Har sagt opp sin stil­ling

– Nå har jeg opp­nådd ver­dig­he­ten av en pen­sjons­al­der på 67, så nå vil jeg gjø­re som jeg selv vil, sier Ste­fan Sköld.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: EVA MYKLEBUST eva.myklebust@fvn.no -

Ste­fan Sköld gir seg som di­rek­tør for Kris­tian­sand sym­foni­or­kes­ter (KSO), ett år før åre­må­let går ut. Det be­kref­ter Kso-di­rek­tø­ren oven­for Fædre­lands­ven­nen.

– Jeg har opp­nådd den ver­dig­he­ten av en pen­sjons­al­der på 67, og blir 68 år til høs­ten. Nå vil jeg gjø­re som jeg selv vil. Jeg og min kone har skaf­fet oss en gård i Skå­ne som vi ser frem til å flyt­te til, for­tel­ler Sköld.

– EN FOR­MI­DA­BEL JOBB

Han blir væ­ren­de i stil­lin­gen fram til jul. Da skal en ny di­rek­tør etter pla­nen være på plass.

– Vi re­spek­te­rer Ste­fans av­gjø­rel­se, og star­ter ar­bei­det med å fin­ne en etter­føl­ger, sier Kil­dens di­rek­tør Hans An­ton­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Et eks­ternt byrå vil bli en­ga­sjert, og stil­lin­gen vil ut­ly­ses i lø­pet av mai.

An­ton­sen skry­ter av job­ben Ste­fan Sköld har gjort:

– Ste­fan har gjort en for­mi­da­bel inn­sats i KSO, og har ut­vik­let or­kes­te­ret sys­te­ma­tisk. Nå be­står or­kes­te­ret av 70 mu­si­ke­re, og har et re­per­toar hvor de sta­dig prø­ver seg på mer kre­ven­de verk. Det­te har han gjort i sam­ar­beid med sjefs­di­ri­gent Giordano Bel­lincam­pi. Det­te ser vi spe­si­elt på den in­ter­na­sjo­na­le re­spon­sen. Det er mye let­te­re nå å få in­ter­na­sjo­na­le di­ri­gen­ter og so­lis­ter til å job­be med or­kes­te­ret. Her har Ste­fan gjort en kjempe­jobb.

An­ton­sen me­ner også at KSO­di­rek­tø­ren har spilt en sen­tral rol­le for Kil­den som hel­het, og hans bre­de er­fa­ring har kom­met godt til nyt­te i ut­vik­lin­gen av hu­set.

– Ste­fan har vært helt sen­tral i å få et sym­foni­or­kes­ter in­volvert i sam­funns­en­ga­sje­ment med pro­sjek­ter som SPOR og Mo­zarts Requiem. Det­te er pro­sjek­ter som Ste­fan har i hjer­tet, sier Hans An­ton­sen.

Ste­fan har vært helt sen­tral i å få et sym­foni­or­kes­ter in­volvert i sam­funns­en­ga­sje­ment med pro­sjek­ter som SPOR og Mo­zarts Requiem. Det­te er pro­sjek­ter som Ste­fan har i hjer­tet

HANS AN­TON­SEN,

GOD SAMVITTIGHET

Svens­ke Ste­fan Sköld over­tok som di­rek­tør for KSO i 2013. På sam­me tid tok Giordano Bel­lincam­pi over som sjef­di­ri­gent da Rolf Gup­tas åre­mål gikk ut.

Sköld tok over det kunst­ne­ris­ke ansva­ret for or­kes­te­ret, og

di­rek­tør Kil­den

fikk blant an­net an­svar for å ord­ne opp i in­ter­ne stri­dig­he­ter og å heve kva­li­te­ten på or­kes­te­ret. Det me­ner han selv at han har klart.

– Det har vært en fan­tas­tisk tid. Jeg skul­le få på plass et godt psyko­so­si­alt nivå, og bed­re kva­li­te­ten til KSO. Nå er or­kes­te­ret på et in­ter­na­sjo­nalt nivå, så nå kan jeg ten­ke litt på meg selv, sier Ste­fan Sköld, og po­eng­te­rer at han fø­ler at han nå kan for­la­te or­kes­te­ret med ro.

BRED ER­FA­RING

Ste­fan Sköld har so­lid og bred er­fa­ring in­nen kul­tur­li­vet, og hatt kunst­ne­risk, ad­mi­ni­stra­tivt og øko­no­misk an­svar ved fle­re sto­re kul­tur­in­sti­tu­sjo­ner.

Det­te om­fat­ter job­ben som di­rek­tør og kon­sert­hus­sjef ved Hel­sing­borgs Sym­foni­or­kes­ter og Kon­sert­hus, og tea­ter­sjef – og di­rek­tør­job­ben ved Mal­mø­ope­ra­en, kul­tur­sjef i Lund samt pro­gram­sjef og opera­sjef ved Trond­heim Sym­foni­or­kes­ter. Han har vært gjeste­di­ri­gent i en rek­ke land, og har også vært første­di­ri­gent for Mi­kis The­odo­ra­kis i en år­rek­ke.

FOTO: SOND­RE STE­EN HOLVIK

Kso-di­rek­tør Ste­fan Sköld blir 68 til høs­ten, og vil nå flyt­te til en gård.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.