Brann i park­ve­se­nets skur

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VE­GARD DAMSGAARD ve­gard.damsgaard@fvn.no MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

La­ger­byg­nin­gen som park­ve­se­net dis­po­ner­te på Od­der­nes ble to­tal­ska­det i brann tirs­dag kveld.

Po­li­ti­et i Ag­der fikk mel­ding om bran­nen klok­ken 21.37.

– Det var et lite skur om­kring 80 me­ter fra ka­pel­let som brant. Bran­nen er sluk­ket, og alt er i or­den, sier ope­ra­sjons­le­der Per Kristian Klau­sen ved Ag­der po­liti­dis­trikt.

Det var ald­ri fare for at folk el­ler bo­li­ger skul­le bli ram­met av bran­nen.

BRANT MEST MIDT I BYG­GET

Det ves­le sku­ret i bak­kant av kirke­går­den, ved fo­ten av Preste­heia, dis­po­ne­res av park­ve­se­net i Kris­tian­sand kommune. Ba­re reis­ver­ket sto igjen.

– Da vi kom var det full fyr. Den som meld­te om bran­nen men­te det brant mest midt i byg­get, opp­ly­ser ut­ryk­nings­le­der Erik Johannessen fra Kris­tian­sands­re­gio­nen brann og red­ning IKS til Fædre­lands­ven­nen på ste­det.

Det tok få mi­nut­ter å slå ned flam­me­ne. To ved­kløyve­ma­ski­ner midt i la­ger­byg­get vek­ket sær­skilt in­ter­es­se.

Selv etter lang tids sluk­king røyk det kraf­tig fra en av ma­ski­ne­ne. Uten­for lå pal­ler med ved.

– Vi dis­po­ne­rer byg­nin­ge­ne på ste­det til vår drift. Her er gra­ver­tje­nes­ten sta­sjo­nert, og vi har et ar­beids­tre­nings­pro­sjekt i sam­ar­beid med Nav med rundt ti del­ta­ke­re, opp­ly­ser drifts­sjef Kurt Tan­ge Jen­sen i park­ve­se­net.

– BORTGJEMT

Ar­beids­tre­nings­pro­sjek­tet bruk­te sku­ret til kløy­ving og pro­duk­sjon av ved. En av de to ma­ski­ne­ne var spell ny.

– Jeg fikk fak­tu­ra i går, den kos­tet 6000–7000 kro­ner. Det som kos­ter mest er nok å re­pa­re­re hjul­las­te­ren som sto på ut­si­den av sku­ret, sier drifts­sje­fen.

Hjul­las­te­ren ble nem­lig på- ført ska­der som føl­ge av varme­ut­vik­lin­gen. For øv­rig brant det godt i tørr ved.

Ved­kløy­ver­ne had­de vært i bruk tirs­dag, der­med er det nær­lig­gen­de å mis­ten­ke at bran­nen star­tet i en av dis­se.

Men ka­re­ne på pro­sjek­tet blir ikke ar­beids­le­di­ge av den grunn.

– Vi har nok av and­re opp­ga­ver. Om ikke de kan kløy­ve ved skal vi fin­ne noe an­net de kan hjel­pe oss med, sier Kurt Tan­ge Jen­sen.

FOTO: VE­GARD DAMSGAARD

Det­te sku­ret til­hør­te park­ve­se­net. Helt til ven­st­re en hjul­las­ter som ble ska­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.