– Ser at han har spilt fot­ball på høyt nivå

Ni­gel Reo-co­ker skal tre­ne med Start i noen da­ger.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEF­FEN STE­NER­SEN stef­fen.ste­ner­sen@fvn.no

Den tid­li­ge­re West Ham- og As­ton Vil­la-spil­le­ren Ni­gel Re­oCo­ker (32) er på prøve­spill med Start.

Start opp­ly­ser til Fædre­lands­ven­nen at han skal tre­ne med klub­ben et par da­ger.

– Vi har hatt en dia­log med agen­ten hans. Vi vet at han er i en sånn si­tua­sjon som til­sva­rer hva vi kan få tak i i øye­blik­ket, sier Start-tre­ner Stei­nar Pedersen.

Reo-co­ker har en lang kar­rie­re bak seg i Pre­mi­er League. To­talt fikk han nær­me­re 300 kam­per i Eng­land for klub­ber som Bol­ton, As­ton Vil­la, West Ham og Wim­ble­don.

Midt­bane­spil­le­ren har tid­li­ge­re i vin­ter trent med Lille­strøm, og ble sist sett på tre­ning med spans­ke Gra­na­da – som nett­opp har an­satt Ar­se­nal-le­gen­den To­ny Adams som tre­ner.

Kan være ak­tu­ell

Stei­nar Pedersen har si­den lang­tids­ska­de­ne til Las­se Si­gurdsen og Lars-jør­gen Salve­sen opp­sto, vært klar på at klub­ben må hen­te for­sterk­nin­ger. De sis­te kam­pe­ne har midt­bane­spil­ler Ni­els Vort­ho­ren spilt spiss, til ti­der med stort hell.

– Det får kon­se­kven­ser for dek­nin­gen på midt­ba­nen, sier Pedersen.

Start-tre­ne­ren ser helst at Start hen­ter to for­sterk­nin­ger så fort som mu­lig. Prøve­spil­ler­ne Djord­je Susn­jar og Da­ny N’gues­san er fort­satt med på tre­nin­ge­ne, og er ak­tu­el­le. Det sam­me er Ni­gel Re­oCo­ker.

– Ja, det er han med tan­ke på den si­tua­sjo­nen han er i. Vi må se. Han skal være her noen da­ger. Ut­ford­rin­gen med de spil­ler­ne vi har in­ne er hvor fort vi kan få dem til å vir­ke fy­sisk.

Han ro­ser en­gelsk­man­nen etter tre­nin­gen tirs­dag:

– Han har en fan­tas­tisk til­stede­væ­rel­se på tre­ning. En vel­dig hyg­ge­lig og proff fyr. Du ser at han har spilt fot­ball på høyt nivå, sier Pedersen.

Iføl­ge fle­re bri­tis­ke medi­er, blant and­re BBC, har To­ny Adams ut­talt at han øns­ker å sig­ne­re Reo Co­ker fra og med som­me­ren av.

– Vi kom­mer til å til­by dem av­ta­ler. Per nå har vi en øko­no­misk si­tua­sjon som ikke til­la­ter oss å hen­te dem, har Adams sagt.

– alt er mu­lig

Det er også be­skje­den Start har fått. Sam­ti­dig kan det bli ak­tu­elt å hen­te Reo-co­ker på kon­trakt fram til som­me­ren.

– Alt er mu­lig, sier Stei­nar Pedersen.

Som nå hå­per å få på plass en for­sterk­ning, el­ler helst to, før det hek­tis­ke kamp­pro­gram­met i mai og juni be­gyn­ner.

– Vi er frem­dels i en fase der det hele ti­den duk­ker opp mu­lig­he­ter. Vi vil ikke ha man­ge ting uprøvd. Vi tar oss den tida vi tren­ger. Det er fle­re vur­de­rin­ger vi øns­ker å gjør før vi kon­klu­de­rer, for å kom­me så godt ut av det som mu­lig, sier han.

Da Reo-co­ker tren­te med Lille­strøm i slut­ten av mars, fikk han, og den and­re prøve­spil­le­ren Luke Moore, føl­gen­de skuss­mål av Lsk-tre­ner Arne Er­land­sen:

– Det er len­ge si­den de har vært i spill­si­tua­sjon. Reo-co­ker har trent med West Ham og er len­ger frem­me enn Moore. Nå vil ti­den vise hva som skjer vi­de­re, sa Er­land­sen til VG.

Start er på spis­sjakt, etter at bå­de Las­se Si­gurdsen og LarsJør­gen Salve­sen er ute i len­gre tid med sine ska­der. Hvor­vidt midt­bane­spil­le­ren Reo-co­ker pas­ser inn, er ennå usik­kert.

En­gelsk­man­nen had­de sist kon­trakt med ca­na­dis­ke Mon­treal Impact.

Start-tre­ner Stei­nar Pedersen svar­te ikke på våre hen­ven­del­ser før avi­sen gikk i tryk­ken.

FOTO: IKSTART.NO

Ni­gel Reo-co­ker på tre­ning med Start tirs­dag. Jens Kris­ti­an Skog­mo i bak­grunn.

FOTO: TT/NTB SCANPIX

Ni­gel Reo-co­ker, her fra en kamp for Bol­ton i 2012, er på prøve­spill med Start.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.