For­eld­re­ne ble ikke hørt

Opp­vekst­sty­ret lar kva­li­te­ten i skole­til­bu­det trum­fe noen for­eld­res frykt for bar­nas skole­vei i Vågs­bygd.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VE­GARD DAMSGAARD ve­gard.damsgaard@fvn.no -

– Jeg er ikke i tvil om at det bes­te pe­da­go­gis­ke til­bu­det blir til ved å gjen­nom­føre sam­lo­ka­li­se­rin­gen nå. Vi luk­ker sa­ken på en ryd­dig og god måte, og sør­ger for at bar­na får skole­vei­en de har krav på, ut­tal­te Mari­us Hau­gen (Sp) i opp­vekst­sty­ret tirs­dag kveld.

Åsa­ne sko­le har i dag 1. til 4. trinn for sitt nær­om­rå­de, mens Vågs­bygd sko­le har 1. til 7. trinn.

Fra høs­ten sam­les ele­ve­ne fra 1. til 3. trinn på Åsa­ne-av­de­lin­gen, mens 4. til 7. trinn går på Vågs­bygd.

– KJEPPER I HJULE­NE

– Det er gjort for­fer­de­lig mye rart for å stik­ke kjepper i hjule­ne i den­ne sa­ken, sa ut­valgs­le­der Met­te F. Roth (H).

Hun me­ner det skole­fag­li­ge går foran alt, så len­ge skole­vei­en er trygg nok.

En grup­pe for­eld­re har enga- sjert seg sterkt mot sam­lo­ka­li­se­rin­gen av hen­syn til tra­fikk­sik­ker­he­ten, som de me­ner ikke er iva­re­tatt.

For en del ele­ver in­ne­bæ­rer struk­tur­end­rin­gen både krys­sing av Vågs­bygd­vei­en i Aug­lands­buk­ta og ferd­sel langs vei uten for­tau.

De har ap­pel­lert til å ut­set­te sa­ken i ett år, for å få tid til nød­ven­di­ge til­tak.

Men både opp­vekst­sek­tor, skole­le­del­se – og nå også po­li­ti­ke­re – an­ser sik­ker­he­ten som til­freds­stil­len­de.

Ba­re KRF stem­te i fa­vør pro­tes­tan­te­ne, og vis­te til at dis­se had­de inn­hen­tet ut­ta­lel­ser fra både Ag­der po­liti­dis­trikt, Trygg Tra­fikk og Per­son­skade­for­bun­det til støt­te for sitt syn.

Også en­kel­te na­bo­er blir be­rørt av en­veis­kjø­ring og and­re til­tak.

Struk­tur­end­rin­gen ble ved­tatt av opp­vekst­sty­ret al­le­re­de i ja­nu­ar, nå hand­let det om hvor­vidt in­ge­ni­ør­ve­se­nets lis­te over til­tak er gang­bar.

– VI ER TATT På SEN­GA

– Vi had­de be­stil­ling på å tryg­ge skole­vei­en, det sy­nes jeg ikke vi har opp­nådd. Det har kom­met kraf­ti­ge inn­spill fra po­li­ti og Trygg Tra­fikk som vi ikke kan over­se. Vi er tatt litt på sen­ga, og øns­ker å ut­set­te hele sa­ken for å be­hand­le den i for­bin­del­se med sa­ken om over­ord­net skole­struk­tur for Vågs­bygd, ar­gu­men­ter­te Ebbe Boel Pedersen (KRF).

– Vi me­ner at gjen­nom til­tak som vil bli ut­ført, blir skole­vei­en til­strek­ke­lig trygg.

Men det­te hand­ler om mer enn skole­vei, det er ge­ne­rell mot­stand mot trinn­sam­men­slå­ing og struk­tur­end­ring i Vågs­bygd. Her er vi alle gans­ke sam­stem­te om at det blir et bed­re pe­da­go­gisk til­bud for un­ge­ne, da kan vi ikke ven­te på at ny skole­struk­tur ved­tas tid­ligst i 2021-22. Ele­ve­ne for­tje­ner det bes­te til­bu­det vi kan til­by, re­pli­ser­te Kenneth Mørk (Ap).

– Å ut­set­te sa­ken vil ska­pe stør­re usik­ker­het. En struk­tur­sak vil hand­le om mye mer enn Vågs­bygd, til­føy­de Isa­bel­le-loui­se Aa­bel (Ap).

Det er i alt fem til­tak som er fore­slått, og som helst gjel­der en rundt to hund­re me­ter lang strek­ning i Bro­vei­en:

En­veis­kjø­ring i øst­lig ret­ning, fjer­ne gate­par­ke­ring, fle­re farts­hum­per, fjer­ne snø i krys­set ved Aug­lands­vei­en og skil­le gang­bane fra kjøre­bane – i førs­te om­gang med be­tong­blok­ker.

Vågs­bygd sko­le og Åsa­ne sko­le i Midt­re Vågs­bygd ble slått sam­men til én ad­mi­ni­stra­tiv en­het al­le­re­de i 2014.

Vi had­de be­stil­ling på å tryg­ge skole­vei­en, det sy­nes jeg ikke vi har opp­nådd. Det har kom­met kraf­ti­ge inn­spill fra po­li­ti og Trygg Tra­fikk som vi ikke kan over­se. EBBE BOEL PEDERSEN, (KRF)

FOTO: VE­GARD DAMSGAARD

Saks­be­hand­ler Svein To­re Kver­nes fra opp­vekst­di­rek­tø­rens stab (t.v.) og Svein-ha­rald Mos­vold Kn­ut­sen, en av for­eld­re­ne som har pro­te­stert, i ge­mytt­lig sam­ta­le før sa­ken ble be­hand­let.

FOTO: VE­GARD DAMSGAARD

Met­te F. Roth (t.v.) le­der opp­vekst­sty­ret, her un­der mø­tet tirs­dag kveld. På mot­satt side av bor­det Arve Stok­ke­li­en (H), Ebbe Boel Pedersen (KRF), Morten Le­uch Elie­son (V), Mari­us Hau­gen (Sp), opp­vekst­di­rek­tør Arild Re­kve og se­nior­råd­gi­ver Svein To­re Kver­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.