Fle­re ulyk­ker med mo­bil­kra­ner

I 2010 ble Ar­beids­til­sy­net og Sta­tens veg­ve­sen bedt om å ta grep, etter fle­re uhell med mo­bil­kra­ner som had­de dår­li­ge brem­ser. Sju år se­ne­re ble en fem år gam­mel gutt klemt til døde, av en mo­bil­kran med bremse­svikt.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

Etter fle­re uhell med mo­bil­kra­ner som had­de dår­li­ge brem­ser ble Ar­beids­til­sy­net og veg­ve­se­net i 2010 bedt om å ta grep. Lite har skjedd.

Tirs­dag 7. mars døde en fem år gam­mel gutt etter å ha blitt truf­fet av en mo­bil­kran ved Ka­russ barne­hage i Vågs­bygd. Etter ulyk­ken ble det klart at kra­na had­de en bremse­svikt.

Det ble også kjent at ulyk­ken ses i sam­men­heng med tid­li­ge­re, lig­nen­de ulyk­ker og uhell. For snart sju år si­den, som­mer­en 2010, le­ver­te Sta­tens ha­vari­kom­mi­sjon for trans­port (SHT) en rap­port hvor det frem­går at det var fire uhell med mo­bil­kran i 2006 og 2007. Alle kra­ne­ne had­de dår­li­ge brem­ser.

Fun­ne­ne før­te til at SHT ba Ar­beids­til­sy­net og Sta­tens veg­ve­sen om å iverk­set­te «til­tak som bed­re iva­re­tar sik­ker­he­ten ved kjø­ring med mo­tor­red­skap på vei».

Tors­dag skal de to eta­te­ne i et møte med SHT, for å rede­gjø­re for hvor­dan de fulg­te opp til­rå­din­gen fra 2010.

ÅR­SA­KEN IKKE FAST­SLÅTT

År­sa­ken til døds­ulyk­ken i Vågs­bygd er ikke klar­lagt, men av­de­lings­di­rek­tør Rolf Mel­lum i SHT an­ty­der at bremse­svik­ten har hatt be­tyd­ning.

– Jeg øns­ker ikke å si noe mer om våre funn, men jeg kan si at vi me­ner det er re­le­vant å un­der­sø­ke hvor­dan vår til­rå­ding ble fulgt opp, sier Mel­lum til Fædre­lands­ven­nen.

Han øns­ker ikke å sva­re på hvor­dan SHT vur­de­rer and­re fak­to­rer, som det glat­te fø­ret på gang- og syk­kel­sti­en, el­ler at kra­na mang­let kjet­tin­ger og vei­de sju tonn mer enn til­latt.

GOD­KJENT FOR BRUK I JA­NU­AR

Mo­bil­kra­na som var in­volvert i døds­ulyk­ken i Vågs­bygd ble god­kjent for bruk i en sak­kyn­dig kon- troll to må­ne­der før ulyk­ken.

– Så langt vi kjen­ner til er kon­trol­len ut­ført i hen­hold til pro­se­dy­re­ne. Øv­ri­ge de­tal­jer øns­ker jeg ikke å kom­men­te­re, da sa­ken er un­der grans­king av ha­vari­kom­mi­sjo­nen, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bjar­te G. Fos­se i Kol­os, sel­ska­pet som ut­før­te kon­trol­len.

I 2012 ble kjøre­tøy­for­skrif­ten end­ret, slik at mo­bil­kra­ner ble un­der­lagt kra­vet om pe­rio­disk kjøre­tøy­kon­troll. Frem til det­te var mo­bil­kra­ner un­der­lagt et an­net re­gel­verk, som in­ne­bar en år­lig kon­troll av ser­tif­ser­te sak­kyn­di­ge.

Re­gel­end­rin­gen i 2012 fikk ikke til­bake­vir­ken­de kraft. Tall Fædre­lands­ven­nen har inn­hen­tet vi­ser at det i dag er 188 mo­tor­kra­ner i Nor­ge som er på­lagt Eu-kon­troll. 700 mo­tor­kra­ner er frem­de­les un­der­lagt de gam­le reg­le­ne om sak­kyn­dig kon­troll. Fle­re av dis­se kra­ne­ne vei­er fle­re ti­talls tonn og har en topp­fart på 80 km/t.

BREMSEKONTROLL TATT OPP

Både i 2007 og i 2010 pek­te SHT på at det bur­de gjø­res til­tak for å bed­re tra­fikk­sik­ker­he­ten. Det ble vist til at det mang­let sen­tra­le fø­rin­ger, noe som kun­ne føre til at kon­trol­len av kjøre­tøy­de­len kun­ne va­riere.

