Støy ikke til hin­der for ny havn

Helt nye be­reg­nin­ger vi­ser at man kan flyt­te kon­tei­ner­hav­na til Kongs­gård, ut­vi­de ak­ti­vi­te­ten be­ty­de­lig og li­ke­vel kla­re å hol­de seg un­der gren­se­ne for lov­lig støy.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

– Det er man­ge skjær i sjø­en for flyt­ting av hav­na, men det ser ikke ut til at støy er et av dem, sier Rag­nar Even­sen, tek­nisk di­rek­tør i Kris­tian­sand.

By­sty­ret øns­ker å flyt­te kon­tei­ner­hav­na fra sen­trum og til Kongs­gård/vi­ge. Da kan hav­na vokse i det­te om­rå­det, mens Lag­manns­hol­men blir fri­gjort til by­ut­vik­ling.

Men før by­sty­ret fat­ter sitt en­de­li­ge ved­tak, trengs det en grun­dig ut­red­ning der alle vans­ke­li­ge spørs­mål blir av­klart. Nå me­ner ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Kris­tian­sand kommune har fått sva­re­ne på et av de mest om­strid­te: Om en ny havn vil ska­pe så mye støy at den ikke kan flyt­tes.

NY BE­REG­NING

De nye be­reg­nin­ge­ne kom­mer fram i en rap­port fra Nor­con­sult.

– Vi har tatt det­te vel­dig se­riøst og brukt sto­re res­sur­ser for å få en god ut­red­ning. Den vi­ser at den støy­en som vil kom­me fra en ny havn kan hånd­te­res, sier Jan Erik Lind­jord som le­der ar­bei­det med en ny kom­mune­del­plan for Kongs­gård/vi­ge.

Rap­por­ten kon­klu­de­rer med at man kan unn­gå over­skri­del­ser av gren­se­ne for til­latt støy. Hvis man får en over­skri­del­se, vil det i så fall skje ved en stor øk­ning i ak­ti­vi­te­ten. Da vil det være ko­loni­ha­ge­ne på Bispe­gra og bo­li­ge­ne nær­mest Top­dals­fjor­den på Søm som blir ram­met.

Den om­fat­ten­de rap­por­ten vi­ser at om man flyt­ter hav­na til Kongs­gård/vi­ge, og hol­der ak­ti­vi­te­ten på da­gens nivå, vil ikke bo­li­ge­ne på Søm bli ut­satt for mer støy enn hva som er lov­lig.

Selv med en ve­sent­lig øk­ning i ak­ti­vi­te­ten de 20 - 40 åre­ne etter flyt­ting, vil ba­re noen få hus på Søm være i fare­so­nen. Be­last­nin­gen blir noe stør­re hvis man går for en mak­si­mal ut­vi­del­se av hav­na, helt fram til Mar­vi­ka.

– Men in­nen den tid reg­ner vi med at hav­na har tatt i bruk tek­no­lo­gi som fjerner im­puls­støy fra hånd­te­ring av kon­tei­ne­re. Sli­ke løs­nin­ger er al­le­re­de i bruk i Ham­burg, sier Lind­jord.

Im­puls­støy er ly­der som ek­sem­pel­vis dunk fra kon­tei­ne­re el­ler an­nen last. Det er den­ne type støy som ofte ska­per kon­flik­ter mel­lom hav­ner og na­bo­er.

I kom­mune­del­pla­nen vil det også bli vur­dert om det er be­hov for be­stem­mel­ser om støy­dem­pen­de el­ler støy­skjer­men­de til­tak.

FLE­RE AL­TER­NA­TI­VER

I for­bin­del­se med kom­mune­del­pla­nen vil det bli av­klart hvor mye av Kongs­gård/vi­ge som skal byg­ges ut. I det ene al­ter­na­ti­vet kan hav­na ut­vi­des helt fram til Mar­vi­ka, mens den i det and­re blir ut­vi­det fram til til der Sør Arena lig­ger.

By­sty­ret kan også vel­ge et al­ter­na­tiv midt imel­lom.

– Det er litt for tid­lig å kon­klu­de­re med hva vi vil an­be­fa­le. Det er fort­satt noen ut­red­nin­ger vi ven­ter på re­sul­ta­te­ne av, sier Lind­jord.

Støy­ut­red­nin­gen vi­ser at hvis man får kon­troll med im­puls­støy­en, er det mu­lig med en ut­byg­ging helt til Mar­vi­ka uten man er over­skri­der gren­se­ne for støy.

Le­der av havne­sty­ret, Pål Harv (H), har tid­li­ge­re om­talt støy som en mu­lig «show-sto­per» for flyt­ting av hav­na.

– Nå må vi få det­te på bor­det slik at vi kan de­bat­ten om det­te er et over­kom­me­lig pro­blem el­ler ikke, sier Harv som ennå ikke lest den en­de­li­ge kon­klu­sjo­nen fra Mul­ti­con­sult.

Han me­ner det vil være for­nuf­tig å gjø­re seg fer­dig med de­bat­ten om støy nå.

Det er nem­lig and­re spørs­mål som ven­ter. Det ene er om hav­na har råd til en flyt­ting. Det and­re er jern­bane­til­knyt­ning.

En jern­bane til Kongs­gård/vi­ge vil være svært kost­bart. Men iføl­ge tek­nisk di­rek­tør Rag­nar Even­sen fin­nes det al­ter­na­ti­ver.

– I Oslo blir kon­tei­ner­ne frak­tet til Alna­bru og om­las­tin­gen til jern­bane skjer der oppe. En mu­lig­het kan være at vi i Kris­tian­sand kan fin­ne en god al­ter­na­tiv trans­port opp til ter­mi­na­len på Lange­myr. Jeg sier ikke at jern­bane ikke skal ut­re­des, men alt står ikke og fal­ler på det.

STRIT­TER IMOT

Selv om be­reg­nin­ge­ne vi­ser at man kan hol­de seg in­nen­for støy­gren­se­ne, er man­ge på Søm svært skep­tis­ke til å flyt­te hav­na.

Det vil fort­satt være støy som noen kan opp­le­ve som plag­som og na­bo­ene er også opp­tatt av and­re for­hold rundt flyt­tin­gen.

– Dis­ku­sjo­nen om støy er kun en li­ten del av det­te, og det sier også po­li­ti­ker­ne til oss. Det­te drei­er seg om hvor­dan vi skal ut­vik­le byen, sier An­ne-kris­tin Øy­ulv­stad Krzyzow­ski, le­der i Rande­sund By­dels­råd.

Hun vi­ser til at det vil være eks­tremt dyrt å flyt­te hav­na. I til­legg til at det ikke vil være jern­bane i en ny havn, noe som kon­kur­ren­ten Lar­vik havn har.

– Det er un­der­lig at man vur­de­rer et sted det ikke er mu­lig å for­bin­de med jern­bane. Med da­gens havn og ut­byg­ging av Gart­ner­løk­ka, kan det etab­le­res en akse opp­over mot Da­la­ne.

ILLUSTRASJON: COWI

Det er uli­ke al­ter­na­ti­ver og uli­ke pri­ser på hva det vil kos­te å flyt­te hav­na fra sen­trum og hit til Kongs­gård/vi­ge. Den­ne il­lust­ra­sjo­nen vi­ser hvor­dan det kan gjø­res.

FOTO: KJE­TIL REITE

Jan Erik Lind­jord i Kris­tian­sand kommune le­der ar­bei­det med den nye kom­mune­del­pla­nen for Kongs­gård/vi­ge. Her vi­ser han støy­be­reg­nin­ger som er gjort for den nye hav­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.