Åpen­het om kvinne­syn

Re­gje­rin­gen kan ikke gjem­me seg bak for­ma­lis­me: Folk har rett til å få vite om Nor­ge stem­te Saudi-ara­bia inn i FNS kvinne­kom­mi­sjon.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

FN er full av pa­ra­dok­ser. Sånn må det bli når alle ver­dens sta­ter skal sam­ar­bei­de om spørs­mål de har vidt for­skjel­li­ge syn på.

Sam­ti­dig fra­tar det ver­dens­or­ga­ni­sa­sjo­nen le­gi­ti­mi­tet og støt­te blant folk flest i vår del av ver­den når et land som Saudi-ara­bia vel­ges inn i FNS kvinne­kom­mi­sjon. Det saudis­ke mid­del­al­der­sy­net på kvin­ner er i seg selv for­kas­te­lig. Og det har in­gen­ting å gjø­re i et or­gan som er opp­ret­tet for å frem­me like­stil­ling og styr­ke kvin­ners ret­tig­he­ter ver­den over. El­ler som kom­mi­sjo­nen skri­ver på sine egne hjemme­si­der: den er «eks­pli­sitt de­di­kert til å frem­me like­stil­ling og å styr­ke kvin­ners po­si­sjon». Nå skal alt­så lan­det som på World Eco­no­mic Fo­rums like­stil­lings­in­deks lig­ger på 141. plass av 144 un­der­søk­te land, spre sitt kvinne­syn i FNS egen fag­ko­mi­te.

Det bør være selv­sagt at re­gje­rin­gen for­tel­ler sine egne inn­byg­ge­re hvor­dan man stem­mer i FN.

Like­stil­ling har i alle år vært en kamp­sak for skif­ten­de nors­ke re­gje­rin­ger, også uten­lands. Det er tra­di­sjon for at nors­ke stats­rå­der på be­søk til land hvor kvin­ners ret­tig­he­ter kren­kes på det gro­ves­te, tar opp det­te med ved­kom­men­de lands myn­dig­he­ter. Slik Bør­ge Bren­de iføl­ge Uten­riks­de­par­te­men­tets ut­ta­lel­ser til Af­ten­pos­ten gjor­de da han be­søk­te nett­opp Saudi-ara­bia i ja­nu­ar. Der­for er det opp­sikts­vek­ken­de at det ikke er mu­lig å få svar på om Nor­ge stem­te for Saudi-ara­bias inn­tre­den i det­te vik­ti­ge i Fn-or­ga­net. Både SVS Heik­ki Holm­ås og Frps Chris­ti­an Ty­bring-gjed­de har for­søkt å få svar, uten hell. Også Krf-le­der Knut Arild Harei­de og Ven­st­re-le­der Tri­ne Skei Gran­de har bedt om åpen­het her.

Men i ste­det for å sva­re på spørs­må­let vi­ser Uten­riks­de­par­te­men­tet til Fn-pro­se­dy­rer hvor val­ge­ne til sli­ke or­ga­ner er unn­tatt of­fent­lig­het. Det ri­mer imid­ler­tid svært dår­lig med Nor­ges tra­di­sjon for å kjem­pe for økt åpen­het i in­ter­na­sjo­na­le fora. Det bør være selv­sagt at den­ne åpen­he­ten også om­fat­ter at re­gje­rin­gen for­tel­ler sine egne inn­byg­ge­re hvor­dan man stem­mer i FN.

Hvis re­gje­rin­gen står fast på sitt syn om ikke å for­tel­le hva man stem­te, gir den næ­ring til spe­ku­la­sjo­ner om at det er selve stemme­giv­nin­gen som er grun­nen til hem­me­lig­hol­det.

Saudis­ke kvin­ner dis­kri­mi­ne­res på det gro­ves­te. De må blant an­net dek­ke seg helt til og ha mann­lig ver­ge som gir dem til­la­tel­se til å gif­te seg, rei­se, job­be og ta ut­dan­nel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.