25. no­vem­ber 2010 send­te Sta­tens veg­ve­sen et brev til Ar­beids­til­sy­net for å sjek­ke hva til­sy­net had­de gjort. En må­ned se­ne­re svar­te Ar­beids­til­sy­net at te­ma­et had­de blitt dis­ku­tert i fle­re mø­ter hos Fag­fo­rum for ar­beids­ut­styr, hvor ak­tu­el­le sa­ker blir drøf­tet med en rek­ke bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­ner.

I re­fe­ra­tet fra et slikt møte 03. no­vem­ber 2009 står det føl­gen­de:

«Det er vik­tig at sak­kyn­di­ge virk­som­he­ter gjen­nom­fø­rer bremse­prø­ver på mo­tor­red­skap frem til en end­ring i kjøre­tøy­for- skriften fore­lig­ger. Her må ser­ti­fi­se­rings­or­ga­ne­ne sam­ar­bei­de og ut­ar­bei­de in­struk­ser for gjen­nom­fø­ring av bremse­prø­ver for en­het­lig sak­kyn­dig kon­troll. Ar­beids­til­sy­net ba SGS (Sam­ar­beids­grup­pen for ser­fi­se­rings­or­ga­ner) om at de på nes­te møte i fag­fo­rum be­skri­ver hvor­dan de har sør­get for at det­te kra­vet er for­mid­let til de som gjen­nom­fø­rer sak­kyn­di­ge kon­trol­ler.»

KOM ALD­RI I GANG

Det fin­nes i dag om lag 600 ser­ti­fi­ser­te sak­kyn­di­ge som kan gjen­nom­føre sak­kyn­di­ge kon­trol­ler. De sak­kyn­di­ge blir god­kjent av et ser­ti­fi­se­rings­or­gan, som det fin­nes fem av.

«Ba­sert på fag­fo­rums møte 13.04.2010 ble det av hvert en­kelt ser­ti­fi­se­rings­or­gan i et SGS-MØte rede­gjort for hva de fore­tok seg i for­bin­del­se med tes­ting av bel­te og hjul­gå­en­de ma­ski­ner. Det­te blir så­le­des fulgt opp av hvert en­kelt ser­ti­fi­se­rings­or­gan», skri­ver Ewa Ra­a­de Gravdal i SGS i en epost til Fædre­lands­ven­nen.

Hun leg­ger til at det en­kel­te ser­ti­fi­se­rings­or­gan skal gjø­re stikk­prø­ver av kon­troll­virk­som­he­ten hos de sak­kyn­di­ge virk­som­he­te­ne.

Ar­beids­til­sy­net vi­ser til at de i til­legg til det­te opp­ret­tet en ar­beids­grup­pe i 2010 som skul­le lage sjekk­lis­ter for kon­troll av ar­beids­ut­styr. Re­fe­ra­te­ne fra se­ne­re mø­ter i Fag­fo­rum vi­ser at den­ne grup­pa ald­ri had­de noen mø­ter el­ler le­ver­te noen rap­port. I re­fe­rat fra et møte 16. ok­to­ber 2012 frem­går det at ar­bei­det had­de blitt ut­satt inn­til vi­de­re. Ar­beids­grup­pa er ikke nevnt i re­fe­ra­ter etter det­te.

UN­DER­SØ­KER

Det er Ar­beids­til­sy­net Midt-nor­ge som har an­svar for å føl­ge opp ser­ti­fi­se­rings­ord­nin­gen. Re­gion­di­rek­tør Stig Mag­nar Lø­vås sva­rer føl­gen­de på om han er for­nøyd med opp­føl­gin­gen av SHTS til­råd­ning:

– Det øns­ker jeg ikke å sva­re ka­te­go­risk ja el­ler nei på. Vi job­ber sta­dig med å for­bed­re svak­he­ter når det blir kjent for oss. Vi har nå en dia­log med ha­vari­kom­mi- sjo­nen om hvor­dan den­ne an­be­fa­lin­gen ble fulgt opp, sier Lø­vås.

– Iføl­ge SHT var kon­troll­sys­te­met ikke godt nok i 2010. Har det blitt bed­re?

– Det ble via ser­ti­fi­se­rings­or­ga­ne­ne for­mid­let at bremse­kon­trol­le­ne skul­le ut­fø­res bed­re. Vi vet at fle­re har gjort det­te, så job­ber vi nå med å etter­prø­ve hvor ut­bredt det­te var.

– EIE­REN HAR AN­SVA­RET

– Det ble sendt ut et brev med på­min­nel­se om at brem­se­ne må sjek­kes. Ten­ker du at det er godt nok?

– Det vil jeg ikke ut­ta­le meg om. Nå har vi en dia­log med SHT og så får vi se hva det mun­ner ut i. Hvis de kom­mer med yt­ter­li­ge­re an­be­fa­lin­ger skal vi føl­ge opp det­te vi­de­re.

