Va­riert som­mer­sko­le med plass til 360

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VE­GARD DAMSGAARD ve­gard.damsgaard@fvn.no

Det blir 360 plas­ser på som­mer­sko­len i Kris­tian­sand, og opp­leg­get skal være svært va­riert.

Som­mer­sko­len skal ha base på Sol­hol­men og Grim sko­ler for hen­holds­vis bar­ne- og ung­doms­trin­net.

– Det­te er en po­si­tiv og god sak. Det er ikke hem­me­lig at vi i ut­gangs­punk­tet var skep­tis­ke, men her er våre inn­spill hen­syn­tatt. Det hand­ler om ut­vi­det læ­ring og so­sia­le fer­dig­he­ter, ikke ba­re skole­fag­li­ge. Dess­uten er det et gra­tis til­bud, ut­tal­te Isa­bel­le-loui­se Aa­bel (Ap) da opp­vekst­sty­ret tirs­dag kveld en­stem­mig ved­tok opp­leg­get for som­mer­sko­le i Kris­tian­sand.

Etter ini­tia­tiv fra par­ti­et Høy­re etab­le­rer kom­mu­nen nå et som­mer­til­bud med noe mer utra­di­sjo­nell un­der­vis­ning, der opp­le­vel­ser skal in­spi­re­re til økt læ­ring.

VA­RER I én UKE

Sko­len er et to­årig prøve­pro­sjekt. Kom­men­de som­mer gis til­bu­det til to­talt 360 ele­ver som fra høs­ten er på 5.–10. trinn.

Kur­se­ne va­rer i én uke og vil bli satt opp i uke 26 og 32, alt­så like etter skole­slutt og rett før skole­start.

Pe­da­go­gisk sen­ter har fått an­svar for gjen­nom­fø­rin­gen, og sam­ar­bei­der med Vi­ten­sen­te­ret, by- og sam­funns­en­he­ten i Kris­tian­sand kommune, kul­tur­sko­len, Midt-ag­der fri­lufts­råd og Kris­tian­sand Røde Kors.

MAKS 30 ELE­VER

Føl­gen­de kurs til­bys for 5.–7. trinn: «Mat, mil­jø og folke­helse», og «Real­fag og tek­no­lo­gi».

For 8.–10. trinn blir te­ma­ene «Fri­lufts­liv», «Mu­sikk­verk­sted, film, dans» og «God hver­dags­kunn­skap».

I til­legg ar­ran­ge­res som­mer­kurs i ma­te­ma­tikk for ele­ver som har ka­rak­te­ren 1 el­ler 2 fra ung- doms­sko­len, el­ler ele­ver fra VG1 som ikke be­sto ek­sa­men.

Skole­da­gen va­rer fra 09.00 til 15.00. Hver grup­pe har maks 30 ele­ver.

KAN BLI LODDTREKNING

– Hvor­dan re­krut­te­re dem man øns­ker skal be­nyt­te et slikt til­bud, lur­te Morten Le­uch Elie­son (V).

– Vi vil ha tett kon­takt med sko- lene, og høre om spe­sial­læ­rer­ne kjen­ner ele­ver som tren­ger et slikt til­bud. Da kan de sen­de mel­ding til oss. Så en viss pro­sent av plas­se­ne skal være for­be­holdt ele­ver som kan ha spe­si­elt ut­byt­te av som­mer­sko­len, svar­te Aase G. Paul­sen fra Pe­da­go­gisk sen­ter.

To-ukers-mo­del­len er lånt fra As­ker og Dram­men, der det har blitt vente­lis­ter på som­mer­sko­len. Hvis det sam­me skjer i Kris­tian­sand, skal ele­ve­ne vel­ges ut ved loddtrekning.

Be­grun­nel­sen for å vel­ge de to sko­le­ne på Grim som base, er gode buss­for­bin­del­ser og dit­to ute­om­rå­der med kort vei til na­tur­om­rå­der som Rav­ne­da­len og Bane­heia.

På­mel­dings­frist er satt til 25. mai. Til­bu­det er åpent for alle ele­ver bo­satt i Kris­tian­sand kommune.

By­sty­ret be­vil­get én mil­lion kro­ner til som­mer­sko­len ved bud­sjett­be­hand­lin­gen før jul.

ARKIVFOTO

Grim sko­le, og Sol­hol­men sko­le like ved, blir base for som­mer­sko­len i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.