Ikke høy nok

Faedrelandsvennen - - SPORT - HERMAN FOLVIK

Fjor­årets stor­sco­rer for Aren­dal, Wil­hem Pe­pa, hev­der Knut Tørum har sagt at spis­sen ikke er høy nok.

I fjor bøt­tet han inn 22 mål for aren­da­lit­te­ne. I år har han måt­te fin­ne seg i å være re­ser­ve i 1. di­vi­sjon. Til Ag­der­pos­ten sier han at år­sa­ken er at han er for kort i tre­ner Knut Tørums øyne.

– For­di jeg er 20 centi­me­ter for kort. Knut sa det rett ut til meg på tre­nin­gen for­ri­ge ons­dag. Det kom som et sjokk på meg, og jeg skjøn­ner ikke hvor­for han ikke sa det før se­son­gen. Da had­de jeg fun­net meg et an­net lag, sier Pe­pa til avi­sen.

Når Fædre­lands­ven­nen tar kontakt med han øns­ker han ikke å pra­te mer om sa­ken.

– Jeg vil ikke si så mye mer. Jeg har sagt mitt. Jeg vil ikke at det skal være så mye fo­kus på meg. Jeg skal ba­re fort­set­te å job­be hardt, så vil sjan­sen min kom­me, for­tel­ler Pe­pa, som strek­ker seg 171 centi­me­ter over bak­ken.

vil Ha stør­re spiss

På topp har Pe­tar Rnko­vic blitt fore­truk­ket og sco­ret tre gan­ger.

– Jeg kjen­ner Pe­pas ster­ke si­der, og vet vi får bruk for dem igjen. Men jeg fø­ler at med den fot­bal­len vi spil­ler for øye­blik­ket, er vi bed­re tjent med Pe­tar som spiss. Det har litt med stør­rel­se å gjø­re, og også de and­re ster­ke si­de­ne Pe­tar har. Men det tren­ger ikke være sånn hele se­son­gen, sier Tørum til Ag­der­pos­ten.

På spørs­mål om hvor­for han ikke ga Pe­pa be­skjed om at han vil­le ha en stør­re spiss tid­li­ge­re sva­rer Starts tid­li­ge­re tre­ner det­te:

– In­gen viss­te det da. Det var vans­ke­lig å si i ja­nu­ar og fe­bru­ar også. Og det kan bli an­ner­le­des gans­ke fort. Det kom­mer blant an­net an på hvor­dan hele la­get ut­vik­ler seg. Det had­de vært et dår­lig valg å løn­ne Wil­ly den­ne se­son­gen hvis det ba­re had­de hand­let om å vel­ge den høy­es­te spis­sen, sier Tørum.

FOTO: HÅ­VARD KARLSEN

Aren­dal-spis­sen Wil­hem Pe­pa har hav­net i skyg­gen så langt den­ne se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.