Løype­re­kor­der i Krsult­ra

Faedrelandsvennen - - SPORT - THO­MAS ØDERUD, for Krsult­ra

Kir­sti John­sen Skåt­øy og Hans Kris­ti­an Smeds­rød sør­get for løype­re­kord bå­de i kvin­ne- og herre­klas­sen etter 60 kilo­me­ters lø­ping.

Miz­uno Krsult­ra 60 ble lør­dag gjen­nom­ført i strå­len­de sol­skinn. Ter­reng­lø­pet had­de start og mål ved Aqua­ra­ma, og lø­per­ne var inn­om sen­trum, Bane­heia, By­mar­ka, Skrå­stad­heia og Je­gers­berg. 115 ut­øve­re kjem­pet seg gjen­nom 60 km og nes­ten 2000 høyde­me­ter.

Hans Kris­ti­an Smeds­rød sat­te ny løype­re­kord med 5.29.59. Dame­klas­sen ble vun­net av Kir­sti John­sen Skåt­øy på 7.03.16, også det ny løype­re­kord.

– Det­te var en fan­tas­tisk opp­le­vel­se å få være med på. Ny­de­lig na­tur, tun­ge bak­ker, vel­dig god mer­king av løy­pa og gode sam­ta­ler un­der­veis med and­re lø­pe­re. Jeg har ald­ri løpt sååå langt før, mel­der Kir­sti etter endt kraft­an­stren­gel­se.

Hans Kris­ti­an sier føl­gen­de: – Jeg had­de vir­ke­lig da­gen, og jeg klar­te å gjen­nom­føre min game plan fra start til slutt. Det var å føl­ge te­ten så len­ge det føl­tes for­svar­lig, og så skul­le jeg ta det der­fra. Og da jeg mer­ket at alle rundt meg i tet­grup­pa sleit med å hol­de føl­ge med meg i ned­over­bak­ker og på fla­te par­ti­er, be­stem­te jeg meg halv­veis ut i lø­pet for å set­te inn stø­tet og av­gjø­re det der. Da gjaldt det ba­re å bite ten­ne­ne sam­men og ikke la seg stres­se av at jeg ble ja­get.

– Det var et eks­tremt mor­somt løp, og det var mer fy­sisk kre­ven­de enn jeg had­de for­ven­tet. Jeg er vel­dig fresh i løpe-gamet, så det er vel­dig mor­somt å få så­pass bra re­sul­ta­ter så tid­lig i kar­rie­ren. Jeg hå­per å kun­ne re­tur­ne­re og for­sva­re tit­te­len nes­te år.

Ved si­den av de åpen­bart gode pre­sta­sjo­ne­ne som løype­re­kor­de­ne var, var vi også vit­ne til man- ge gode pre­sta­sjo­ner av lø­per­ne ned­over på re­sul­tat­lis­te­ne. Man­ge kjem­pet hardt og flyt­tet egne gren­ser.

30 fri­vil­li­ge fra Kris­tian­sand Løpe­klubb var med på ar­ran­ge­men­tet som fikk vel­dig gode til­bake­mel­din­ger fra del­ta­ger­ne. Del­ta­ger­ne kom fra hele lan­det og i til­legg var Dan­mark re­pre­sen­tert med hele 25 lø­pe­re.

AQ By­mar­ka 21 var også po­pu­lær. Den­ne løy­pa var «ba­re» 21 km og gikk blant an­net gjen­nom den po­pu­læ­re tur­løy­pa «By­mar­ka Rundt». 197 ut­øve­re gjen­nom­før­te lø­pet som ble vun­net av Stå­le Gjel­sten på 1.36.12 og Kjer­sti Karo­li­ne Danielsen på 1.42.48. Det var også løype­re­kor­der.

I til­legg løp 120 barn det én kilo­me­ter lan­ge barne­lø­pet.

FOTO: KRSULT­RA

Kir­sti John­sen Skåt­øy og Hans Kris­ti­an Smeds­rød løp på hen­holds­vis 7.03.16 og 5.29.59 i lør­da­gens 60 km lan­ge ul­tra­løp i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.