Rop­stad åp­ner ikke for Ap

Ar­bei­der­par­ti­et vil fjer­ne K-en i KRLE­fa­get, men for Kjell In­golf Rop­stad er det ikke ba­re én bok­stav som blok­ke­rer for et re­gje­rings­sam­ar­beid med Ap.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TONE SAND­BERG tone.sand­berg@fvn.no

Krfs Kjell In­golf Rop­stad vil sty­re med Høy­re. Han tror hel­ler par­ti­et går i op­po­si­sjon enn å sam­ar­bei­de med Ap.

– Vi har et klart lands­styre­ved­tak på at vi øns­ker å kom­me i re­gje­ring. Men vi øns­ker å sty­re med Høy­re og flest mu­lig sen­trums­par­ti­er, sier stor­tings­re­pre­sen­tant Kjell In­golf Rop­stad.

– Og jeg har vel­dig sterk tro på at vil være mu­lig, un­der­stre­ker 31-årin­gen fra Aust-ag­der som før par­ti­ets landsmøte til hel­gen er inn­stilt som ny nest­le­der i KRF.

Det spe­ku­le­res flit­tig på om le­de­ren, Knut Arild Harei­de, er åpen for po­li­tisk flørt og mu­lig re­gje­rings­sam­ar­beid med Ap etter val­get i høst, men Rop­stad er ikke i det ro­man­tis­ke hjør­net:

– Får vi ikke til en ikke-so­sia­lis­tisk re­gje­ring, går vi mest sann­syn­lig i op­po­si­sjon, sier han.

SORTERINGSSAMFUNN

Det at Aps landsmøte sist helg ved­tok å fjer­ne K for kris­ten­dom fra livs­syns­fa­get i sko­len, ut­løs­te et skred av kri­tikk fra Krf-po­li­ti­ke­re.

En ul­len for­mu­le­ring om mindre­åri­ge asyl­barn, pluss åp­ning for å kon­se­kvens­ut­re­de olje­bo­ring uten­for de­ler av Lo­fo­ten er hel­ler ikke søt mu­sikk i Krfs ører.

– Enda mer al­vor­lig er at de vil inn­føre en så­kalt Nipt-test for gra­vi­de, som kan på­vi­se om fos­te­ret har Downs syn­drom, og som jeg fryk­ter vil ska­pe et sor­ter­tings­sam­funn, sier Rop­stad.

Selv om bå­de K-en, som ble for­hand­let inn i re­gje­rings­er­klæ­rin­gen i 2013, og and­re ømme punk­ter også kan være gjen­stand for for­hand­lin­ger med Ap, er ikke det noe Rop­stad ser som sær­lig ak­tu­elt:

– Det er litt ir­re­le­vant når vi har ved­tatt det vi har gjort. Vårt ut­gangs­punkt er at vi øns­ker å dan­ne en mindre­talls­re­gje­ring med Høy­re, sier han – vel vi­ten­de om at et fler­tall be­stå­en­de av Høy­re, KRF og Venst­re lig­ger langt uten­for de fles­te me­nings­må­lin­ger.

TROR På FRP-STØT­TE

– Men det be­tin­ger støt­te fra Frp, og de øns­ker jo ikke å støt­te en re­gje­ring de ikke er med i?

– Jeg vil bli over­ras­ket om Frp hel­ler vil støt­te Stø­re enn Sol­berg, sier Rop­stad.

Han me­ner ikke det vil bli spe­si­elt pro­ble­ma­tisk å del­ta i en mindre­talls­re­gje­ring:

– Jeg tror tvert i mot at en mindre­talls­re­gje­ring med tyngde­punkt i sen­trum vil være mer sty­rings­dyk­tig enn i dag for­di vi da kan sam­ar­bei­de til fle­re si­der. Bon­de­vik II var også en mindre­talls­re­gje­ring, min­ner han om.

PUNKT OG PRIKKE

Al­ler helst vil­le Rop­stad hatt Sen­ter­par­ti­et med på la­get, men inn­ser at par­ti­ets for­hold til Høy­re ikke er det hjer­te­ligs­te for ti­den.

At Høy­re-le­der Er­na Sol­berg hel­ler ikke flag­ger in­ter­es­se for en Høy­re-sen­trum re­gje­ring, be­kym­rer ikke Krfs nye nest­le­der:

– Er­na Sol­berg har ba­re én plan, og i det hun sier noe an­net, vil da­gens re­gje­ring være fer­dig. Nå må vi vise re­spekt for vel­ger­ne og av­ven­te valg­re­sul­ta­tet, sier Kjell In­golf Rop­stad og pe­ker på at KRF vis­te den re­spek­ten også i 2013:

– I 2013 gikk vi til valg på at et ikke-so­sia­lis­tisk fler­tall vil­le gi ny re­gje­ring, men vi øns­ket ikke å sit­te i re­gje­ring med Frp. Den opp­skrif­ten har vi fulgt til punkt og prikke.

ARKIVFOTO: TONE SAND­BERG

Stor­tings­re­pre­sen­tant Kjell In­golf Rop­stad er klar til å over­ta nest­le­der­ver­vet i KRF, og tror på en sen­trum-høy­re-re­gje­ring: – Jeg har vel­dig sterk tro på at det vil være mu­lig, sier han.

FOTO: NTB SCANPIX

Jo­nas Gahr Stø­re er ikke ak­tu­ell re­gje­rings­part­ner for Kjell In­golf Rob­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.