Sjekk den 50-års­ga­ven

Olaf Sør­li trod­de han skul­le fik­se ven­ti­la­sjons­an­leg­get i Trav­par­ken. I ste­det ven­tet ven­ner, fa­mi­lie og en BMW M3 på den tre gan­ger tid­li­ge­re klasse­vin­ne­ren i Ral­ly Sør­land.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Den kom­men­de 50-årin­gen Olaf Sør­li trod­de han skul­le på jobb. I ste­det ble han møtt av ven­ner og fa­mi­lie – og en ny rally­bil.

– Tul­ler dere? Nei, nei, nei, sier en smått for­fjam­set og over­ras­ket Olaf Sør­li.

Den kom­men­de 50-årin­gen har nett­opp blitt møtt av ven­ner og fa­mi­lie uten­for Trav­par­ken med det som de­fi­ni­tivt kan ka­rak­te­ri­se­res som en hard pak­ke: En BMW M3 rally­bil som Sør­li får til dis­po­si­sjon un­der Ral­ly Sør­land som ar­ran­ge­res lør­dag 6. mai med base i nett­opp Trav­par­ken.

Noen mi­nut­ter tid­li­ge­re gjø­res de sis­te for­be­re­del­se­ne for over- ras­kel­sen.

– Han har in­gen anel­se om det­te i det hele tatt. Pap­pa tror han skal på en jobb her, for­tel­ler søn­nen Ole Mar­tin Sør­li. Sam­men med søsknene Linn Cha­neth, Kris­ti­ane og Hen­ning er han spent på re­ak­sjo­nen over ga­ven, som snaue 40 ven­ner og fa­mi­lie­med­lem­mer har vært med på å spon­se.

MIS­LI­KER OPP­MERK­SOM­HET

– Han er ikke sær­lig glad i opp­merk­som­het, og vi har fått streng be­skjed om ikke å gjø­re noe med fem­ti­års­da­gen. Der­for har vi også sør­get for at det er en kol­le­ga i bi­len så han ikke snur når han ser flag­ge­ne, hum­rer Ole Mar­tin.

Snur gjør Olaf ikke, men over­ras­ket er det ty­de­lig at den sin­di­ge sør­len­din­gen blir.

– For no’ gal­skap, sier 50-års­ju­bi­lan­ten når han en­de­lig får sum­met seg.

– Nå ble jeg helt satt ut. Jeg ante fred og in­gen fare til jeg kom ut av bi­len. Det­te var ab­so­lutt ikke for­ven­tet, fort­set­ter Sør­li.

ER­FA­REN RAL­LY­FØ­RER

Ukjent med rally­spor­ten er han de­fi­ni­tivt ikke som del­ta­ker i Ral­ly Sør­land si­den ny­star­ten i 2003.

– Han har vun­net tre gan­ger i sin klas­se og er vel­dig god til å kjø­re, er at­tes­ten fra ar­ran­ge­ments­sje­fen for Ral­ly Sør­land, Ru­ne Kit­tel­sen, som leg­ger til at det ikke er man­ge som får gle­den av en 50-års gave som det­te.

TOM TANK

Han kan li­ke­vel ikke dy seg for å kom­me med et ald­ri så lite råd til Sør­li:

– Sørg for å ha ben­sin på tan­ken, sier Kit­tel­sen og ler.

Ral­ly­fø­rer Sør­li og kart­le­ser Jø­ran Erik­sen måt­te nem­lig bry­te lø­pet i 2015 på grunn av tom tank.

Sør­li selv ma­ner først til å sen­ke for­vent­nin­ge­ne til årets ral­ly, men etter blod­suk­ke­ret sta­bi­li­se­rer seg etter mars­in­pan­ka­ke­i­nn­tak, vir­ker kon­kur­ranse­instink­tet så smått å våk­ne hos ral­ly­fø­re­ren.

– Når hjel­men kom­mer på kom­mer hor­ne­ne ut. Og med Jø­ran som kart­le­ser kan det­te bli bra, sier Sør­li.

12 ETAPPER

Den sto­re rally­be­gi­ven­he­ten på Sør­lan­det blir det fjer­de av årets sju Nm-run­der, og det førs­te på som­mer­føre. Nytt i det tra­di­sjons­rike lø­pets his­to­rie er at de to av to­talt 12 etap­pe­ne blir av­holdt i Trav­par­ken – blant an­net den av­gjø­ren­de sis­te­etap­pen.

To­talt vil Ral­ly Sør­land be­stå av 12 etapper for­delt på 135 kilo­me­ter på ind­re vei­er i Vest-ag­der – ho­ved­sa­ke­lig i Mar­nar­dal, Fins­land og i Søg­ne.

– Vi for­ven­ter mel­lom 5000 og 10.000 men­nes­ker ba­re i Trav­par­ken. I til­legg plei­er det å være minst like man­ge rundt i skau­en, sier Ru­ne Kit­tel­sen, som også kan love at lan­dets bes­te ral­ly­fø­re­re stil­ler opp.

– For­uten An­ders Mik­kel­sen blir hele nor­ges­eli­ten med på Ral­ly Sør­land, der­iblant vm-fø­rer Mads Øst­berg. I til­legg stil­ler også ti av de bes­te bi­le­ne, klas­se R5, på start­stre­ken.

For no’ gal­skap.

OLAF SØR­LI

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

En for­nøyd Olaf Sør­li tar BMW M3’en han skal få kjø­re Ral­ly Sør­land med i nær­me­re etter­syn.

FOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Selv for en sin­dig sør­len­ding som Olaf Sør­li, ble fem­ti­års­over­ras­kel­sen en fø­lel­ses­la­det af­fæ­re. – Jeg blir fak­tisk rørt av det­te, ut­tal­te Sør­li i etter­kant.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.