– Det er i dag 700 mo­tor­kra­ner i Nor­ge som er unn­tatt Eu-kon­troll. Hvem har an­sva­ret for at dis­se er tra­fikk­sik­re?

– Det er all­tid ar­beids­gi­ve­ren som ei­er ut­sty­ret som har an­sva­ret for at det er sik­kert å bru­ke.

– Er det and­re som har et an­svar?

– Ar­beids­til­sy­net har an­svar for at vi har et re­gel­verk som sik­rer at det fak­tisk er en viss kon­troll. Ut fra en ri­siko­vur­de­ring er det tatt inn i re­gel­ver­ket at det­te ut­sty­ret skal kon­trol­le­res av and­re enn ar­beids­gi­ver. Det er der­for vi har ord­nin­gen med sak­kyn­dig kon­troll, nett­opp for å sik­re at det skal være en år­lig eks­tern sjekk av ut­sty­ret. Uan­sett lig­ger an­sva­ret for at det fak­tisk blir ut­ført en slik kon­troll og at mang­ler blir ret­tet opp hos den som ei­er ut­sty­ret, sier Lø­vås.

Ei­nar Berg­graf er dag­lig le­der i Ser­ti­fi­se­rings­or­ga­net for sak­kyn­dig virk­som­het AS, et av fem ser­ti­fi­se­rings­or­ga­ner som kan ser­ti­fi­se­re sak­kyn­dig virk­som­het i Nor­ge. Han be­kref­ter at de fulg­te opp an­be­fa­lin­ge­ne fra SHT og SGS.

– I 2010 send­te vi ut et brev til våre sak­kyn­di­ge hvor vi an­be­fal­te dem å inn­gå en av­ta­le med et auto­ri­sert verk­sted, sier Berg­graf.

Han me­ner at samt­li­ge mo­tor- kra­ner bur­de vært un­der­lagt EU­kon­troll.

– Mitt inn­trykk er at de sak­kyn­di­ge er dyk­ti­ge og kom­pe­ten­te folk. Men det er uhel­dig at det fin­nes to for­skjel­li­ge re­gel­verk for dis­se ma­ski­ne­ne. Det bur­de Ar­beids­til­sy­net ha gjort noe med, sier Berg­graf.

– MANUAL ER BI­BE­LEN

Han er klar på at det uan­sett er én ting som trum­fer alt, uan­sett hvil­ke reg­ler og sjekk­lis­ter man for­hol­der seg til.

– Det al­ler vik­tigs­te er bruks- og ved­li­ke­holds­ma­nua­len fra pro­du­sen­ten som føl­ger med hvert en­kelt kjøre­tøy. Det er her du fin­ner fa­si­ten for hvor­dan ting skal kon­trol­le­res. Det er Bi­be­len i den sak­kyn­di­ge virk­som­he­ten. Her står det de­tal­jert in­for­ma­sjon om hvor­dan brem­ser og alt an­net skal kon­trol­le­res, sier Berg­graf.

Han er sam­ti­dig opp­tatt av å få frem at det ikke hol­der å kon­trol­le­re brem­se­ne for å sik­re at ma­ski­nen er trygg i tra­fik­ken.

– Vi er nødt til å ha fo­kus på alt som har be­tyd­ning for tra­fikk­sik­ker­he­ten. Det hjel­per ikke så mye med gode brem­ser hvis kra­na plut­se­lig svin­ger til høy­re i ste­det for ven­st­re for­di det er noe galt med styre­sys­te­met, sier Berg­graf.

PS: Fædre­lands­ven­nen har bedt Sta­tens veg­ve­sen sva­re på om de fore­tok seg noe etter til­bake­mel­din­gen de fikk fra Ar­beids­til­sy­net 22.12.2010, men vi har fore­lø­pig ikke fått noe svar.

FOTO: TOR­MOD FLEM VEGGE

Mo­bil­kra­nen skled i høy fart ned­over gan­gog syk­kel­sti­en før den stop­pet i fjell­veg­gen. Her do­ku­men­te­rer kri­mi­nal­tek­ni­ke­re fra po­li­ti­et for­hol­de­ne på ulyk­kes­ste­det.

FOTO: ERLEND OLSBU

Un­der­sø­kel­sen av mo­bil­kra­na av­dek­ket en bremse­svikt på den midt­re ak­se­len. Iføl­ge vei­ve­se­net var svik­ten så al­vor­lig at den vil­le fått kjøre­for­bud un­der en Eu-kon­troll.

FOTO: NTB SCANPIX

I juni 2007 ble en mo­tor­syk­list let­te­re ska­det da en mo­bil­kran uten brem­ser kol­li­der­te med en bil og en mo­tor­syk­kel i et lys­kryss på Sme­stad­lok­ket i Oslo. Det­te var en fire kjen­te ulyk­ker og uhell med mo­bil­kran i 2006 og 2007.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.