Åpen om kref­ten

Mar­nar­dal-ord­fø­rer Hel­ge Sandå­ker er kreft­syk. Nå har han et vans­ke­lig valg om kref­ten skal be­hand­les el­ler ikke.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN jar­le.mar­tin­sen@fvn.no -

Hel­ge Sandå­ker, ord­fø­rer i Mar­nar­dal

– Le­ge­ne vil ikke kom­me med ty­de­li­ge råd, og det skjøn­ner jeg. Jeg er fore­lagt de valg jeg har og som jeg selv må ta, sier 62-årin­gen.

Han har valgt å være åpen om at han har fått pro­stata­kreft og har skre­vet om syk­dom­men på Face­bo­ok. Man­dag for­mid­dag had­de nær 300 per­soner øns­ket ham all mu­lig lyk­ke og bed­ring.

– Det var­mer jo. Men jeg skrev ikke om det­te for at noen skal sy­nes synd på meg. Jeg gjør det for­di jeg vil bli til og fra til job­ben en stund og ikke vil ha like stor ener­gi fram­over. Da er det like greit å skri­ve rett ut hva år­sa­ken er så in­gen tren­ger å lure, sier Sandå­ker.

HØYE VER­DI­ER

Han har i fle­re år visst at han har hatt høye ver­di­er i blo­det som kan in­di­ke­re at han har vært i fare­so­nen for å få pro­stata­kreft. Han har der­for jevn­lig tatt prø­ver.

Det gjor­de han også i ja­nu­ar da blant an­net vevs­prø­ver ble tatt. Da had­de ver­di­ene gått be­ty­de­lig opp. Og før påske fikk han te­le­fon fra syke­hu­set om at han måt­te kom­me inn for sam­ta­le.

– De vil­le ikke si hva det var, det fikk jeg først vite ei uke etter da jeg had­de kon­sul­ta­sjo­nen på syke­hu­set. Det var mildt sagt ei vans­ke­lig uke, sier han.

HAV­NET På SYKE­HUS

Si­den har det ikke gått så mye bed­re. Rik­tig­nok er kref­ten opp­da­get så tid­lig at den mest tro­lig vil la seg be­hand­le greit. Men for et par uker si­den fikk han en kraf­tig in­fek­sjon som føl­ge av en vevs­prø­ve som var tatt. Der­med var det rett på syke­hus.

På top­pen av det hele er det ba­re et par må­ne­der si­den han opp­lev­de et sam­livs­brudd.

– Jeg er jo en op­ti­mis­tisk per­son som vel­ger å se lyst på å li­vet og dens ut­ford­rin­ger. Men skal inn­røm­me at det har holdt hardt å hol­de hu­mø­ret dis­se uke­ne og må­ne­de­ne, sier Sandå­ker.

VEL­GE BE­HAND­LING

Han kan nå vel­ge å la være be­hand­ling helt og se an hvor­dan kref­ten ut­vik­ler seg. Den kan nem­lig slå seg til ro.

El­ler han kan vel­ge strå­ling el­ler ope­ra­sjon.

– Di­lem­ma­et med begge dis­se be­hand­lin­ge­ne er bi­virk­nin­ger som im­po­tens og lekkasje. Jeg er jo fort­satt en mann i bes­te al­der, og sy­nes det er bi­virk­nin­ger det er vans­ke­lig å ten­ke på, sier han.

TYSK BE­HAND­LING

En fjer­de mu­lig­het er en be­hand­lings­form som er ut­vik­let i Tysk­land. Her blir en ra­dio­ak­tivt im­plan­tat ope­rert inn i krop­pen. Den av­gir en me­get svak strå­ling over lang tid og har vist seg å ha en god ef­fekt og det uten sto­re bi­virk­nin­ger.

– Det må jeg i så fall be­ta­le selv, men gjør selv­sagt det om det er min bes­te mu­lig­het, sier Sandå­ker.

Han vil tro­lig be­stem­me seg i lø­pet av mai må­ned for hva det blir til.

VIL PRIO­RI­TE­RE HELSEN

Sandå­ker er en me­get kjent lo­ka­log re­gio­nal­po­li­ti­ker for Ar­bei­der­par­ti­et etter 12 år i fyl­kes­po­li­tik­ken og lo­kal­po­li­tik­ken, de sis­te ti åre­ne som ord­fø­rer.

Han har be­stemt seg for at det­te er sis­te pe­rio­de som ord­fø­rer, og er ikke ak­tu­ell som ord­fø­rer i den nye stor­kom­mu­nen mel­lom Lin­des­nes, Man­dal og Mar­nar­dal.

– Når den­ne pe­rio­den er over, blir jeg pen­sjo­nist. Men vil par­ti­et ha meg, kan jeg godt ten­ke meg fort­satt en­ga­sje­ment i lo­kal­po­li­tik­ken, sier han.

Sandå­ker inn­ser at han må prio­ri­te­re egen helse som vil si å ha fri når han har fri.

– Man­ge, man­ge helger har gått til å lese saks­pa­pi­rer. Nå blir det nok mer å gå tur i skog og mark, fast­slår 62-årin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.