­tig å være en del av det so­sia­le mil­jø­et på et stu­die­sted. En god og in­klu­de­ren­de fad­der­uke er et godt til­tak, men det er ikke nok. Her har stu­dent­for­enin­ge­ne et vik­tig opp­drag. Kan­skje det er po­ten­sia­le for mer in­for­ma­sjon om dis­se? Da vil fle­re stu­den­ter kun­ne fin­ne en fore­ning som dri­ver med det de er opp­tatt av, en­ten det er foto, sport, po­li­tikk el­ler jour­na­lis­tikk, for å nev­ne noen.

Å bli sett og være en del av et fel­les­skap, er på man­ge må­ter et grunn­leg­gen­de be­hov for vekst og ut­vik­ling. Det er et fel­les an­svar for alle som er del av et ar­beids el­ler stu­die­mil­jø, og det kre­ver et be­vist fo­kus på in­klu­de­ring.

Først og fremst er det­te et le­der­an­svar som må være for­ank­ret og gjen­nom­syre hele or­ga­ni­sa­sjo­nen. Men det vi­ser også en ge­ne­rell ut­ford­ring til å ta et opp­gjør med hele mob­be- og eks­klu­de­rings­kul­tu­ren vi så lett lar oss fan­ge av. Her er jeg enig med pro­fes­sor Lund i at det trengs stør­re be­visst­het rundt det­te bå­de hos an­sat­te og med­stu­den­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.