De førs­te ar­tis­te­ne kla­re

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EVA MYKLEBUST

Ven­ter mel­lom 10.000 og 12.000 til Pink Par­ty 24. juni. I dag ble det klart at The Main Le­vel og Ylva skal opp­tre 24. juni.

Tirs­dag ble det klart at The Main Le­vel kom­mer til­ba­ke til Pink Par­ty i år.

Ban­det skap­te vil­le til­stan­der un­der fjor­årets ar­ran­ge­ment da de ut­gjor­de et av trekk­plast­re­ne sam­men med Mar­cus & Mar­ti­nus.

Si­den den gang har ban­det fått et lo­kalt med­lem, nem­lig 18 år gam­le Eric Try­land.

Fra før av be­står grup­pa av Alex­an­der In­støy og San­der Hel­mers-ol­sen. Try­land har fun­gert som grup­pas stu­dio­mu­si­ker, men har nå tatt ste­get inn som full­ver­dig med­lem.

YLVA KOM­MER

I til­legg kom­mer Ylva Olai­sen fra Kris­tian­sand. Hun ble for al­vor kjent da hun kom til fi­na­len i «The Stream» på TV 2 i fjor høst. Si­den har hun gitt ut ny mu­sikk, sei­nest akus­tis­ke «Her».

I fjor had­de Pink Par­ty 17.000 pub­li­kum­me­re, men i år blir ar­ran­ge­men­tet mind­re, si­den det ikke blir noe sam­ar­beid med Sør Cup. Der­for er det «ba­re» ven­tet mel­lom 10.000 og 12.000 men­nes­ker.

Tid­li­ge­re har sen­ter­le­der Ru­ben Store­vold for­talt at det er book­et seks, in­ter­na­sjo­na­le, na­sjo­na­le og lo­ka­le ar­tis­ter til kon­ser­ten. Dis­se vil bli an­non­sert fort­lø­pen­de de nes­te da­ge­ne.

Pink Par­ty ble for førs­te gang ar­ran­gert i 2015 med Isac El­liot som det størs­te trekk­plas­te­ret. For å få bil­lett må kun­de­ne hand­le for 1000 kro­ner.

I 2015 bi­dro Pink Par­ty til en økt om­set­ning på 27,8 mil­lio­ner kro­ner og 40.000 eks­tra be­sø­ken­de i de 15 kam­panje­uke­ne før kon­ser­ten. I fjor økte om­set­nin­gen til 63,1 mil­lio­ner uka før Pink Par­ty, og der­med ny om­set­nings­re­kord.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Ylva kom­mer til Pink Par­ty 24. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.