Kon­gen i bak­ken

Da sta­tu­en av kong Haa­kon skul­le til­ba­ke til sin fas­te plass på Tor­vet, gikk den rett i bak­ken.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

Det ble dra­ma­tisk da sta­tu­en av kong Haa­kon skul­le til­ba­ke på sok­ke­len på Øvre Torv. Hele sta­tu­en falt i bak­ken.

– Det­te var det ver­ste som kun­ne skje. Hel­dig­vis ser det ut til at sta­tu­en har over­levd, sier Ru­ne- André Han­sen, for­mann i Vågen & Han­sen Ute­mil­jø.

De har job­ben med å til­bake­føre dek­ket på Tor­vet i for­bin­del­se med at det byg­ges par­ke­ring­skjel­ler un­der bak­ken. Det mes­te av kål­rabistei­ne på Øvre Torv er nå til­ba­ke slik de lå. I går skul­le også sta­tu­en av kong Haa­kon på plass på Øvre Torv.

Det møy­som­me­li­ge ar­bei­det skal ha være godt plan­lagt. Men like før sta­tu­en var på plass, gikk alt galt.

LØS­NET

Fædre­lands­ven­nen stod like ved da sta­tu­en gikk i i bak­ken. Den var da på plass på sok­ke­len, men skul­le ba­re flyt­tes noen få centi­me­ter slik at den stod ak­ku­rat der den skul­le.

Sta­tu­en løs­net da fra kra­nen og gikk rett i bak­ken med fot­enden først.

Umid­del­bart etter hen­del­sen, men­te Ru­ne-andré Han­sen at det som had­de skjedd, var at ki­le­ne som var med på å hol­de sta­tu­en på plass had­de løs­net. Sta­tu­en var nem­lig fes­tet til kra­nen med en ram­me av stål som var tredd på ut­si­den av sok­ke­len.

Så var det satt ki­ler mel­lom ram­men og sok­ke­len for å hol­de sta­tu­en på plass.

UKLART OMFANG

Det stod in­gen per­soner der sta­tu­en traff bak­ken. Den så også ut til å ikke ha fått sto­re ska­der.

Men for fir­ma­et som skul­le hei­se den på plass, var det­te det som ab­so­lutt ikke skul­le hen­de.

– Jeg har tenkt len­ge på det som skjed­de da de skul­le hei­se den sta­tu­en på plass på By­stran­da og den gikk i bak­ken. Hel­dig­vis kan jeg si at vi har fulgt alle for­holds­reg­ler før den­ne job­ben, sier Han­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Han re­fe­rer til en til­sva­ren­de hen­del­se i 2005 da skulp­tu­ren Drøm­me­ren knus­te da den skul­le hei­ses på plass på By­stran­da.

Den gan­gen måt­te en helt ny skulp­tur la­ges.

FOTO: KJE­TIL REITE

Sta­tu­en var på plass, men skul­le ba­re flyt­tes et par centi­me­ter da den løs­net og gikk i bak­ken. Til høy­re står Ru­ne-andré Han­sen, for­mann i Vågen & Han­sen Ute­mil­jø.

FOTO: KJE­TIL REITE

Her lan­der sta­tu­en av kong Haa­kon i bak­ken. Tro­lig har ki­le­ne som holdt den på plass løs­net.

FOTO: KJE­TIL REITE

Slik ble sta­tu­en lig­gen­de etter hen­del­sen. Selve sta­tu­en så ut til å være like hel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.