Til top­pen av bak­ken på un­der åt

Tek­nikk, fer­dig­he­ter og en god del heste­kref­ter sto i fo­kus da Åseral snø­scoo­ter­klubb ar­ran­ger­te bakke­løp den­ne hel­ga.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Det går noen li­ter ben­sin når 60– 70 snø­scoo­ter­fø­re­re to da­ger på rad kon­kur­re­rer i å kom­me seg for­test mu­lig fra A til B i mot­bak­ke.

Lør­dag og søn­dag var al­pin­bak­ken på Borte­lid ski­sen­ter for­be­holdt nett­opp snø­scoo­te­re un­der av­vik­lin­gen av årets Bakke­løp­helg, der det både ble kon­kur­rert i dragra­ce og bakke­løp.

– Lør­da­gen had­de vi bakke­løp, med mye svin­ger og hopp. Den løy­pa kre­ver mye av fø­re­rens tek­nis­ke fer­dig­he­ter. Søn­dag had­de vi bakke­drag. Løy­pa er 1/8 engelsk mil lang, alt­så 201 me­ter, og går rett opp rundt 35 gra­der. Der har selv­sagt fø­re­rens re­ak­sjons­tid og spor­valg mye å si, men det hand­ler først og fremst om å få mest fart på scoo­te­ren, for­tel­ler Tom Han­de­land, stevne­le­der og le­der i Åseral snø­scoo­ter­klubb.

Med klas­ser for fle­re stør­rel­ser stil­te både fø­re­re med 600 ku­bikk sto­re scoo­te­re med 130 hes­ter på start­stre­ken, så vel som tur­bo­ma­ski­ner med 310 hes­ter. Alle skal ha en mu­lig­het til å del­ta, er stevne­le­de­rens fi­lo­so­fi.

Å vin­ne sam­men­lagt kre­ver li­ke­vel sitt av både ma­ski­nen og den som sit­ter oppå. Ras­kes­te mann opp den 201 me­ter lan­ge mot­bak­ken var Bjørn Vi­dar Kleps­land, som klat­ret opp på 7,3 se­kun­der i kvart­fi­na­len. Det til­sva­rer ei snitt­fart på 97 kilo­me­ter i ti­men, og er gans­ke hef­tig, kan Han­de­land slå fast. Hvor fort det gikk over mål­stre­ken er han ikke sik­ker på.

Den som stakk av med den gje­ves­te sam­men­lagt­pre­mi­en, en sjekk på 10.000 kro­ner, var Svenn To­re Thorsland.

DEL­TA­KE­RE LANGVEISFRA

I kom­mu­nen som har drøyt 900 inn­byg­ge­re, har klub­ben in­tet mind­re enn 300 med­lem­mer. Det sier litt om at mo­tor­sport­kul­tu­ren står sterkt i fjell­byg­da.

– Det er moro å kun­ne leg­ge til ret­te for bruk av snø­scoo­te­ren i lov­li­ge for­mer, og der­for ar­ran­ge­rer vi jo sli­ke ar­ran­ge­men­ter. Begge da­ge­ne had­de vi mel­lom hund­re og 300 til­skue­re, og scoo- ter­fø­re­re fra hele Aust- og VestAg­der, sær­lig Åseral, Se­tes­dal og Sir­dal del­tok. I til­legg had­de vi også noen som kom fra Kongs­berg, for­tel­ler Han­de­land.

Førs­te året bakke­lø­pet så da­gens lys, var i 2007. Da ble lø­pet ar­ran­gert i ski­bak­ken på Ljos­land, men etter et par år der har ar­ran­ge­men­tet kom­met for å bli på Borte­lid. Med unn­tak av noen år der snø­man­gel har gjort det umu­lig å hol­de ar­ran­ge­men­tet, har bakke­lø­pet blitt tra­di­sjon på Borte­lid når ski­se­son­gen er over. Årets ar­ran­ge­ment gikk uten junior­klas­se, men det kan bli end­ret nes­te år. De or­di­næ­re klas- sene er åpne for fø­re­re fra 16 år og opp­over.

– Vi had­de man­ge unge håpe­ful­le som sto på side­lin­ja og krib­let. Vi har ikke hatt junior­klas­se til nå, men har sto­re pla­ner om å end­re det, sier Han­de­land, som selv kjør­te sin førs­te kon­kur­ran­se som 14-åring.

FOTO: JØR­GEN LAUVSLAND

Man­ge heste­kref­ter i sving opp al­pin­bak­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.